Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
11.06.2020
Teenusega tagatakse sujuv piiriületus nii siseneval kui väljamineval suunal. Välispiiri ületamisel teostatakse isikute ja sõidukite piiriületuse tingimustele vastavuse kontroll ning piiriületuse lubamisel vormistatakse piiriületus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Maakonna-, üld-, detailplaneeringu või muu teemaplaneeringu kooskõlastamine, mille planeeringualasse jääb raudteerajatis või raudteekaitsevöönd.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Põldkatsete tellimine sortide viljelusväärtuse hindamiseks, sordilehte võtmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Infovahetusstandard RSS (Really Simple Syndication) on pidevalt uuenevate uudiste pealkirju või sisu vahendada võimaldav andmevormingukogum: pressiteadete-, väljaannete-, valmistabelite- ja andmebaasi uudisvood.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava programmiga toetatakse Eesti doktorantide ja magistrantide õpirännet välisriikidesse ning välismagistrantide ja -doktorantide õpinguid Eestis. Taotlemine toimub läbi kõrgkoolide.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
projekteerimistingimuste väljastamine ehitusseadustikus määratud juhtudel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Kontrollitakse veo andmeid (vedaja, saaja, veo viis jne), dokumente, sisseveo puhul CE-märgise olemasolu, väljaveo puhul sihtkohariigi luba pürotehnilist toodet sisse vedada. Kooskõlastatakse Kaitsepolitsei ning PPAga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
11.06.2020
Puudega isiku kaart väljastatakse puudega isikule, kellel ei ole pensionitunnistust. Pensionitunnistust omav puudega isik tõendab puude raskusastme kehtivust pensionitunnistusega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Puuetega inimeste sotsiaaltoetust on õigus taotleda inimesel, kellel on olemas kehtiv puude raskusaste või kes on esitanud taotluse puude raskusastme tuvastamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.10.2018
Eksportija esitab täidetud püügisertifikaadi paberil või elektroonselt. Eksportija edastab kinnitatud püügisertifikaadi importijale, kes täidab jaotise 11 ja esitab sertifikaadi selle riigi pädevale asutusele, kuhu kalandustooted imporditakse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Raadiosageduste kasutamiseks väljastab TTJA sageduslubasid (pikendab, muudab, tühistab). Loaga antakse omanikule luba kasutada raadiosageduskanalit teatud tingimustel, tagatakse häirevaba raadiosageduste kasutamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Isik võib esitada TTJA-le teate avastatud raadiohäirest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.10.2018
Trükiste konserveerimine ja restaureerimine. Vanade trükiste parandamine ja köitmine. Uute köidete ja köitekunstiteoste valmistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Majanduslike otsuste vastuvõtmise eeldus nii riigi kui ka ettevõtte tasandil on pädeva ja tervikliku info olemasolu majanduses toimuvast. Riigi makromajandusliku keskkonna kirjeldamisel on olulised allikad mitmesugused rahvamajanduse näitajad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
27.08.2020
Aruandes esitatakse info saadud teavikute soetamise toetuse kasutamise ning selle tulemuste ja mõju kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes poolt elluviidava stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada väliseesti noorte õpinguid Eestis kutse- ja kõrgharidust andvates haridusasutustes. Taotlemine toimub kahes kategoorias - tasemeõppe stipendium ja keeleõppe stipendium.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.10.2018
Personaalne koolitus ja juhendamine vajaliku info leidmiseks, eeskätt humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Toetuse eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja nende liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikule toimimisele ja süsteemsele arendamisele Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Toetuse eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Raskeveokimaksu tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Ettevõtja saab liiklusgraafiku perioodiks taotleda raudteeliiklusega seotud läbilaskevõimet.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Raudtee-ettevõtjate ohutusnäitajate aruandluse esitamine. Ohutusnäitajate alusel planeeritakse järelevalvetoimingud ettevõtjate üle ning ohutusnäitajaid kajastatakse perioodi ohutusaruandes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Raudtee kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik loa väljastamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Raudteerajatise ehitamise aluseks peab olema kehtiv planeerimisdokument, mis tuleb kooskõlastada TTJA-ga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.09.2020
Koostalitluse tehnilisele kirjeldusele vastava või mittevastava raudteeveeremi puhul menetluse läbiviimise järele väljastab TJA kautuselevõtuloa
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoks kasutatava raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi ning raudteeveeremi ehituse tegevusloa taotluse lahendab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Raudteeveeremi registreerimist riiklikku raudteeliiklusregistrisse reguleerib raudteeseadus ja Vabariigi Valitsuse määrus nr 74 Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise määrus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.09.2020
Raudteeveeremi registreerimise kohta riiklikus raudteeliiklusregistris väljastab TJA soovijale raudteeveeremi registreerimistunnistuse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Peale ohutusnõuniku koolitust tuleb sooritada TJA vastav eksam.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Ravimite käitlejad peavad teavitama Ravimiametit Eestis müügiluba omavate ravimite ja teiste eriluba nõudvate kaupade liikumisest üle Eesti piiri (st sisse- või väljaveost) 5 tööpäeva jooksul.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda registrisse keelumärke tegemist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda registritoimikuga tutvumist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
11.06.2020
Rehabilitatsiooniteenust saab taotleda puudega inimesele, et parandada tema iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
18.06.2020
Tegevusluba väljastatakse taatluslabori nõuetele vastavale ettevõttele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Keeleinspektsioon teostab regulaarset kontrolli avaliku teenistuse asutustes ja eraettevõtetes keelenõuete täitmise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes poolt elluviidava programmi eesmärk on pakkuda stipendiume välisüliõpilastele, -teadlastele ja -õppejõududele, kes soovivad õppida või teha uurimus- või koostööd Eesti ülikoolide juures.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Vaadatakse läbi ja kinnitatakse liiklusgraafiku perioodiks avalike raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate rongide liiklusgraafikud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Schengeni ruumide välispiiridel viisaruumi kontrollimiseks loodud infosüsteemide andmete kontroll
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Seemneproovivõtjate koolitamine seemnepartiidest proovi võtmiseks vastavalt ISTA metoodikale.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Seemnete sertifitseerimiseks ja turustamiseks analüüsiteenuse tellimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.09.2020
Siduva eelotsusega annab Maksu- ja Tolliamet maksukohustuslase taotlusel siduva hinnangu tulevikus sooritatava toimingu või toimingute kogumi maksustamise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Sõjamuuseumi raamatukogu kasutamine, teavikute laenutamine ja uurimustöö.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
21.06.2020
Sportlasestipendiumi maksja kannab andmed sportlasestipendiumi saaja, suuruse, määramise ja väljamaksmise ning üle piirmäära makstud sportlasestipendiumi tagastamise kohta Eesti spordiregistrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
21.06.2020
Sportlasetoetuse maksja kannab lisaks lepingu registreerimisele töötamise registris andmed sportlasetoetuse saaja ning sportlasetoetuse suuruse, määramise ja väljamaksmise kohta Eesti spordiregistrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Statistikatöö eesmärgiks on anda teavet rahvastiku koosseisu, paiknemise ja toimuvate muutuste kohta. Saadud info on vajalik riigi juhtimiseks ja otsuseid toetavate teadustööde koostamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
01.07.2020
Teave töötute tegevuste kohta, nt mis perioodist hakati tegelema töö otsimise, ettevõtluse/talu rajamisega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
02.07.2020
Statistikatöö eesmärk on anda teavet vabadest ja hõivatud ametikohtadest ning tööjõu liikumisest tegevusalade järgi, et oleks võimalik jälgida ja hinnata tööturul toimuvaid muutusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 0.15h 0.15p
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.