Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

06.10.2020
Rahvastikuregistri andmete alusel saadetakse valijale valimiste teabeleht. Kui valija leiab, et tema kohta valijate nimekirja kantud andmetes on viga, esitab ta vea parandamise avalduse. Mõõdik - valijakaartide arv.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 301 510 - - -
Regulation
25.05.2021
Tunnistust saab taotleda isik, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 762 82.3333 7.10h -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Heitvee analüüsid
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 906 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud veesõiduki liiklusregistris registreerimine veesõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel. Veesõiduki esitaja taotluse alusel veesõiduki registreerimiseelse ülevaatuse toimumine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 642 - 2.60h -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised peavad esitama teatise veeseaduses määratletud tegevuste kohta (nt. taimekaitsevahendi kasutamise taimehaiguste korral, loomade karjatamine veekaitsevööndis, paisu likvideerimine).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 800 0 0.00h 0.00p
Regulation
26.05.2021
Enne veesõiduki (väikelaev ja jett) registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne ülevaatus Maanteeametis või Veeteede Ametis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 165 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Veeliiklust takistavate tegevuste kooskõlastamine laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonnas koostöös hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistusega.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
352 - - 312.00p
Regulation
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised isikud peavad taotlema kooskõlastust veeseaduses määratletud tegevustele (nt. veekaitsevööndis puu- või põõsarinde raie; soov vähendada veehaarde sanitaarkaitseala).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
259 0 0.00h 0.00p
Regulation
22.04.2021
Vastavussertifikaadi taotlemiseks teavitada 1 päev enne kauba saabumist sihtkohajärgset PMA keskuse ametnikku. Ekspordil teavitada 1 päev enne kauba veovahendile laadimist asukohajärgset PMA keskuse ametnikku.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
230 - - -
Regulation
25.05.2021
Teenus võimaldab peale vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse läbimist taotleda vedurijuhiluba.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
141 - 2.90h 488.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Enne väetiste turustamisotstarbelise tootmise või Eestisse toimetamise alustamist peab väetise käitleja registreerima väetise riiklikus väetiseregistris, välja arvatud „EÜ VÄETIS“ märgistusega väetis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
128 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Veterinaararsti kutsetegevuse luba on vaja taotleda veterinaararstil, kes soovib tegeleda veterinaarpraksisega. Andmed kantakse veterinaararstide registrisse.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Verevalvsuse korra kohaselt käsitletavate juhtumite vastuvõtmine ning nende menetlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
73 - - -
Regulation
26.07.2021
Vana- ja haruldase raamatu (kuni 1940) alase teabe kättesaadavaks tegemine ja sihtrühmade nõustamine uurimistöö toetamise eesmärgil. Haruldaste trükiste ekspertiis ja kultuuriloolise väärtuse määramine. Koolituste ja näituste korraldamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
48 - - -
Regulation
26.08.2021
Vihjed/kaebused töökeskkonna ja tööohutusega seotud õigusrikkumiste kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
44 - - -
Regulation
25.05.2021
Tegevusloa taotlemine ettevõtjale, kes soovib tegeleda väikelaevade ehitamise, remontimise ja katsetamisega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
38 - - 9.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.08.2021
Tööandja saab esitada vaide ettekirjutusele, Tööinspektsioon vastab sellele, vajadusel tühistab ettekirjutuse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
22 - - -
Regulation
22.04.2021
Riikliku järelevalve käigus toidust sh toiduga kokkupuutumiseks ettenähtud materjalidest ja esemetest võetud proove saab analüüsida üksnes vastavateks analüüsideks volitatud laboratooriumis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
17 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kui soovite tegutseda väikelaeva- ja jetijuhtide väljaõppe korraldamise valdkonnas, siis tuleb taotleda tegevusluba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 - - 5.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Välisriigis omandatud teedeehituse ja liiklusohutuse auditeerimise alase kvalifikatsiooni vastavuse tõendamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 - 3.00h 1440.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2021
MDR artikkel 60
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 - - 3.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Loa taotlemiseks esitatakse taotlus digitaalselt allkirjastatuna e-kirjaga aiandus@pma.agri.ee või paberil Põllumajandusameti taimetervise ja aianduse osakonnale Teaduse 2, Saku, 75501 Harjumaa.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
14.09.2018
Vere ja verepreparaatide käitlemiseks Eestis peab olema Ravimiameti väljastatud tegevusluba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Eestisse võib toimetada ja kasutada ainult Eestis turule laskmise loa saanud väga mürgiseid taimekaitsevahendeid. Taimekaitsevahendite registrisse kandmiseks või andmete muutmiseks esitatalse PMA-le taotlus ja tasutakse riigilõiv.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

