Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

22.04.2021
Veise-, sea- ja lambarümpade kvaliteediklasside määrajana Eestis asuvas tapamajas tööleasumiseks vajaliku oskuse andmiseks mõeldud, teoreetilist ja praktilist osa sisaldav koolitus. Eksamite sooritamisel tunnustuse saamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - -
Regulation
22.07.2021
Isikul või tema lähedasel on õigus saada ühekordset hüvitist Kaitseliidu liikme hukkumise, püsiva töövõimetuse ja osalise või puuduva töövõime korral.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
22.04.2021
EL-i transiidina läbiva loomse saaduse ladustamisettevõtet ja EL-i välistes vetes sõitvaid laevu loomse toiduga varustav ettevõte peab omama vastavat tegevusluba. Eelnevalt hinnatakse käitlemisettevõtte vastavust teatavatele nõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse litsentsi registreerimist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - 2.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Erasektorile koolituse/täiendusõppe (juhtimisalase) läbiviimine vastavalt vajadusele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Lahingukooli taristu (kasarmud, klassid, varustus) kasutamine vastavalt taotlustele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Teadusagentuur vahendab Euroopa Liidu raamprogrammi Horisont 2020 ja koostööprogrammi COST toetusi; samuti toetab ja nõustab rahvusvahelisi koostööprojekte.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
Eesti Teadusagentuur vahendab teadlastele personaalset uurimistoetust, järeldoktorantuuri personaalset uurimistoetust, institutsionaalset uurimistoetust ja tuumiktaristu toetust. Samuti toetab ETAG Mobilitas Pluss ERC grandi taotlejaid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Teadusagentuur toetab valdkondlikku teadus- ja arendustegevust (RITA), teaduse rahvusvahelistumist, teadlaste mobiilsust ja järelkasvu (Mobilitas Pluss) ja rakendusuuringuid nutika spetsiaaliseerumise valdkondades (NUTIKAS).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Teadusagentuur korraldab konkursse teaduse populariseerimise projektidele (k.a TeaMe+).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.07.2020
Tervise infosüsteemi kasutajate ja seal olevate dokumentide ning andmete analüüs ja aruandlus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tervise ja tervishoiuga seotud statistika ja uuringute tulemuste elektrooniline publitseerimise viis, mis võimaldab teabe allalaadimist masinloetaval kujul.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Tervishoiusüsteemi parima korraldamiseks andmete kogumine esmasetest ja admin. allikatest
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Tõendi taotlemine riiklike registrite andmete alusel. Tõendit võib taotleda igaüks, kui tõendamist vajavad asjaolud on aset leidnud Eestis ning konsulaarametnik saab neid asjaolusid tõendada.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.09.2021
Tööinspektor tutvub tööandja uurimise tulemustega, viib vajadusel läbi töökeskkonna järelevalve ning teeb otsuse tööõnnetuse kohta (jah/ei) ning töökeskkonna vastavuse kohta õigusaktide nõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse pandi registreerimist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - 2.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Tööstusdisainilahendusele kaitse taotlemine rahvusvahelise registreerimise Haagi süsteemi kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Euroopa Liidu tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse edastamine Patendiameti kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmise taotluse esitamine Maksu- ja Tolliametile.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.05.2021
Saatja, kes enda nimel on loovutanud posti või kauba õhuveoks vastavalt julgestusstandarditele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Taatluslabori poolt kasutusele võetava nõuetekohase taatlusmärgise kooskõlastamise otsuse väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks. Tagasipöördumistoetust saab taotleda Eesti kodakondsusesse kuuluv või Eesti elamisluba omav etniline eestlane.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2021
Laboratoorsed analüüsid ohtlike taimekahjustajate avastamiseks. Põllumajandusuuringute Keskus analüüsib monitooringuproove ning määrab eksportproovidest taimekahjustajad.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2021
Taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide sisalduse laboratoorse määramise telimine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Kaebuse enda eraelu kaitseks saab inspektsioonile esitada, kui Teie isikuandmeid väärkasutatakse ning rikkuja eirab Teie nõudeid lõpetada Teie õiguste rikkumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Tööandjale hüvitatakse vastavalt töölepingu seadusele ja töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Teenusega esitab ettevõtja oma töövõimetuspensioni saava töötaja andmed sotsiaalmaksu tasumiseks Sotsiaalkindlustusametile.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.04.2021
