Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

25.05.2021
Sõidukiga tuleb käia perioodiliselt tehnonõuetele vastavuse kontrollis (tehnoülevaatusel), kus kontrollitakse sõiduki seisukorda spetsialisti poolt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 347 560 89 1.00h 0.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõiduki omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel sõidukiga seotud registriandmete muutmine registris, sh sõiduki omanikuvahetus, (vastutava) kasutaja lisamine, muutmine või ära jätmine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
763 058 88 3.26h 2050.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenus võimaldab riigiasutustel saada igapäevaseks juhtimiseks vajalikku informatsiooni finants-, personali- ja palgaarvestuses teostatud toimingute kohta
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
665 257 76.5 - -
Regulation
24.05.2021
Sõiduki ajutine kustutamine registrist mitte pikemalt kui 24 kuud, mille korral ei rakendu omanikule või vastutavale kasutajale registris olekust tulenevad kohustused. Sõiduki lõplik registrist kustutamine Liiklusseaduses sätestatud alustel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
575 268 81.71 5.30h 262.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teooria- ja sõidueksami läbiviimine mootorsõiduki (AM, A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T -kategooria) ja trammi juhtimisõiguse taotlemisel. Taotluste esitamiste hulk teooria- ja sõidueksami tegemiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
486 310 64.5714 38.75h 946643.25p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud sõiduki registreerimine liiklusregistris.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
421 571 78.0556 8.75h 401.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kontrolli käigus tuvastatakse sõiduki vastavus esitatud dokumentidega, kontrollitakse esitatud dokumentide õigsust ja sõiduki tehnilise osa vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Koostatakse registreerimiseks vajalik kontrolli akt.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
404 436 56.25 9.00h 1627.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Juhiloa või esmase juhiloa vahetamine või asendamine seoses dokumendi kehtivuse lõppemise, kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumiga.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
189 092 90.5 1.30h 101860.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Kahjude vähendamise teenuste (süstlavahetus ja nõustamine) andmete kogumine esmasetest ja admin.allikatest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
153 913 - - -
Regulation
25.05.2021
Teenus võimaldab taotleda mootorsõidukijuhi juhendamise õigust, et anda sõidupraktikat mootorsõidukijuhi koolituskursusel õppivale või koolituskursuse lõpetanud isikule.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 040 86.0909 1.85h 14.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõiduki omaniku või tema esindaja kirjaliku taotluse alusel registreerimismärgi tellimine või kadunud, varastatud, kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
62 424 80.15 7.45h 12885.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
PMA-le esitatakse taotlus seemnekartuli sertifitseerimiseks (koos põldtunnustamist taotletavate seemnekartuli põldude andmetega) ning taotlus sertifitseeritud seemnekartuli etikettide/taimepasside väljastamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
60 681 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestis lubatust suuremate mõõtmete ja massiga sõidukitele (autorongidele) eriloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 566 63 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõiduki ümberehitus toimub, kui muutuvad sõiduki tehnilised andmed. Muudatused kantakse liiklusregistrisse. Ümberehituse käigus kontrollitakse, kas plaanitavad ja hiljem tehtavad muudatused sõiduki juures vastavad kehtestatud tehnonõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 733 64 2282.00h 10689.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
27.08.2020
Spordiorganisatsioon esitab 1. märtsiks tegevusandmed (spordialade harrastajate arvud koos treenerite ja tegutsemispaikadega ning personali ülevaate, spordiliidud ka liikmeskonna) ja 30. juuniks tulude-kulude andmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 718 - - -
Regulation
27.08.2020
Spordiobjekti omanik uuendab 1. novembriks sportimispaikade ja spordialase teeninduse andmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 937 - - -
Regulation
25.05.2021
Tüübikinnnitus väljastatakse tootele või sõidukile, kui tunnustatud katselabori katsete alusel tõendatakse selle vastavust kehtivatele nõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 428 - 80.00h 30.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Seemne pakendaja poolt esitatakse PMA-le taotlus seemneproovi võtmiseks, kvaliteedi kontrollimiseks ning sertifitseeritud seemnetele etikettide saamiseks. Sertifitseeritud seemet on lubatud turustada üksnes nõuetekohaselt märgistatuna.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 394 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teenus võimaldab pärast õpetajakoolituse läbimist taotleda mootorsõidukijuhi õpetamise õigust, mootorsõidukijuhi koolituse läbiviimiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
903 68.4 2.80h 2.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Sadama kandmine sadamaregistrisse või sadamaregistris muudatuste tegemine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
555 48 - 2397.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Seemnete pakendaja poolt esitatakse PMA-le majandustegevusteade enne tegevuse alustamist. PMA kontrollib seemnete ja seemnesegude pakendamise ja turustamise nõuete täitmist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
