Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

06.10.2020
Rahvastikuregistri andmetele juurdepääsu õigus on isikul tema kohta rahvastikuregistrisse kantud andmetele; riigi- ja KOV asutusel ning muudel isikutel avaliku ülesande täitmiseks või õigustatud huvi korral. Mõõdik - päringute arv.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
216 258 000 - - -
Regulation
31.05.2021
Rahvusteavikute kohta andmete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine rahvusbibliograafia andmebaasis; andmete levitamine masinloetavas vormingus nende taas- ja ristkasutuse eesmärgil.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
978 352 - - -
Regulation
31.05.2021
Otsinguportaal võimaldab ühelt platvormilt kasutada Rahvusraamatukogu andmekogusid ja teenuseid ning annab kasutajale juurdepääsu võõrkeelsete teadusinfo andmebaaside tekstidele, e-raamatutele ja e-ajakirjadele väljaspool raamatukogu.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
392 027 56.65 - -
Regulation
10.02.2017
Teenusega saab teostada raamatupidamise-, personali-, palga-, ostutehingute ja müügitheingute arvestust. Jälgida eelarvete täitmist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
96 745 73.3333 - -
Regulation
31.05.2021
Rahvusraamatukogu kasutajaks registreerimine veebis ja raamatukogus kohapeal, eesmärgiga võimaldada juurdepääsu raamatukoguteenustele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 086 - - -
Regulation
01.10.2018
Narkootiliste või psühhotroopsete ainete, 3. riigist imporditavate või sinna eksporditavate ravimite ja muude eriluba nõudvate kaupade ning müügiloata ravimite sisse- või väljaveoks Eestisse tuleb taotleda Ravimiameti luba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 142 - - -
Regulation
01.07.2020
Teenus on mõeldud asutustele ja ettevõtjatele, kes on kohustatud teenuste/asjade või ehitustööde hankimisel rakendama riigihangete seadust, sh hanke avalikustamine, taotluste/pakkumuste menetlemine, teabevahetus, lepingu sõlmimine, aruandlus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 107 72 - -
Regulation
14.09.2018
Ravimiamet väljastab ravimitele müügilube, mis annavad ravimite käitlemise tegevusloa omajatele õiguse neid ravimeid Eestis turustada.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 528 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Projektid teekaitsevööndis (KOV ehitusloamenetlused, projekteerimistingimuste eelnõud, ehitusloakohustusega ja -kohustuseta projektid, kalapääsud ja -paisurajatised, imbväljakud ja puurkaevud), valgustus-, jalg-ja jalgrattateede projektidele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 551 57.6667 - 18075.00p
Regulation
25.05.2021
Riigiteedega seotud detailplaneeringute, maakonna- ja üldplaneeringute koostamiseks Transpordiameti seisukohtade taotlemine ja planeeringu kooskõlastamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 563 53.75 - 18795.00p
Regulation
25.05.2021
Riigiteelt uute ristumiskohtade (mahasõidud/ristmikud) taotlemine toimub huvitatud isiku digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 855 55.5 - 16455.00p
Regulation
14.09.2018
Ravimite reisile kaasa võtmiseks või posti teel saatmiseks on teatud juhtudel vaja taotleda Ravimiameti luba. Loa vajadus sõltub ravimist, mida saadetakse või reisile kaasa võetakse, ravimite kogusest ning riigist kuhu reisitakse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 248 - - -
Regulation
22.07.2021
Represseeritud isik saab taastusravi isikliku avalduse ja taastusarsti/perearsti saatekirjas märgitud näidustuste kohaselt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 076 - - -
Regulation
31.05.2021
Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse ruumide üürile andmine ning tehnilise toe ja lisateenuste pakkumine projektide ja ürituste korraldamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
612 100 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Laboratoorne kontroll näitab, kas Eestis müüdavad ja müügile tulevad ravimid vastavad kvaliteedinõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
514 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimite hulgimüüjad peavad esitama Ravimiametile kvartaalseid aruandeid ravimite ostu ja müügi kohta. Nende aruannete põhjal koostatakse koondaruandeid ja ravimistatistikat.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
435 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimite müügiloa hoidjad peavad esitama ravimite müügiedendamise eesmärgil tehtud tegevuste ja pakkumiste aastaaruandeid. Aruannete põhjal koostatakse koondaruanne, mis avalikustatakse Ravimiameti veebilehel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
314 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimite ja 1. kategooria lähteainete käitlemiseks või ravimite vahendamiseks Eestis peab olema Ravimiameti antud tegevusluba, mis võib olla antud apteegiteenuse osutamiseks, ravimite hulgimüügiks, ravimite vahendamiseks või tootmiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
305 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimi kasutamise järgselt tekkinud kõrvaltoime teatise esitamine. Ravimiamet hindab teatisi ja ravimiga seotud riske, edastab teatised Euroopa Ravimiameti ja Maailm Terviseorganisatsiooni andmebaasidesse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
233 - - -
Regulation
01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet ravimite, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete käitlemise üle.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
