Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

01.06.2021
Teenus on mõeldud nendele kasutajatele, kellel on vajadus teha äriregistrist suurel hulgal päringuid ja hoida andmeid oma andmebaasis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
39 667 700 - 0.00h -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.06.2021
Äriregistri Ettevõtjaportaal on keskkond, mis võimaldab esitada avaldusi, dokumente ja majandusaasta aruandeid elektrooniliselt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
337 970 - 0.30h -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenust kasutades saab vaadata ja salvestada avaliku sektori üksuste finantsaruandeid ning sisestada saldoandmikke
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
23 401 - - -
Regulation
25.05.2021
Ohtlikke veoseid (ADR) vedava autojuhi koolitamine lõpeb eksami(-te) sooritamisega Maanteeametis ning peale edukalt sooritatud eksamit/eksameid väljastatakse isikule autojuhi ADR-koolitustunnistus.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 997 62.6667 11.50h 4164.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Audiitortegevuse portaali põhifunktsionaalsused on järgmised: 1. Registri põhiandmed: vandeaudiitori ja audiitorühingu nimekiri; siseaudiitorite nimekiri; audiitori ja audiitorühingu registrikaardi vaatamine ja haldamine;registrikannete andmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 285 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Üld-, haigla- ja veterinaarapteegi tegevusloa omajad peavad esitama Ravimiametile tegevuse aruandeid. Aruannete põhjal koostatakse apteegistatistikat.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 537 - - -
Regulation
01.09.2021
Tööandja esitab taotluse alaealise töölevõtmiseks, tööinspektor-jurist viib läbi töökeskkonna ja töösuhete järelevalve ja annab/ei anna nõusoleku(t) alaealise töölevõtmiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 717 - - -
Regulation
25.05.2021
Kutsealune, kes on kutsutud ajateenistusse, saab algatada menetluse ajateenistuse koha ja/või aja muutmiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 035 - - -
Regulation
25.05.2021
Kutsealune saab taotleda ajapikendust ajateenistusse kutsumisest seoses õppimisega, lapse või puudega isiku ülalpidamisega, terviseseisundi raviga või kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmelisusega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 749 - - -
Regulation
25.05.2021
Kutsealune, kes soovib asuda ajateenistusse temale sobivaimal ajal ja amet ei ole teda veel välja kutsunud, saab algatada menetluse ajateenistusse kutsumiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 449 - - -
Regulation
30.06.2020
Dokumendi legaliseerimine on rahvusvaheliselt tunnustatud tõestus dokumendi ehtsuse kohta, mis on vajalik ühes riigis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 423 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Autoriõiguse omaja tuvastamine ja teose lubatud kasutusviiside väljaselgitamine ning valdkondliku teabe kogumine ja kättesaadavaks tegemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 152 - - -
Regulation
22.04.2021
Teatava mitteloomse sööda Euroopa Liitu importimisel on eelnevalt vaja teostada vajalikud kontrollid, et hinnata kauba nõuetekohasust ja määrata edasine käitlemisviis. Kontrollimise tulemusena väljastatakse ametlikku kontrolli tõendav dokument.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
913 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kaitseväekohustuslane saab määrata e-iseteeninduses arstliku komisjoni aja, kui tal puudub kehtiv kutse arstlikku komisjoni.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
729 0 0.00h 0.00p
Regulation
01.03.2017
Asutuse liitumine Riigi Infosüsteemi Haldussüsteemiga
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
424 2.6 - -
Regulation
09.06.2020
Andmekogu RIHAs registreerimine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
333 2.8 - -
Regulation
25.04.2019
Matused korraldatakse reservis olevate isikute ja eruväelastele, kellel oli vähemalt 20-aastane tegevteenistusstaaž. Teenused sõltuvad hukkunu perekonna soovidest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
270 - - -
Regulation
07.09.2020
Aktsiisialaste lubade menetlus, maksukohustuse tekkimine, deklareerimine ning tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
239 66 - -
Regulation
25.05.2021
Naissoost isik, kes soovib võtta vabatahtlikult kaitseväekohustuse ja asuda ajateenistusse, saab alustada menetluse ajateenistusse võtmiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 - - -
Regulation
25.05.2021
Kutsealune, kes on asunud omandama kõrgharidust arsti või õe erialal või on OECD ametnik või töötaja NATO sõjalises peakorteris, saab taotleda enda ajateenistusse kutsumata jätmist vastavalt õpingute või töötamise ajaks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
55 - - -
Regulation
26.04.2019
Eluasemelaenu käendus on mõeldud veteranile, kes soovib võtta laenu uue eluaseme ostmiseks või olemasoleva renoveerimiseks ning vähendada oma esmase sissemakse kohustust SA KredEx vahendusel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
46 - - -
Regulation
24.05.2021