503 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.07.2021
Sõjalise kauba toomiseks Eestisse tuleb taotleda sisseveolitsents.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
116 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Turvatunnistuse saamiseks teostab Veeteede Amet ülevaatuse. Ülevaatuse teostamiseks peab sadamarajatise valdaja vähemalt 30 päeva enne soovitavat ülevaatuse aega esitama taotluse, mida saab teha läbi sadamaregistri menetluskeskkonna.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
107 73.3667 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Sordi sordilehte võtmiseks esitatakse PMA-le taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga. Taotluse võib esitada sordi esindaja või säilitaja. Suvikultuuride tähtaeg 15.märts, talvituvatel kultuuridel 15.juuli.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
105 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused inimestele, keda on teenusele suunanud Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse osutamine võib toimuda nii Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumides kui inimese kodus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
99 - - -
Regulation
09.07.2021
Sõjalise kauba väljavedamiseks Eestist tuleb taotleda väljaveolitsents.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
97 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
28.02.2017
Euroopa Liidu struktuuritoetustega toetatakse majanduse arengut ning vähendatakse arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel. Struktuuritoetuse infosüsteem on elektrooniline keskkond toetuste taotlemiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
78 - - -
Regulation
26.05.2021
Sadama pidajate poolt kooskõlastamisele esitatud sadamate ja sadamate sissesõiduteede märgistuse rajamise või muutmise projektide läbivaatamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
71 - - -
Regulation
22.04.2021
Sordi registreerimiseks tuleb PMA-le esitada vormikohane taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga, sordi esindaja korral volitus, gmo keskkonda viimise loa nr ja kuupäev.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.07.2021
Sõjalise kauba transiidiks tuleb taotleda transiidilitsents.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Sordi kaitse alla võtmiseks esitatakse PMA-le taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga, sordi omanikuõigust tõendav dokument, esindaja korral volitus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Turvaettevõtja peab tegevusloa saamiseks esitama taotluse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 - - 4.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
09.07.2021
Sõjalise kaubaga seotud teenuse osutamiseks välisriigis või välisriigi teenusetarbijale tuleb taotleda litsents.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Katastroofimeditsiinialane väljaõpe.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - -
Regulation
30.06.2020
Schengeni viisat saab elltaotleda täites ankeedi Välisministeeriumi viisa eeltaotlemise vormi leheküljel. Eesti pädeva asutuse antud viisa on seaduslik alus Eestisse saabumiseks ja Eestis ajutiseks viibimiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Sisseastumise infosüsteemi abil saab esitada sisseastumisavaldusi süsteemi kasutavatesse õppeasutustesse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
09.07.2021
Sõjalise kauba vahendusega tegelemiseks tuleb vahendajal end registreerida.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Vastavalt kaugkütteseadusele peab ettevõtja taotlema tegevusluba soojuse tootmiseks, soojuse jaotamiseks ja soojuse müügiks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
09.07.2021
Aruande esitavad strateegilise kauba veo- ja teenuse osutamise litsentside omanikud, sõjalise kauba registreeritud vahendajad, üldloa kasutajad ning sertifitseeritud ettevõtjad.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Struktuurifondide e-taotluskeskkond (e-toetus)
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
14.07.2020
Suunatud kaardirakendus on autoriseeritud kasutajatega X-GIS kaardirakendus. Virtuaalkontor võimaldab ruumiandmete veebipõhist haldamist. Teenuse abiga hoitakse mitmete andmekogude ruumiandmeid ajakohastena.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.05.2021
Sadama pidaja tulenevalt sadamaseadusest esitab Keskkonnaministeeriumile kooskõlastamiseks nõuetekohase sadama reostustõrjeplaani
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.07.2020
Schengeni ruumide välispiiridel viisaruumi kontrollimiseks loodud infosüsteemide andmete kontroll
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
MDR artikkel 16
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
MDR artikkel 59
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Seemneproovivõtjate koolitamine seemnepartiidest proovi võtmiseks vastavalt ISTA metoodikale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Seemnete sertifitseerimiseks ja turustamiseks analüüsiteenuse tellimine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.09.2020
Siduva eelotsusega annab Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslase taotlusel siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi maksustamise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Sõjamuuseumi raamatukogu kasutamine, teavikute laenutamine ja uurimustöö.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
31.05.2021
Vastavalt kaugkütteseadusele peab soojusettevõtja tarbijale müüdava soojuse piirhinna kooskõlastama Konkurentsiametiga. Hinna kooskõlastamisel lähtub amet sellest, et soojuse tootmiseks ja edastamiseks tehtud kulutused oleksid põhjendatud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.