Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

28.05.2021
Kasulike mudelite andmebaasist saab otsida infot Eestis registreeritud kasulike mudelite kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
61 889 - - -
Regulation
02.07.2020
Loomahaiguste seroloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
60 928 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
PMA-le esitatakse taotlus seemnekartuli sertifitseerimiseks (koos põldtunnustamist taotletavate seemnekartuli põldude andmetega) ning taotlus sertifitseeritud seemnekartuli etikettide/taimepasside väljastamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
60 681 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Toidu mikrobioloogilised analüüsid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 470 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Postipaki deklareerimine ja maksude tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
44 359 60 - 1000.00p
Regulation
25.05.2021
Teenus võimaldab taotleda digitaalse sõidumeeriku juhikaarti, ettevõttekaarti, töökojakaarti või kontrollikaarti.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
39 937 81.8 9505.00h 42295.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Eestis kehtiva Euroopa patendi jõushoidmiseks peab patendiomanik tasuma iga kehtivusaasta eest riigilõivu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
37 544 - - 6.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Füüsilisel kandjal Eesti teavikute säilituseksemplaride hankimine ja edastamine teistele trükise säilituseksemplari säilitavatele raamatukogudele. Järelevalve teostamine säilituseksemplari loovutajate üle vastavalt väljatöötatud korrale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
36 309 - - -
Regulation
22.04.2021
Teenus võimaldab esitada taotlusi alkohoolse joogi kandmiseks alkoholiregistrisse ja registrikande kehtivuse pikendamiseks ning jälgida taotluste menetlemise käiku.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
33 619 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Isikud, kellele laieneb saastetasude, vee erikasutusõiguse tasu ja maavara kaevandamisõiguse tasu maksmise kohustus peavad esitama keskkonnatasu deklaratsiooni.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
33 414 25.79 0.00h 0.00p
Regulation
29.06.2021
VV määruses "Kalapüügiga seonduvate andmete esitamise kord" nimetatud andmete esitamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
33 158 0 0.00h 0.00p
Regulation
10.02.2017
Taotluse ja/või pakkumuse elektroonilise esitamise teenus riigihankes Riigihangete registri vahendusel, sh taotluse/pakkumuse koostamine, allkirjastamine, esitamine, teabevahetus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
32 107 72 - -
Regulation
31.05.2021
Kirjastajatele kirjastustunnuste määramine, raamatu rahvusvahelise standardnumbri ISBN, jadaväljaannete standardnumbri ISSN ja rahvusvahelise noodi standardnumbri ISMN andmine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
31 984 - - -
Regulation
22.07.2021
Õppenõustamine on laste, laste seaduslike esindajate ja lastega töötavate isikute nõustamine lapse võimete ja arenguvõimaluste väljaselgitamisel ning õppimise või käitumisega seotud probleemide ennetamisel ning lahendamisel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 512 - - -
Regulation
31.05.2021
Rahvusraamatukogu kasutajaks registreerimine veebis ja raamatukogus kohapeal, eesmärgiga võimaldada juurdepääsu raamatukoguteenustele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
29 086 - - -
Regulation
02.07.2020
Toidu keemilised ja füüsikalised analüüsid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
25 611 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Väljastatud pädevustunnistus (või vastav kirje juhiloal) tõendab, et autojuht on läbinud kutseliste juhtide väljaõppe ning omandanud pädevuse nii ametisse asumise kui ka selle jätkuva pidamise jaoks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 822 76.3333 6.40h 13600.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Kinnistuportaali (KAEP, kinnistuportaal.rik.ee ) põhiliseks ülesandeks on võimaldada isikul portaali vahendusel luua ning esitada kinnistamisavaldust Kinnistusraamatu infosüsteemi KRIS4 automaatseks registreerimiseks ning edasiseks menetlemiseks
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 653 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenust kasutades saab vaadata ja salvestada avaliku sektori üksuste finantsaruandeid ning sisestada saldoandmikke
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
23 401 - - -
Regulation
25.05.2021
Tunnistust saab taotleda isik, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 762 82.3333 7.10h -
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Rahvusraamatukogu korraldab ettevalmistatud programmide alusel erinevatele sihtrühmadele järgmisi haridustegevusi: üld- ja temaatilised ekskursioonid, kogusid tutvustavad teematunnid ja töötoad ning infopädevuse ja erialateabe koolitused.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
18 074 92.9 - -
Regulation
22.04.2021
Ettevõtja kes soovib tegeleda toidu ning toiduga kokkupuutuvate materjalide ja esemete käitlemisega peab enne tegevuse alustamist enda tegevusest kas teada andma või omama tegevusluba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
17 986 - - -
Regulation
22.04.2021
Teenus võimaldab asukohajärgsest veterinaarkeskusest taotleda veterinaarsertifikaati loomade ja loomsete saaduste väljaviimisel EL-välisesse riiki või teise liikmesriiki, aga ka lemmikloomaga reisimisel EL-i välisesse riiki (kui vaja).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 873 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.03.2017
