Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
26.06.2020
Kultuurimälestise omanikule või valdajale riigieelarvest toetuse saamise toetuse kasutamise aruanne.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Kultuurimälestise omanikule või valdajale riigieelarvest toetuse andmise taotlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Tööinspektor tutvub tööandja uurimise tulemustega, viib vajadusel läbi töökeskkonna järelevalve ning teeb otsuse tööõnnetuse kohta (jah/ei) ning töökeskkonna vastavuse kohta õigusaktide nõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse pandi registreerimist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Tööstusdisainilahendusele kaitse taotlemine rahvusvahelise registreerimise Haagi süsteemi kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Euroopa Liidu tööstusdisainilahenduse registreerimise taotluse edastamine Patendiameti kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Tulumaksusoodustusega mittetulundusühingute, sihtasutuste ja usuliste ühenduste nimekirja kandmise taotluse esitamine Maksu- ja Tolliametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.06.2020
Saatja, kes enda nimel on loovutanud posti või kauba õhuveoks vastavalt julgestusstandarditele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Instituudis väärtustatakse tulemuslikku, kõrgetasemelist teadustööd ning uute teadmiste avaldamist ja rakendamist, selleks korraldatakse seminare, konverentse, teabe- ja infopäevi. Koostöös tootjatega viiakse läbi teadus- ja uurimistöid
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

610. Vaie

30.07.2020
Vaie on eriliiki kaebus. Vaide esitamisel vaadatakse üle Teie õigusi rikkuv haldusakt või haldusorgani tegevus. Ka inspektsioonile saab esitada vaide, kui soovite, et vaataksime üle omaenda otsuse või tegevuse, mis puudutab Teie õigusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Alates 2014/2015. õppeaasta kevadsemestrist on tudengitel võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust 135 eurot kuus. Eritoetus on mõeldud üliõpilastele, kelle sissetulekud on märkimisväärselt vähenenud. Toetusi jagavad õppeasutused.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Füüsiline või juriidiline isik, kellel on veeseadusest tulenev kohustus taotleda planeeritud tegevusteks vee erikasutusluba, esitab Keskkonnaametile kirjaliku nõuetele vastava taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Proovivõtja peab olema atesteeritud, kui proove võetakse veeuuringu eesmärgil reoveesettest, mereveest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
14.09.2018
Verevalvsuse korra kohaselt käsitletavate juhtumite aastaaruannete vastuvõtmine ning nende menetlemine, mille põhjal teeb Ravimiamet aruande Sotsiaalministeeriumile, avaldab veebis, saadab käitlejatele ja teeb koondaruande Euroopa Komisjonile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Välismaalasel on õigus vaidlustada viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
28.02.2017
x-tee andmekogu või asutuse sertifikaadi taotlemine (test-ja toodangukeskkonnas)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Amatöörraadiojaama tööluba annab õiguse kasutada amatöörraadiojaama vastavalt kvalifikatsioonile, kasutades eraldatud kutsungit. TTJA peab amatöörraadiojaamade töölubade registrit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Rahvusvahelised organisatsioonid (OECD, ÜRO, FAO, UNESCO jt), millega Eesti riik on ühinenud, vajavad riiklikku statistikat rahvusvaheliste võrdluste koostamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Tegemist on toetusega, mida makstakse proviisorile ja farmatseudile. Lähtetoetuse taotlemiseks esitab ravimiseaduse § 621 lõikes 2 sätestatud tingimustele vastav proviisor või farmatseut kirjaliku taotluse Sotsiaalministeeriumile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Kultuurilooliste isikuarhiivide kogumine ja pikaajaline säilitamine. Arhiividokumentide laenutamine, päringutele vastamine ja nõustamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Õiguste ja tehingute tõestamiseks väljastab Rahvusarhiiv riigilõivuga maksustatud arhiiviteatiseid, näiteks tööstaaži tõestamiseks, omandi tõestamiseks, biograafiliste andmete tõestamiseks jms.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Rahvusarhiiv koostab ja avaldab huvitavamate ja tähtsamate arhivaalide baasil üldsusele suunatud publikatsioone.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Kõik huvilised saavad tutvuda digiteeritud arhiivimaterjalide digikujutistega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Arhivaale saab tellida teistes linnades olevatesse uurimissaalidesse (Tallinn, Tartu, Pärnu muuseum, Viljandi muuseum).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Arhivaale saab tellida Rahvusarhiivi uurimissaalidesse Tallinnas, Tartus, Rakveres, Valgas, Kuressaares ja Haapsalus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Arhivaalidest saab tellida erinevas mõõdus ja omadustega koopiaid paberile ja filmilindile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Arhivaalidest saab tellida mitmesuguste parameetritega digikoopiate faile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