Teenus võimaldab esitada taotlusi kalalaevade riiklikusse registrisse kandmise, andmete muutmise ja registrist laevade välja kandmise kohta. Registrisse kantud kalalaevale antakse kalalaevatunnistus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid on suunatud peamiselt õppetoetusena õpinguteks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes ning võimalusel ka oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Taotluse esitamiseks tuleb siseneda Spordiregistrisse. Riiklikke spordistipendiume määratakse sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks. Stipendium määratakse füüsilisele isikule.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.04.2021
Taotleja esitab tegevusloa taotluse maakonna veterinaarkeskusele. Veterinaarkeskus kontrollib andmeid, vajadusel teeb kontrolli akti ning seejärel teeb ettepaneku tegevusloa väljastamiseks VTAle. VTA väljastab või ei väljasta tegevusloa.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Eraisik või juriidilise isiku esindaja saab infosüsteemist JVIS kontrollida enda lubade ja tunnistuste kehtivust, vaadata paigaldiste ja seadmete üldandmeid ning kasutusloa kehtivust. Ärikliendi esindajana saab esitada aruandeid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Järelevalvesüsteemi JVIS kaudu saab TTJAd teavitada elektroonilise side valdkonna, raudtee valdkonna, tehnikaohutuse valdkonna, ehitus- ja elektrivaldkonna ja raadioside valdkonnaga seotud sündmusest või õnnetusest.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
MDR artikkel 25
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.11.2021
Meetme üldeesmärgiks on põllumajandus-, toidu- ja metsandussektori ettevõtjate ning nende töötajate arendamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
MDR artiklid 35 - 50
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2021
MDR artikkel 55
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.08.2021
Teenusega tagatakse relva- ja tegevuslubadega seotud toimingud, korraldatakse loata või leitud relvade hoiule võtmist, tsiviilrelvade ja laskemoona riiki sisse- ja väljaveo lubade väljastamist ning tsiviilrelvade ja laskemoona sundvõõrandamist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
SA Archimedes annab struktuuritoetusi teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele, et kasvatada nende efektiivsust, konkurentsivõimet ja ühiskonna teenimise võimekust.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
SA Archimedes annab struktuuritoetusi eesmärgiga kaasa aidata ettevõtjate huvides läbiviidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes teadus- ja arendusasutustes.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
SA Archimedes annab struktuuritoetusi, et toetada teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime edenemist ning pikaajaliste strateegiliste eesmärkide täitmist toetava riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri terviklikku väljaarendamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
SA Archimedes annab struktuuritoetusi erinevatele organisatsioonidele, et toetada teadus- ja arendustegevuse, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna populariseerimist noorte seas.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2021
SA Archimedes annab struktuuritoetusi Eesti teadus- ja arendusasutustele, et toetada rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga ning jätkusuutlikku teadus- ja arendustegevust, mis looks eeldusi Eesti teaduse konkurentsivõime tugevdamiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Taatlusvõimaluse puudumisel Eestis, tunnistab TTJA teistes riikides väljastatud jälgitavate mõõtetulemuste alusel mõõtevahendi legaalmetroloogilise ekspertiisi käigus taadelduks tunnistamise otsusega taadelduks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Keskkonnatasud, reklaamimaks, teekasutustasu, liikluskindlustus, kohtu nõuete haldus
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
Amet palub, et tellimusmeditsiiniseadme tootja esitaks loetelu Eestis levitatavates seadmetest. MDR artikkel 21
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.05.2021
Statistikaamet pakub klientidele mitmesuguseid teenuseid: teabenõue, tellimustöö (sh uuringud, analüüsid, erinevad statistika visualiseerimise lahendused, andmekaeve jms), teaduslikul eesmärgil andmete kasutamine, statistikaalased koolitused.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Kui isik soovib hakata pakkuma tellitavat audiovisuaalmeediateenust siis ta registreerib ennast Majandustegevuse registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.11.2021
Kirjeldus
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
in hause tooted MDR artikkel 5 lg 5: Saada infot tervishoiuasutustes toodetud ja kasutatavate seadmete kohta, piirata tervishoiuasutustes toodetud ja kasutatavate seadmete kasutamist, inspekteerida
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.