Elutähtsa teenuse osutajatel ja/või ISKE rakendajatel on oluliste turvaintsidentide asjus kohustus teavitada ja esitada intsidendi raport CERT‐EEle.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 299 - - -
Regulation
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes ei oma kiirgustegevusluba ning soovivad mõõta erinevaid kiirgustasemeid, saavad tellida mõõtmisteenust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 127 40.245 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Loomahaiguste molekulaardiagnostilised uuringud. Toidu, sööda molekulaarbioloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 927 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.07.2020
Käibemaksukohustuslasena registreerimiseks tuleb esitada Maksu- ja Tolliametile kirjalik avaldus. Avalduse saab esitada e-MTAs või teenindusbüroos. Avalduse saab esitada ka notari kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 304 71 - -
Regulation
01.10.2018
Narkootiliste või psühhotroopsete ainete, 3. riigist imporditavate või sinna eksporditavate ravimite ja muude eriluba nõudvate kaupade ning müügiloata ravimite sisse- või väljaveoks Eestisse tuleb taotleda Ravimiameti luba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
14 142 - - -
Regulation
02.07.2020
Loomahaiguste viroloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 935 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitusloa taotluse ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 813 - - -
Regulation
25.05.2021
Eestis lubatust suuremate mõõtmete ja massiga sõidukitele (autorongidele) eriloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 566 63 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2021
Teadete esitamine võimaliku ebaseadusliku keskkonnakasutuse kohta
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 540 0 0.00h 0.00p
Regulation
22.07.2021
Ehitise valdaja koostab tuleohutusaruande ehitise kohta, kus esineb kõrgendatud tulekahjuoht, viibib palju inimesi ja võib tekkida suur varaline kahju. Tuleohutusaruanne tuleb esitada üks kord aastas Päästeametile. (TuOS §4)
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 390 72.4 - -
Regulation
29.06.2021
Keskkonnaloaga määratakse loodusressurssi kasutusõiguse ja keskkonna saastamisega seotud tingimused. Luba annab õiguse tegeleda eraldi või üheaegselt vee erikasutuse, õhusaaste, jäätmete käitlemise ja/või maavara kaevandamisega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 176 3.25 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
28.05.2021
Andmebaasist saab otsida infot Eestis registreeritud geograafiliste tähiste ja esitatud geograafilise tähise registreerimise taotluste kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
11 937 - - -
Regulation
08.06.2020
Ehitusteatise ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 134 - - -
Regulation
02.07.2020
Laboriteenus klientidele keemiliste ja füüsikaliste analüüside teostamiseks vee/joogivee kvaliteedi ja ohutuse kontrolliks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 612 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Passi taotlemiseks ja kättesaamiseks tuleb pöörduda Eesti Vabariigi välisesindusse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 589 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Fütosanitaarsertifikaadi taotlemiseks esitatakse taotlus PMA-le. Fütosanitaarsertifikaat on rahvusvaheliselt nõutav dokument, mis tõendab taimede ja taimsete saaduste vastavust sihtriigi nõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 261 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Laboriteenus klientidele toidu ja sööda tootmisest ning käitlemisest võetud keskkonnaproovide analüüsimiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 172 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Teenus on mõeldud asutustele ja ettevõtjatele, kes on kohustatud teenuste/asjade või ehitustööde hankimisel rakendama riigihangete seadust, sh hanke avalikustamine, taotluste/pakkumuste menetlemine, teabevahetus, lepingu sõlmimine, aruandlus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 107 72 - -
Regulation
02.07.2020
Vee mikrobioloogilised analüüsid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
9 010 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Loomahaiguste bakterioloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 602 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimiamet väljastab ravimitele müügilube, mis annavad ravimite käitlemise tegevusloa omajatele õiguse neid ravimeid Eestis turustada.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 528 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda Euroopa patendi jõustamist Eestis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 211 - - 300.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
27.07.2021
Saab esitada Patendiametisse taotluse kaubamärgi registreerimiseks Eestis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 103 - - 948.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
28.05.2021
Saab tutvuda Eesti Vabariigis registreeritud ja kehtivate meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse tunnistuste (SPC) andmetega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 990 - - -
Regulation
04.12.2018
Heitvee analüüsid
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 906 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud veesõiduki liiklusregistris registreerimine veesõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel. Veesõiduki esitaja taotluse alusel veesõiduki registreerimiseelse ülevaatuse toimumine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 642 - 2.60h -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitise kasutusloa taotluse ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 551 - - -
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.