Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

01.06.2021
Äriregistri teabesüsteemis saab teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta, mis pärinevad äriregistrist, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrist, korteriühistute registrist ning kommertspandiregistrist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 031 300 - 0.00h -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.06.2021
Teabesüsteemist saab otsida infot kinnistute kohta (kinnistute üldandmeid, pindala, omanikke, piiranguid ning kinnistuid koormavate piiratud asjaõiguste ja hüpoteekide andmeid).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 379 710 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
28.05.2021
Patendiameti kaubamärkide andmebaasist saab otsida infot Eestis registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste kaubamärkide kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 086 540 - - -
Regulation
28.05.2021
Saab esitada päringuid Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide, Eestis kehtivate Euroopa patentide ja Eestis kehtivuse lõpetanud (sh tühistatud) Euroopa patentide kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
326 594 - - -
Regulation
30.07.2020
Tervise infosüsteemis olevate dokumentide vaatamise, sulgemise ja avamise võimaldamine, nende dokumentide kasutuse jälgimine (logid). Eesti Haigekassa andmekogudest retseptide ja raviarvete andmete nägemine. Tervisetõendi taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
177 217 - - -
Regulation
28.05.2021
Saab esitada päringuid Patendiametile esitatud Eesti siseriiklike patenditaotluste ja siseriiklikku menetlusse esitatud rahvusvaheliste patenditaotluste ning nende kummagi alusel välja antud patentide kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
150 763 - - -
Regulation
28.05.2021
Andmebaasist saab otsida infot Eestis registreeritud tööstusdisainilahenduste, esitatud tööstusdisainilahenduste registreerimise taotluste ja Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste tööstusdisainilahenduste kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
86 351 - - -
Regulation
30.07.2020
Töövõime ja puude hindamiseks on ekspertarstil ja ekspertiisi spetsialistil võimalik kasutada tervise infosüsteemis olevaid andmeid. Patsiendil on võimalik riikliku patsiendiportaali kaudu näha, kas ekspertarvamus on koostatud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 079 - - -
Regulation
28.05.2021
Kasulike mudelite andmebaasist saab otsida infot Eestis registreeritud kasulike mudelite kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
61 889 - - -
Regulation
28.05.2021
Andmebaasist saab otsida infot Eestis registreeritud geograafiliste tähiste ja esitatud geograafilise tähise registreerimise taotluste kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 937 - - -
Regulation
28.05.2021
Saab tutvuda Eesti Vabariigis registreeritud ja kehtivate meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuste (SPC) andmetega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 990 - - -
Regulation
23.07.2021
Päringu alusel väljastab Rahvusarhiiv isikute õiguste ja tehingute tõendamiseks (nt hoonete ja kinnistute, töötamise, EV (1918-1940) kodakondsuse omamise või kodakondsusest lahkumise jms kohta) arhiiviteatisi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 546 - 1386.50h 33276.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Projekteerimistingimuste taotluse ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 545 - - -
Regulation
26.05.2021
Saab tasuda patendi või patenditaotluse jõushoidmise lõivu
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 276 - - 10.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
21.05.2021
Eestis valmistatud ja turule lastud ning Eestisse sisseveetud ja väljaveetud probleemtoodete tootjad esitavad taotluse, mille rahuldamise korral leiab aset PROTO andmebaasis registreerimine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 063 0 0.00h 1735.00p
Regulation
23.07.2021
Saab esitada Patendiametisse taotlusi leiutisele patendikaitse saamiseks Eestis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
188 - - 3788.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Praktikakoha taotlemine Kaitseministeeriumisse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
163 - - -
Regulation
30.07.2020
Teenus võimaldab: pärida tervise infosüsteemis olevaid dokumente ja andmeid; menetleda patsiendi haigusjuhtu, teostada tervisekontrolli, väljastada tervisetõendeid
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
83 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda patenditaotluste ja kasuliku mudeli taotluste uudsuse ja tehnikataseme eelotsingu tegemist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
75 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda patendi või patenditaotluse õiguste ülemineku kande tegemist Eesti patendiregistris.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
62 - - 10.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda prioriteedidokumendi WIPO DAS (Digital Access System) andmekogusse lisamist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