11.06.2020
Puude raskusastme või püsiva töövõimetuse tuvastamiseks on vaja läbida arstlik ekspertiis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Toetus soosib heliloomingu, klaveri ja muusikateaduse üliõpilaste loomingulist tegevust, samuti Artur Lemba loomingu või temaga seotud tegevuste uurimist. Taotlemiseks tuleb esitada avaldus, kokkuvõte erialasest tegevusest ja motivatsioonikiri.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenuses saab Sotsiaalkindlustusametile teada anda enda uue arvelduskonto numbri.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides õppivate asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Päringud registreeritavate seadmete ja paigaldiste auditi tulemuste kohta TTJA järelevalve süsteemi JVIS. Isikuga seotud paigaldiste korral näidatakse kogu infot. Avalikult näidatakse paigaldise või seadme auditi kehtivust ja tulemust (otsust).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Äriregistri Ettevõtjaportaal (https://ettevotjaportaal.rik.ee/) on keskkond, mis võimaldab esitada äriregistrile avaldusi, dokumente ja majandusaasta aruandeid elektrooniliselt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Rahvusarhiiv kooskõlastab avalike asutuste liigitusskeeme.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusarhiiv säilitab oma digitaalarhiivis soovi avaldanud avalike asutuste tähtajalisi digitaaldokumente.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda investeeringut, et muuta avalike teenuste pakkumine kättesaadavamaks, kasutajakesksemaks ja nutikamaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Tegevuseeskirjas kehtestatakse raudteeinfrastruktuuri korrashoiu, raudteeliikluse korraldamise ja teistele isikutele raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise tingimused.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Juriidiline isik taotleb enne biotsiidi turul kättesaadavaks tegemist ja/või kasutamist luba või registreerimistunnistust. Kui detergendis pindaktiivsed ained ei vasta detergendimääruse III lisas sätestatule taotleb tootja erandi tegemist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.03.2017
TeRa - Vanade digitaalallkirja failiformaatide üle tembeldamise lahendus tagamaks nende pikaajalist tõestusväärtust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.07.2017
Elektroonilise loovutuskeskkonna kaudu toimub väljaannete avaldamiseks loodud digitaalsete failide kogumine, kirjastajate nõustamine, säilituseksemplaride seire ja aruandlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.09.2020
Tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena TJA tunnistab, et raudteeveeremi tüüp või vedurile, mootorvagunile ning eriveeremile paigaldatava mootori tüüp vastab kehtestatud nõuetele, ja annab välja raudteeveeremi tüübikinnituse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Isikuandmete edastamine Eestist on lubatud üksnes sellisesse riiki, kus on piisav andmekaitse tase
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Stipendiumi eesmärk on edendada kunstiüliõpilaste õppe- ja loomingulist tegevust ning toetada nende enesetäiendamist. Taotlemiseks tuleb esitada avaldus, portfoolio, väljavõte õpinguraamatust ning motivatsioonikiri.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.08.2020
Eesti Hoiuraamatukogu esitab tegevuse statistilise aruande ja eelarve täitmise aruande ning saadud toetuse kasutamise ja selle tulemuste ning mõju kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku programmi raames toetatakse eesti keele ja kultuuri kõrgkooliõpet välisriikides ning selle tugitegevusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
05.06.2020
Keskkond EL liikmesriikide eTeenustele Eesti kodanike tuvastamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.08.2020
Aruandes esitatakse info Eesti Rahvusraamatukogu seaduses sätestatud ülesannete täitmise ja saadud toetuse kasutamise ning selle tulemuste ja mõju kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.08.2020
Toetust taotletakse Eesti Rahvusraamatukogu seaduses sätestatud ülesannete täitmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Tarbija ja kaupleja vahelise vaidluse kohtuväline lahendamine. Eesti elanik saab esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile kui on tekkinud kauplejaga vaidlus tehtud ostu üle. Vaidlusi lahendab TTJA sekretariaat ja tarbijavaidluste komisjon.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
EL piiriüleste ostude tarbija ja kaupleja vahelise vaidluse kohtuväline lahendamine. Eesti elanik saab küsida nõu ja esitada avalduse teise EL liikmesriigi kauplejaga vaidluses tehtud ostu üle, kui ei nõustuta kaupleja poolt pakutud lahendusega.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.