Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

02.07.2020
Loomahaiguste seroloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
60 928 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Loomahaiguste molekulaardiagnostilised uuringud. Toidu, sööda molekulaarbioloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 927 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Loomahaiguste viroloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 935 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Loomahaiguste bakterioloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 602 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Laboriteenus klientidele loomahaiguste parasitoloogiliste uuringute teostamiseks (parasitaarhaiguste tekitajate isoleerimine ja identifitseerimine sh Trichinella spp määramine).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 718 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2021
Põllumajanduse ja kalandusega tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud, kelle varale (saagikusele) on linnud/loomad tekitanud kahju, saavad taotleda kahju hüvitamist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 410 0 0.00h 0.00p
Regulation
25.05.2021
Klient taotleb riigiteel avaliku ürituse korraldamiseks või tee ääres kauplemiseks Maanteeametilt luba. Maanteeameti liikluskorraldaja kontrollib taotluses toodud andmeid ja nõuetele vastavust ning väljastab loa liiklusväliseks tegevuseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 229 66.75 192.00h -
Regulation
25.05.2021
Eesti lippu kandvate laevade tehnilise ülevaatuse teostamine ja tunnistuste väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 704 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Laevapere liikmete teadmiste ja oskuste hindamise alaliselt tegutseva komisjoni ees.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
834 57.2325 3.00h 16.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Juriidilisele isikule ühistransporditeenuse osutamiseks loa taotlemine. Sõiduplaani kinnitamise taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
611 - 36.00h 36.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Loomahaiguste patoloogilis-histoloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
393 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2021
Füüsilisel või juriidilisel isikul on võimalik taotleda loodushoiutoetust poolloodusliku koosluse taastamistööde läbiviimiseks või taastatavale alale karjaaia rajamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
331 0 0.00h 0.00p
Regulation
25.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registriga on lubatud tutvuda ja õigus saada ärakirju laeva omanikul, laeva prahtijal, pädeval riigiasutusel ning isikutel, kellel on selleks õigustatud huvi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
327 65.3333 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.08.2021
Lennujuhtidele, lennujuhi õpilastele ja lennuinformaatoritele väljastatakse lennunduslube vastavalt Komisjoni määruse nr 805/201117 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.08.2005 määruse nr 96
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
280 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registri kande muudatuste tegemine ja kustutustunnistuse väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
215 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Laboriuuringute vastused saab elektroonselt edastada tervise infosüsteemi ning läbi tervise infosüsteemi on laboriuuringud kättesaadavad arstidele ning patsientidele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
168 - - -
Regulation
25.05.2021
Laeva nime kooskõlastamine ja kooskõlastuse kohta tõendi taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
137 65 - -
Regulation
25.05.2021
Kaubandusliku meresõidukoodeksi alusel asutatud laevaregistri dokumentide ärakirja väljavõte.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Lennundustehnilise töötaja loa menetlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
130 50 2.00h 100.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Välisriigi riiklikke ülesandeid täitev õhusõiduk vajab luba sisenemiseks Eesti õhuruumi, maandumiseks Eesti territooriumil või sellest ülelennuks. Taotlus tuleb esitada vähemalt 5 tööpäeva enne kavandatud lendu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
86 - - -
Regulation
25.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registrisse kandmisel ajutise liputunnistuse väljastamiseks ja registreerimise pikendamisel ajutise liputunnistuse väljastamiseks esitab laeva prahtija Veeteede Ametile vajalikud dokumendid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
64 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
AOC saamiseks nõutavad dokumendid tuleb esitada vähemalt 90 päeva enne planeeritavat lennutegevuse algust. Taotlus tuleb esitada Lennuameti ette antud vormil, mille taotleja saab peale esmast konsultatsiooni (kohtumist).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Käitleja, kes soovib käidelda loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid, peab enne tegevuse alustamist tegevusest teatama majandustegevusteatisega või omama Veterinaar- ja Toiduameti tegevusluba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
30.06.2020
Välisriigi riiklikke ülesandeid täitev laev, samuti ka uurimistöid teostav laev vajab luba sisenemiseks Eesti territoriaalvetesse, sisemerre ning saabumiseks sadamasse. Taotlus tuleb esitada vähemalt 10 tööpäeva enne laeva kavandatud sisenemist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
31 - - -
Regulation
24.05.2021
Sertifitseerimisele kuuluvad lennuväljad ja kopteriväljakud, mis on avatud rahvusvaheliseks lennuliikluseks ning mida kasutatakse ärilises lennutegevuses, üldlennunduses ning koolitus-, katse- ja kontroll-lendudeks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Klient taotleb Transpordiameti luba kasutada nõuetest erinevaid liikluskorraldusvahendeid. Eesmärk leida kasutusel olevatele lahendustele uusi alternatiivseid võimalusi ning võtta õnnestunud lahendused laiemasse kasutusse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 100 120.00h 14.00p
Regulation
25.05.2021
Reguleerijaid võib koolitada vaid Transpordiameti tunnustuse alusel. Tunnustuse saamiseks esitab koolitaja taotluse Transpordiametile.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - 8.00h 4.00p
Regulation
09.07.2021
Lõppkasutaja kinnitab, et ta veab Eestisse sisse näidatud väärtuses ja koguses kaupa, kasutab seda ainult näidatud otstarbel ning ei adresseeri seda ümber ega vea taas välja ilma eriloata.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on välisõhu kaitse seadusest tulenev kohustus koostada lõhnaaine vähendamise tegevuskava, esitavad kava asukohajärgsele Keskkonnaameti regioonile heakskiitmiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 0 0.00h 0.00p
Regulation
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised isikud peavad taotlema luba looduskaitseseaduses määratletud tegevustele (nt. pilliroo ja adru varumine, sihtkaitsevööndis metsa kõrvalsaaduste varumine, sihtkaitsevööndis keeluajal liikumise luba).
