Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

10.02.2017
Riigiasutuste paber ja PDF ostuarved digitaliseeritkase ning koos e-arvetega menetletakse ostuarvete haldamise keskkonnas
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
239 105 80.3333 - -
Regulation
29.06.2021
Füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kes kasutavad oma tegevuses orgaanilisi lahusteid ja kellel on kohustus omada orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimistõendit, on vaja paikse heiteallika käitaja tegevus registreerida.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
91 0 0.00h 0.00p
Regulation
25.05.2021
Tunnistus tõendab, et isik on läbinud ohutusnõuniku koolituskursuse ohtlike veoste valdkonnas taseme- või täienduskoolituse kogemust omavas õppeasutuses ja sooritanud eksami.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
73 - 6.08h 12.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Jäätmeseadus sätestab ohtlike jäätmete käitlemise eritingimused. Ohtlike jäätmete veol peab iga saadetisega kaasnema saatekiri. Ohtlike jäätmete saatekirjale saab kanda ka ADR veokirjas nõutud andmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.05.2021
Õhusõiduki meeskonnaliikme sertifikaat
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment) on üks levinum vabal tarkvaral põhinev õpikeskkond, mis võimaldab kasutada erinevaid e-õppe vahendeid ja tegevusi (õppematerjalide esitamine, testid, ülesanded, foorumis jpm).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Koolitus- või tegevusloa taotlemiseks on vajalik esitada nõuetekohane taotlus, õppeasutuse põhikiri või põhimäärus, õppekava ning muud vajalikud dokumendid. Samuti tuleb tasuda riigilõiv.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Õppeinfosüsteemi eesmärk on ühtse ja turvalise internetipõhise infokeskkonna võimaldamine haridusasutustele õppetööga seotud informatsiooni haldamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 3.46 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
E-õppe varamus toimub kutse- ning kõrghariduse õppematerjalide hoiustamine ja kättesaadavaks tegemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
Eesti Noorsootöö Keskus toetab erinevaid rohujuure projekte, mis annavad võimaluse noortele oma oskuste ja teadmiste arendamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Kontrollitakse ohtlikkuse kategooria määramise õigsust. Käitamisluba väljastatakse, kui käitise käitamine on ümbruskonda, ohtu ja riski arvestades võimalik, sh on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid riske ja need on maandatud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Kontrollitakse ohtlikkuse kategooria määramise õigsust. Käitamisluba väljastatakse, kui käitise ümbruskonda, käitisest lähtuvat ohtu ja riski arvestades võimalik, sh on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid riske ja riskid on maandatud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.07.2021
Kui ettevõtja tegevuse hulka kuulub ohtliku veose või raudteevedu, peab ettevõtte heaks tegutsev isik taotlema ohutusnõuniku tunnistust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Loa väljastamisel kontrollitakse taotluse ja lõhketöö projekti nõuetekohasust. Teavitatakse kavandatavast lõhketööst, ohualast, ajast ja eesmärgist KOVi. Menetlusse kaasatakse lõhketöö ohualasse jääva ehitise omanik või tema esindaja.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2021
MDR artikkel 87 ja art 92 lg 5
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Raudtee-ettevõtja peab ohutusjuhtimise süsteemi kehtestamisel lähtuma eesmärgist tagada oma raudteealase tegevusega seotud riskide juhtimine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.07.2021
Raudtee-ettevõtja peab omama peale tegevusloa ka ohutustunnistust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
15.08.2022
Teenusega tagatakse Eestis elamiseks ja töötamiseks loa väljastamine selleks õigustatud isikule.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
SA Archimedese poolt elluviidava stipendiumiprogrammi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist. Taotlemine toimub läbi kõrgkooli. Sihtrühmaks on üliõpilased, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise aruande esitamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Kultuuriväärtusega asjade otsima minemisest teavitamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.