Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

27.05.2021
Õiguse taotlemine avaliku tee kasutamiseks, teekasutustasude tagastamine. Õigust tee kasutamiseks on võimalik taotleda veebilehel www.teetasu.ee või samal veebilehel kajastatud ostukohtade vahendusel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 160 310 60.3333 0.05h -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Kauba sisenemisformaalsused ja import.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
329 006 32 27417.00h -
Regulation
26.04.2021
Tollikohustuse deklareerimine ja täitmine transiidil.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
284 572 59 94857.00h 3952.00p
Regulation
28.02.2017
Avaliku sektori asutused (lepingupartnerid) ning avalikku teenust osutavad juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud saavad saata riigiportaali eesti.ee kalendrisse, e-postile või SMS-iga teavitusi
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 006 - - -
Regulation
09.06.2021
Rahvusraamatukogu kogudest teavikute laenutamine kasutajale koju või lugemissaali, asutustele tööalaseks kasutamiseks või näitustel eksponeerimiseks. Teenuse vahendusel pakutakse raamatukogude vahelist laenutust.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
152 642 83.4333 - -
Regulation
26.07.2021
Kauba deklareerimine ekspordi tolliprotseduuril
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 056 31 43248.00h 1802.00p
Regulation
30.07.2020
Erakorralise juhtumi puhul liigub info Häirekeskuse kiirabi brigaadi erkaorralise medistiini osakonna vahel elektroonselt ning on hiljem kättesaadav kiirabiasutusele, patsiendile ja pere- ning eriarstidele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 857 - - -
Regulation
30.07.2020
Patsient saab elektroonselt koostada tervisedeklaratsiooni, taotleda tervisetõendit. Tervisetõendi väljastaja saab teha otsuse ja vormistada tervisetõendi elektroonselt. Tervisetõend on kättesaadav koheselt mootorsõidukijuhi lubade väljastajale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
90 121 - - -
Regulation
22.04.2021
Taimepassi väljastamiseks ja taimepassi väljastamise õiguse saamiseks esitatakse PMA-le taotlus. Taimepass on nõuetele vastavuse kontrolli ja päritolu tõendav märgistuse EL-i sisesel liikumisel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
63 808 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Toidu mikrobioloogilised analüüsid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 470 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Teenus võimaldab esitada taotlusi alkohoolse joogi kandmiseks alkoholiregistrisse ja registrikande kehtivuse pikendamiseks ning jälgida taotluste menetlemise käiku.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
33 619 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Taotluse ja/või pakkumuse elektroonilise esitamise teenus riigihankes Riigihangete registri vahendusel, sh taotluse/pakkumuse koostamine, allkirjastamine, esitamine, teabevahetus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
32 107 72 - -
Regulation
02.07.2020
Toidu keemilised ja füüsikalised analüüsid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
25 611 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Teenus võimaldab asukohajärgsest veterinaarkeskusest taotleda veterinaarsertifikaati loomade ja loomsete saaduste väljaviimisel EL-välisesse riiki või teise liikmesriiki, aga ka lemmikloomaga reisimisel EL-i välisesse riiki (kui vaja).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 873 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Laboriteenus klientidele keemiliste ja füüsikaliste analüüside teostamiseks vee/joogivee kvaliteedi ja ohutuse kontrolliks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 612 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Laboriteenus klientidele toidu ja sööda tootmisest ning käitlemisest võetud keskkonnaproovide analüüsimiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 172 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Vee mikrobioloogilised analüüsid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 010 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Era- või juriidilise isiku õiguse taotlemine riigitee maale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 404 66.25 - 32550.00p
Regulation
01.08.2021
Töösuhete õigusalase nõustamisega annab Tööinspektsioon isikule selgitusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide rakendamise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 586 74 - -
Regulation
01.08.2021
Viiakse läbi vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele, alamaktidele jm asjassepuutuvatele seadustele, alamaktidele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 313 - - -
Regulation
02.07.2020
Alkoholianalüüsid (keemilised ja mikrobioloogilised).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 484 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimiamet määratleb kas toode on ravim või mitte. Juhul kui toode määratletakse ravimina, kehtivad sellele kõik ravimitega seotud nõuded.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 711 - - -
Regulation
26.06.2020
Teaviku tellimine Kaitseväe peastaabi raamatukogust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 560 - - -
Regulation
22.04.2021
Vastavalt Toiduseadusele tuleb turuleviijal toidulisandi ja eritoidu esmakordsel turuleviimisel sellest Veterinaar- ja Toiduametit teavitada. Turuleviijaks võib olla nii toidu tootja, maaletooja kui ka edasine turustaja.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 462 - - -
Regulation
26.08.2021