31 - - -
Regulation
22.04.2021
Puidukuivatite nõuetele vastavaks tunnistamise ja vastavusmärgi HT kasutamise õiguse saamiseks esitatakse PMA-le taotlus koos ettevõtte enesekontrolliplaaniga.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
27 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda prioriteeti tõendava dokumendi väljaandmist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
21 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab esitada sooviavalduse prioriteedidokumendi WIPO DAS andmekogust kättesaamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - - -
Regulation
24.05.2021
Lennunduskoolituste taotluste esitamine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - 240.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Ravimiamet hindab perioodiliste ohutusaruannete põhjal ravimi kasu ja ohtude suhet Euroopa Liidu juhtliikmesriigina.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab patendi kogu kehtivuse aja jooksul patendinõudlust muutes piirata patendikaitse ulatust, parandada patendikirjelduses bibliograafilisi andmeid ning kirja- ja arvutusvigu.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Iga aasta 31. detsembriks peab käitaja, kelle käitise võimsus on muutunud või muudatus kavandamisel, esitama Keskkonnaministeeriumile asjakohase teabe.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 0 0.00h 0.00p
Regulation
26.05.2021
Enne iga olulist muudatust kasutatavas seiremetoodikas peab paikse saasteallika või õhusõiduki käitaja esitama Keskkonnaministeeriumile ajakohastatud seirekava.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.05.2021
Käitaja või õhusõiduki käitaja peab esitama Keskkonnaministeeriumile parandusaruande seiremeetodite parendamise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimite, eritoitude ja toidulisandite pakenditele pakendikoodide väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.05.2021
Pardavarude kokkuleppeline tarnija, kellel on luba tarnida pardavarud otse õhusõiduki pardale, vastavalt julgestusalastele nõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Abieluvararegistri veebipäringust saab otsida abieluvararegistrisse kantud andmeid abikaasa ees- ja perekonnanime, isikukoodi või registrikaardi numbri järgi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Võimaldab tutvuda menetluste andmete ja dokumentidega tsiviilkohtu-, halduskohtu-, kriminaal- ja väärteomenetlustes.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.06.2021
Laevakinnistusraamatu teabesüsteemis on võimalik päringuid sooritada Eesti laevaregistrisse ning ehitatavate laevade registrisse kantud laevade kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda patendi litsentsilepingu registreerimist Eesti patendiregistris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda Patendiametisse edastatud geograafilise tähise avalduse menetluse/läbivaatamise lõpetamist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda patendile pandi registreerimise kande tegemist Eesti patendiregistris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Sünni-, surma-, abielu- ja abielulahutuse ning nimemuutmise tõendi taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Andmebaasi sisestatud põllumajandustehnika kasutamist iseloomustavate näitajate alusel saab leida töötunni maksumuse sõltuvalt aastasest töökoormusest. Samuti saab prognoosida masinate tehniliste näitajate alusel arvutuslikku tootlust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
31.05.2021
Tegevuslubade taotlemine universaalse postiteenuse osutamiseks, kiri- või postipaki edastamiseks liht-, täht-, väärt- või partiisaadetistena.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Püsivalt välisriigis elava Eesti kodaniku või välismaalase elukoha registreerimine on soovitatav neile, kes elavad (nt töötavad või õpivad) pikemaajaliselt välisriigis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Eksamineerija tunnustuse saamiseks Tehnilise Järelevalve Ametilt tuleb tunnustamist taotleval isikul esitada nõutud dokumendid. Eksamineerija tunnustamisel väljastab Tehnilise Järelevalve Amet eksamineerija tunnistuse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.07.2021
Muinsuskaitse valdkonnas tegutsemise õiguse taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2021
KIS tulenev ülesanne TA-le
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole võib pöörduda, kui on tekkinud kahtlus tervishoiuteenuse osutamise asjakohasuse, arsti otsuse, ravivea või teenuse ohutuse suhtes.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenuses näeb pensioni, toetuste ja hüvitiste summat, mis on määratud. Saab vaadata viimase 24 kuu jooksul tehtud makseid kuude lõikes.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Võimalik vaadata kuu alguse seisuga enda: pensioni, peretoetusi ja vanemahüvitist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Isik saab teha päringu oma sotsiaalmaksu ja pensionikindlustuse andmete vaatamiseks ja kontrollimiseks riiklikus pensionikindlustuse registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.