Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
19.06.2020
Teravilja, teraviljasaaduste, õlitaimede seemnete ja õli, söötade ja söödalisandite ning silo keemilise koostise ja kvaliteedi määramise tellimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Loa väljastamisel kontrollitakse operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Väljastatakse luba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Loa väljastamisel kontrollitakse operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Loa taotlus kooskõlastatakse Kaitsepolitsei ning PPAga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Kontrollime operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Kooskõlastame loa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Kontrollitakse lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmise lao, selles töötavate inimeste, ladustatavate ohtlike ainete ohutuse ja julgeoleku tagamiseks rakendatavate abinõude nõuetele vastavust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Kontrollitakse lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemiseks vajalike tehniliste vahendite ja nõutava personali olemasolu ning et käitlemisega seotud isikutel ei oleks välistusi seoses varasemate karistustega
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Toetuse eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Looduslik mineraalvesi, mis on ammutatud EL ühenduse välise riigi maapõuest ja ühendusse imporditud, peab olema tunnustatud veeseaduse ja EU direktiivides kehtestatud nõuetele vastavalt. Vastav taotlus tuleb esitada Terviseametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
07.07.2020
Aruandes esitatakse toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.08.2020
Iga maakonnaraamatukogu esitab statistilise ja sisulise töö koondaruanded. Aruandes esitatakse info ka maakonnaraamatukogu raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete täitmise ning selle tulemuste ja mõju kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.08.2020
Aruandes esitatakse info maakonnaraamatukogu nelja töötaja raamatukoguteeninduse maakondliku koordineerimise ülesannete täitmise töötasudeks saadud toetuse kasutamise ning selle tulemuste ja mõju kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
15.07.2020
Litsentsi saavad taotleda ainult füüsilised isikud. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi saamiseks peab taotleja esitama Maa-ametile kirjaliku avalduse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Maamaksu tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
17.06.2020
Kaubandusliku loterii korraldamiseks, mille võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot, peab eelnevalt esitama majandustegevusteate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Mälestisel või muinsuskaitsealal tehatavate tööde kohta tuleb enne tööde alustamist esitada tööde tegemise teatis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Uuringu tegemisest teavitatakse enne uuringu alustamist Muinsuskaitseametit uuringuteatisega. Koos uuringuteatisega esitatakse nõuetekohane uuringukava.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Raadio- või televisiooniteenuse osutamiseks on vaja taotleda vastava liigi meediateenuse luba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Bakterite, eosbakterite, patogeensete bakterite, hallitus- ja pärmseente ning üldtoksilisuse määramise tellimine põllumajandustoodetes (teravili, silo, heintaimed jt).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Kliendi poolt toodud mikroorganismide (bakterite ja mikroseente) säilitamine PMK mikroorganismide kollektsioonis ning nende väljastamine kliendile nt teadus- ja arendustegevuseks või tootmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Füüsilise isiku sissetulekute ülevaade, maksuvaba tulu jälgimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 67 - -
Regulation
29.09.2020
Mitteavalikul raudteel raudteeliikluse korraldamiseks on vajalik tegutsemise ohutustunnistus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Mitteresidentide registreerimine ja haldus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
18.06.2020
Teostame legaalmetroloogilise ekspertiisi tuvastamaks mõõtevahendi tüübi nõuetele vastavust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise konserveerimise, restaureerimise, ehitamise või teisaldamise ehitusprojekti koostamiseks või kinnismälestisele või muinsuskaitsealale uue ehitise püstitamiseks või rajamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.08.2020
Aruandes esitatakse info toetuse kasutamise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Standardsel meetodil maastikul mitmesuguste mullaproovide võtmise tellimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Uurijatel on võimalus tutvuda muuseumikogudega kohapeal ning infosüsteemide MuIS ja Urram vahendusel. Koopiate tegemise ja saatmise (e-post) võimalus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese, Eesti ettevõtjate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös loodud stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolides.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Riikliku programmi eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-17-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut. SA Archimedeselt saavad toetust taotleda nii ametlikud kui ka mitteametlikud noortegrupid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Kontrollitakse ohtlikkuse kategooria määramise õigsust. Käitamisluba väljastatakse, kui käitise käitamine on ümbruskonda, ohtu ja riski arvestades võimalik, sh on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid riske ja need on maandatud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Kontrollitakse ohtlikkuse kategooria määramise õigsust. Käitamisluba väljastatakse, kui käitise ümbruskonda, käitisest lähtuvat ohtu ja riski arvestades võimalik, sh on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid riske ja riskid on maandatud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Kui ettevõtja tegevuse hulka kuulub ohtliku veose või raudteevedu, peab ettevõtte heaks tegutsev isik taotlema ohutusnõuniku tunnistust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Loa väljastamisel kontrollitakse taotluse ja lõhketöö projekti nõuetekohasust. Teavitatakse kavandatavast lõhketööst, ohualast, ajast ja eesmärgist KOVi. Menetlusse kaasatakse lõhketöö ohualasse jääva ehitise omanik või tema esindaja.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.09.2020
Raudtee-ettevõtja peab ohutusjuhtimise süsteemi kehtestamisel lähtuma eesmärgist tagada oma raudteealase tegevusega seotud riskide juhtimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.09.2020
Raudtee-ettevõtja peab omama peale tegevusloa ka ohutustunnistust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Teenusega tagatakse Eestis elamiseks ja töötamiseks loa väljastamine selleks õigustatud isikule.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava stipendiumiprogrammi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist. Taotlemine toimub läbi kõrgkooli. Sihtrühmaks on üliõpilased, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise aruande esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kultuuriväärtusega asjade otsima minemisest teavitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Eksamineerija tunnustuse saamiseks Tehnilise Järelevalve Ametilt tuleb tunnustamist taotleval isikul esitada nõutud dokumendid. Eksamineerija tunnustamisel väljastab Tehnilise Järelevalve Amet eksamineerija tunnistuse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Muinsuskaitse valdkonnas tegutsemise õiguse taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole võib pöörduda, kui on tekkinud kahtlus tervishoiuteenuse osutamise asjakohasuse, arsti otsuse, ravivea või teenuse ohutuse suhtes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenuses näeb pensioni, toetuste ja hüvitiste summat, mis on määratud. Saab vaadata viimase 24 kuu jooksul tehtud makseid kuude lõikes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Võimalik vaadata kuu alguse seisuga enda: pensioni, peretoetusi ja vanemahüvitist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Isik saab teha päringu oma sotsiaalmaksu ja pensionikindlustuse andmete vaatamiseks ja kontrollimiseks riiklikus pensionikindlustuse registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Toetuse andmise eesmärk on kaasata pereõppe partnerorganisatsioone kultuuripoliitika kujundamisse ja pereõppe tegevuste elluviimisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.