Töövaidluskomisjon võtab vastu töövaidlusavaldusi, viib läbi menetluse (istungi koos osapooltega) ja teeb otsuse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 090 - - -
Regulation
01.09.2021
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni määratud töökeskkonnaspetsialistist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
839 - - -
Regulation
01.09.2021
Tööinspektor viib läbi järelevalvemenetluse ning teeb otsuse, kus näitab ära, kas töösuhted vastavad õigusaktide nõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
794 - - -
Regulation
30.06.2020
Tagasipöördumistunnistust taotleb välisriigis viibiv Eesti kodanik, kelle reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud (nt passi kaotamine, vargus).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
655 - - -
Regulation
01.09.2021
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni valitud töökeskkonnavolinikest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
616 - - -
Regulation
25.05.2021
Kutsealune, kelle usulised või kõlbelised veendumused ei võimalda asuda ajateenistusse, saab algatada menetluse ajateenistuse asendamiseks asendusteenistusega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
485 - - -
Regulation
08.06.2021
Füüsiline või juriidiline isik, kellel käitajana on tööstusheite seaduse alusel käitise tegevuseks vajalik keskkonnakompleksluba, saab taotluse vormi täita Keskkonnaotsuste Infosüsteemi kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
433 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Tegevteenistusest vabastatud isikul on võimalus saada vajalikku nõuannet ja toetust sotsiaalnõustamise näol, mille eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimist ennetada ning abistada juba tekkinud probleemide lahendamisel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
380 - - -
Regulation
22.04.2021
Taimede ja taimsete saaduste eksportimiseks või seemnete tootmisels turustamise eesmärgil, esitatakse PMA-lemajandustegevusteade taimetervise registrisse kandmiseks. Teade esitatakse ka ettevõtte tegevusalade muutmise korral.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
340 - - -
Regulation
05.05.2021
Suunatud asutustele, kes saavad standardiseeritud kujul kirjeldada otseseid avalikke teenuseid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
322 -37.5 - -
Regulation
23.07.2021
Saab esitada Patendiametisse taotluse tööstusdisainilahenduse registreerimiseks Eestis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
266 - - 144.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Isik, kes soovib tegeleda mahepõllumajanduslike toodete ettevalmistamise, pakendamise, ladustamise, turuleviimise, sh importimisega, või pakendamata toodete lõpptarbijale turustamisega, peab olema mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
237 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Veeteele uurimistöödeks vajaliku teadusaparatuuri või muude seadmete paigaldamisele hinnangu andmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
149 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivusaja pikendamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
115 - - 2.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Müügiloa hoidjad on kohustatud Ravimiametit võimalikust ravimi tarneraskusest või turustamise lõpetamisest teavitama. Ravimi tarneraskuse korral saab müügiloa hoidja esitada taotluse ravimi võõrkeelse pakendi turustamiseks Eestis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
88 - - -
Regulation
30.06.2020
Erinevad rehabilitatsiooniteenused inimestele, keda on teenusele suunanud Töötukassa. Teenuse osutamine võib toimuda lisaks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumidele ka inimese kodus või töö juures (nt tegevusterapeudi teenus).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
86 - - -
Regulation
22.04.2021
Taimekaitsevahendite Eestis turustamiseks esitatakse PMA-le taotlus taimekaitsevahendite registrisse kandmiseks. Eestisse võib toimetada ja turustada ainult Eestis turulelaskmise loa saanud taimekaitsevahendeid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Masspäring mitme erineva ehitise andmete kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
01.08.2021
Tööandjal on võimalik Tööinspektsioonist kutsuda konsultant, kes viib tööandja juures läbi töökeskkonna konsultatsiooni töökeskkonna õigusaktide nõuete paremaks täitmiseks ja ohutu töökeskkonna kujundamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
30.06.2020
Tööõppekursustel on tööealistel erivajadusega inimestel võimalus omandada praktilisi tööoskusi erinevatel erialadel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
26.06.2020
Arstlik komisjon hindab reserviarvatute, kuid teenistuses viga saanutele tervisekahjutuse seost teenistusega ja määrab puudeastet ning teeb vajadusel raviplaani.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse andmete muutmist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
30 - - 1.00p
Regulation
30.07.2020
Kui isikuandmete töötlemise õiguslik alus ei tulene selgesõnaliselt seadusest, tuleb uuringu või statistilise töö läbiviimiseks esitada loa taotlus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse või tööstusdisainilahenduse jagamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse registreerimistaotluse või tööstusdisainilahenduse ülemineku registrisse kandmist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - 2.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Puuvilja- ja marjakultuuri tuntud sordi paljundus- ja istutusmaterjali tootmise ja turustamise jätkamiseks esitatakse taotlus PMA-le.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.