25. Vaie

30.07.2020
Vaie on eriliiki kaebus. Vaide esitamisel vaadatakse üle Teie õigusi rikkuv haldusakt või haldusorgani tegevus. Ka inspektsioonile saab esitada vaide, kui soovite, et vaataksime üle omaenda otsuse või tegevuse, mis puudutab Teie õigusi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Alates 2014/2015. õppeaasta kevadsemestrist on tudengitel võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust 135 eurot kuus. Eritoetus on mõeldud üliõpilastele, kelle sissetulekud on märkimisväärselt vähenenud. Toetusi jagavad õppeasutused.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.05.2021
Proovivõtja peab olema atesteeritud, kui proove võetakse veeuuringu eesmärgil reoveesettest, mereveest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 0 0.00h 0.00p
Regulation
14.09.2018
Verevalvsuse korra kohaselt käsitletavate juhtumite aastaaruannete vastuvõtmine ning nende menetlemine, mille põhjal teeb Ravimiamet aruande Sotsiaalministeeriumile, avaldab veebis, saadab käitlejatele ja teeb koondaruande Euroopa Komisjonile.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Välismaalasel on õigus vaidlustada viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
15.08.2022
Teenusega tagatakse abipolitseinike politsei tegevusse kaasamine avaliku korra kaitseks ja turvalise ühiskonna tagamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
MDR artikkel 7
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Alates 2013/2014. õppeaastast sisseastunud vähemkindlustatud perekondadest pärit tudengeid toetab riik kõrghariduse omandamisega kaasnevate lisakulude katmisel. Õppetoetuse suurus on 75 kuni 220 eurot kuus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Välismaal tegutsevate eesti kultuuriseltside kaudu aidatakse kaasa eesti keele ja kultuuri hoidmisele ja arengule, Eesti kultuurisündmuste vahendamisele ning Eesti riigiga ühtekuuluvustunde kujundamisele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Ajutiselt Eestis lõhkematerjali käitlev isik peab vähemalt 10 tööpäeva enne lõhkematerjali või pürotehnilise toote kasutamise alustamist teavitama TTJAd ja järgima nende toodete kasutamisele kehtestatud nõudeid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.06.2020
Ajutiselt Eestis esmakordselt ajutiselt seadmetööd tegev isik esitab pädevale asutusele enne ajutiselt töötama asumist teatise ja Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seaduses nõutud dokumendid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.07.2021
Teises riigis töötamiseks peab päritoluriigi kvalifikatsioon olema tunnustatud ka vastuvõtva riigi poolt. TTJA tunnustab teises riigis antud kutsekvalifikatsiooni ja on nimetatud vastava kutsetunnistuse tunnustajaks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Vastavalt SA Archimedese ning Haridus- ja Teadusministeeriumi vahel sõlmitud kokkulepetele korraldab sihtasutus Eesti riigi poolt välisriikidega sõlmitud üliõpilas- ja teadlasvahetust sisaldavate koostöölepingute rakendamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Luba taotletakse tegevuskava alusel vallasmälestise konserveerimiseks, restaureerimiseks ja mälestise ilme muutmiseks ning vallasmälestise eemaldamiseks kinnisasjast, mille juurde see kuulub.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Ehitisregistri veebilehel saab iga inimene kontrollida oma ehitiste registris olemist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Saab esitada taotluse vanemahüvitise ja peretoetuste saamiseks. Samuti taotleda täiendavate sissemaksete tegemist kohustuslikku kogumispensionisse. Toetustest, hüvitistest või kohustusliku pensionifondi täiendavatest sissemaksetest loobumiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Vanemlust toetav veebileht.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2021
MDR artikkel 23
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.07.2021
Isik, kes soovib saada vedurijuhiks peab läbima vastava koolituse ning sooritama eksami. Eksami sooritamise järele väljastatakse vedurijuhiluba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.07.2021
Vedurijuhtide koolitust võib läbi viia Haridus- ja Teadusministeeriumi väljastatud koolitusloa alusel ja TTJA väljastatud eelhaldusakti alusel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Vee-ettevõtja peab Konkurentsiametiga kooskõlastama ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse hinnad.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Veesõiduki raadioluba annab õiguse kasutada raadioseadmeid sõiduki pardal, kasutades eraldatud kutsungit. MMSI kood annab õiguse kasutada rahvusvahelist identifitseerimiskoodi mereside päästevahendite raadioseadmetes. TTJA peab nende registrit.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2021
Teenusega taotletakse piiril viisa andmist viisa andmise tingimustele vastavatele isikutele, piiril viisa väljastamist, viibimisaja pikendamist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Võla ajatamine ja intressiarvestus
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.