Sertifitseerimisele kuuluvad kõik lennunduses kasutatavad maapealsed side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kutsealune saab taotleda ajateenistusse kutsumisest vabastamist kui ta on läbinud teenistuse välisriigi relvajõududes, kantud tervishoiutöötajate registrisse arsti või õena ja läbinud Kaitseväe väljaõppe. Vabastamist saab taotleda ka kohtunik.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimiamet annab arvamuse (sisendi Ravimikomisjoni aruteluks) ravimi meditsiiniliste omaduste kohta võrreldes teiste võimalike raviviisidega.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - -
Regulation
26.04.2019
Andmete olemasolul väljastatakse tegevteenistuspensioni õigust omavate isikutele tõendeid Sotsiaalkindlustusametile esitamiseks, vastavad struktuuriüksused väljastavad ajateenijale tõendi ajateenistuse läbimise, õppekogunemisel osalemise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - -
Regulation
24.05.2021
Aeronavigatsiooniteenuse osutajad, lennuliiklusvoo juhtimise ja õhuruumi korraldamise eest vastutavad organisatsioonid peavad Lennuametit teavitama kõikidest kavandatud, ohutusega seotud muudatustest oma funktsionaalsetes süsteemides.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
30 - - -
Regulation
01.09.2021
Tööandja esitab Tööinspektsioonile teate asbestitöödega alustamise kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
21 - - -
Regulation
22.04.2021
Tegevusluba peab olema järgmistel tegevusaladel tegutsemiseks: tõuraamatu pidamise, jõudluskontrolli või geneetilise väärtuse hindamise ning ohustatud tõu säilitamise valdkonnas.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 - - -
Regulation
26.04.2019
Tegevteenistusest väljuvale veteranile tagatakse vastavalt koostatud täiend- ja ümberõppeplaanile ühe kõrghariduse astme või ühe kutse-, ameti- või erialakoolitusel osalemise õppekulu piirmäära ulatuses.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - -
Regulation
24.05.2021
Vastavalt Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrusele (EÜ) nr 550/2004 peavad kõik aeronavigatsiooniteenuse osutajad olema sertifitseeritud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Kaplanid, kellel on perekonnaseisutoimingute teostamise õigus, võivad sõlmida sooviavaldajate abielu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Ämari lennuvälja lähialas.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Toetust saab taotleda kas avatud- või piiratud taotlusvoorus. Arengu- ja humanitaarabi toetuse üldiseks eesmärgiks on aidata kaasa üleilmse vaesuse vähendamisele ja aastatuhande arengueesmärkide saavutamisele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Asutuse registreerimisel Ehitisregistri kasutajaks tuleb esitada andmed ettevõtte kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
28.02.2017
Autentimisteenuse abil on infosüsteemi omanikul võimalik eelnevalt ID-kaardi, mobiil-ID või internetipanga kaudu riigiportaali sisenenud kasutajad lubada turvaliselt oma X-teega liitunud infosüsteemi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - 0.08h -
Regulation
10.02.2017
Keeleinspektsioon kontrollib regulaarselt, nii kodanike palvel kui omal algatusel, avaliku teabe ja reklaamide vastavust keeleseadusele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Alkoholist loobumist toetav veebileht Alkoinfo.ee sisaldab informatsiooni alkoholi tarbimise mõju kohta ja pakub võimalust kasutada erinevaid interaktiivseid lahendusi, kalkulaatoreid jms teadvustamaks alkoholitarbimise ulatust, mõju.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Amatöörraadiojaama tööluba annab õiguse kasutada amatöörraadiojaama vastavalt kvalifikatsioonile, kasutades eraldatud kutsungit. TTJA peab amatöörraadiojaamade töölubade registrit.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.05.2021
Andmehalduse korraldamine läbi asutustes olevate andmehaldurite ning nende töö järelevalve tagab läbipaistvuse andmestike kasutusel ning halduskoormuse vähendamise riigis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.07.2021
Andmekaitsespetsialistist saab esindusõiguslik isik teavitada ettevõtjaportaali kaudu või informeerides Andmekaitse Inspektsiooni e-posti aadressile info[a]aki.ee. AKI ametnik sisetab/muudab ettevõtjaportaalis andmekaitsespetsialisti andmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Tegemist on toetusega, mida makstakse proviisorile ja farmatseudile. Lähtetoetuse taotlemiseks esitab ravimiseaduse § 621 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastav proviisor või farmatseut kirjaliku taotluse Sotsiaalministeeriumile.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Puude raskusastme või püsiva töövõimetuse tuvastamiseks on vaja läbida arstlik ekspertiis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Toetus soosib heliloomingu, klaveri ja muusikateaduse üliõpilaste loomingulist tegevust, samuti Artur Lemba loomingu või temaga seotud tegevuste uurimist. Taotlemiseks tuleb esitada avaldus, kokkuvõte erialasest tegevusest ja motivatsioonikiri.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenuses saab Sotsiaalkindlustusametile teada anda enda uue arvelduskonto numbri.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides õppivate asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Päringud registreeritavate seadmete ja paigaldiste auditi tulemuste kohta TTJA järelevalve süsteemi JVIS. Isikuga seotud paigaldiste korral näidatakse kogu infot. Avalikult näidatakse paigaldise või seadme auditi kehtivust ja tulemust (otsust).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.09.2021
Tööinspektsiooni teabeosakond korraldab teabe avalikustamise ja haldab veebilehte.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.