Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

25.05.2021
Projektid teekaitsevööndis (KOV ehitusloamenetlused, projekteerimistingimuste eelnõud, ehitusloakohustusega ja -kohustuseta projektid, kalapääsud ja -paisurajatised, imbväljakud ja puurkaevud), valgustus-, jalg-ja jalgrattateede projektidele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 551 57.6667 - 18075.00p
Regulation
25.05.2021
Riigiteedega seotud detailplaneeringute, maakonna- ja üldplaneeringute koostamiseks Transpordiameti seisukohtade taotlemine ja planeeringu kooskõlastamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 563 53.75 - 18795.00p
Regulation
25.05.2021
Riigiteelt uute ristumiskohtade (mahasõidud/ristmikud) taotlemine toimub huvitatud isiku digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 855 55.5 - 16455.00p
Regulation
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.