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 0 0.00h 0.00p
Regulation
22.04.2021
Käitleja, kes soovib loomseid kõrvalsaadusi või neist saadud tooteid kõrvaldada või kasutada muul kui loomsete kõrvalsaaduste määruses ettenähtud viisil, on vajalik selliseks tegevuseks Veterinaar- ja Toiduameti luba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 - - -
Regulation
10.02.2017
Rahastamisvahendist finantseeritakse põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning maaettevõtluse mitmekesistamise valdkonnas kavandatavaid investeeringuid, mis on jätkusuutlikud, kuid ei leia turult piisavalt rahastamisallikaid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.10.2018
Narkootikumide lähteainete impordiks ja ekspordiks on teatud juhtudel vajalik taotleda Ravimiametilt luba. Lube saavad taotleda tegevusluba omavad või registreeritud lähteainete käitlejad.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Lennubaasis tagatakse vajadusel toetus hädasoleva õhusõiduki maandumiseks. Samuti teenindatakse sise- ja välisriiklike lende.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Toetust saavad taotleda tunnustatud loomeliidud, mis kasutavad seda loometoetuse maksmiseks liikmetele, võimalusel loometegevuse ja sellega seotud täiendusõppe stipendiumide maksmiseks ning eelnimetatud tegevuste korraldamise kulude katmiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Konsulaarkaitse ja –abi tagamine Eesti kodanikule või välismaalasele, kes viibib välisriigis turistina. Hädaolukorras saab reisi registreerinud inimestega kiiresti ühendust võtta ning jagada infot ja vajadusel abistada.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Mulla, kasvusubstraadi, mineraal- ja lubiväetiste, orgaaniliste väetiste ja turba ning sõnniku analüüsiteenuse tellimine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Teravilja, teraviljasaaduste, õlitaimede seemnete ja õli, söötade ja söödalisandite ning silo keemilise koostise ja kvaliteedi määramise tellimine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.11.2021
Toetuse eesmärk on Eesti maaelu arengukava (MAK) 2014-2020 alusel toetada Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) ning riigieelarvest  kohalikku initsiatiivi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.11.2021
Toetuse eesmärk on LEADER tegevusgrupi jooksvate ja elavdamise kulude toetamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Loa väljastamisel kontrollitakse operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Väljastatakse luba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Loa väljastamisel kontrollitakse operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Loa taotlus kooskõlastatakse Kaitsepolitsei ning PPAga.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Kontrollime operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Kooskõlastame loa.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.07.2021
Kontrollitakse lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmise lao, selles töötavate inimeste, ladustatavate ohtlike ainete ohutuse ja julgeoleku tagamiseks rakendatavate abinõude nõuetele vastavust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.07.2021
Kontrollitakse lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemiseks vajalike tehniliste vahendite ja nõutava personali olemasolu ning et käitlemisega seotud isikutel ei oleks välistusi seoses varasemate karistustega
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Toetuse eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Looduslik mineraalvesi, mis on ammutatud EL ühenduse välise riigi maapõuest ja ühendusse imporditud, peab olema tunnustatud veeseaduse ja EU direktiivides kehtestatud nõuetele vastavalt. Vastav taotlus tuleb esitada Terviseametile.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
07.07.2020
Aruandes esitatakse toetuse kasutamise info.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.05.2021
Täpsem info: https://www.vangla.ee/et/suhtlemine-vangiga/luhiajaline-kokkusaamine Reg kohta saab infot küsida: Tallinna v tel 612 7539 Tartu v tel 750 0839 Viru v tel 663 7900
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.