230 - - -
Regulation
29.06.2021
Isikud, kes soovivad jäätmeid vedada piiriüleselt, peavad taotlema luba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
184 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
28.02.2017
Kooskõlastamismenetluses kontrollitakse riigi infosüsteemile ning selles osutatavatele teenustele kohalduvaid koosvõimet, isikuandmete kaitset, statistika tootmist, arhiivindust, ruumiandmete töötlust jm toetavaid ja tagavaid nõuded
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
135 2.7 40.00h -
Regulation
26.06.2020
Riigikaitselise sageduskasutuse taotlemiseks tuleb esitada raadiosageduse taotluse blankett e-maili aadressile narfa@mil.ee
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
82 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimi kvaliteediprobleemi või vale ravimiinfo teadete vastuvõtmine ja menetlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
72 - - -
Regulation
31.05.2021
Rahvusraamatukogu on täienduskoolitusasutus (EHIS reg. nr.176998), mis pakub raamatukoguhoidjatele erialast täienduskoolitust ning kutsekoolitust Raamatukoguhoidja standardi, tase 6 ja 7 kompetentsusnõuete alusel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
61 83.8 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Eesti Rahvusraamatukogu kogude ning partnernäituste eksponeerimine Rahvusraamatukogu galeriides, eesmärgiga pakkuda professionaalset ülevaadet Eesti ja maailma kultuuripärandist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
41 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Rakkude ja kudede hankijad ja käitlejad peavad esitama Ravimiametile käitlemise aruandeid, ning ohujuhtumite aasta aruandeid, mille põhjal koostatakse koondaruanded, mis avaldatakse Ravimiameti veebis ja edastatakse Euroopa Komisjonile.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
26 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab esitada Patendiametile kui vastuvõtvale ametile rahvusvahelise patendikaitse taotlusi.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Rakkude, kudede ja elundite ohujuhtumite vastuvõtmine ning nende menetlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimiamet tuvastab ja hindab ravimite ohusignaale Euroopa Liidu juhtliikmesriigina.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - -
Regulation
09.07.2021
Rahvusvaheline impordisertifikaat kinnitab kauba omaniku kohustust, et ta veab Eestisse sisse näidatud väärtuses ja koguses kaupa ega vea seda taas välja ilma eriloata.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda registrisse keelumärke tegemist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Rakkude, kudede ja elundite käitlemiseks Eestis peab olema Ravimiameti poolt väljastatud tegevusluba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet müügiloa hoidjate ravimiohutusalaste tegevuste üle.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 - - -
Regulation
01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet verekäitlejate, rakkude, kudede ja elundite hankijate ja käitlejate üle.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - -
Regulation
25.05.2021
Juriidiline või füüsiline isik teeb ettepaneku koormata temale kuuluvat vara sõjalise valmisoleku tagamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
31.05.2021
Tegevusluba on vaja taotleda, kui ettevõtja soovib tegutseda raudteevaldkonnas ning osutada järgmiseid teenuseid: avaliku raudteeinfrastruktuuri majandamine; raudtee reisijatevedu; raudtee kaubavedu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: üle antud alates, üle antud kuni, andja, saaja
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: sõlmitud alates, sõlmitud kuni, alamliik, omandaja
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: sõlmitud alates, sõlmitud kuni, alamliik, võõrandamisviis, võõrandaja
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kinnisvaravaldkonnaga seotud uudiste, koostatud juhendmaterjalide, läbiviidud uuringute ja projektide avalikustamine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri kasutamisega seonduvate küsimuste ja probleemide lahendamine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri automaatteadete tellimine registreeritud kasutajatele
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigiasutuse poolse kinnisvare omandamise, võõrandamise, kasutusse andmise, kasutusse võtmise või üle andmise protsessi menetlemine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: objekti kood, nimetus, valitseja, vara liik, kinnistu registriosa nr, RVR kood, aadress, volitatud asutus, valitsemise eesmärk, katastritunnus, EHR kood
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: objekti kood, vana RHR kood, EHR kood, valitseja, volitatud asutus, asukoht alusel
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: objekti kood, vana RHR kood, EHR kood, valitseja, volitatud asutus, asukoht alusel
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri päring järgnevate andmeväljade alusel: objekti kood, vana RHR kood, katastritunnus, valitseja, volitatud asutus, asukoht alusel
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Keskhariduse omandanud isikud peavad tasuma riigieksami korduvaks sooritamiseks registreerimise eest registreerimistasu 5 eurot iga aine kohta, mida soovitakse uuesti sooritada.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.