Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
10.02.2017
Rahvusarhiiv koostab ja avaldab huvitavamate ja tähtsamate arhivaalide baasil üldsusele suunatud publikatsioone.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Kõik huvilised saavad tutvuda digiteeritud arhiivimaterjalide digikujutistega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Arhivaale saab tellida teistes linnades olevatesse uurimissaalidesse (Tallinn, Tartu, Pärnu muuseum, Viljandi muuseum).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Arhivaale saab tellida Rahvusarhiivi uurimissaalidesse Tallinnas, Tartus, Rakveres, Valgas, Kuressaares ja Haapsalus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Arhivaalidest saab tellida erinevas mõõdus ja omadustega koopiaid paberile ja filmilindile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Arhivaalidest saab tellida mitmesuguste parameetritega digikoopiate faile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
11.06.2020
Puude raskusastme või püsiva töövõimetuse tuvastamiseks on vaja läbida arstlik ekspertiis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Toetus soosib heliloomingu, klaveri ja muusikateaduse üliõpilaste loomingulist tegevust, samuti Artur Lemba loomingu või temaga seotud tegevuste uurimist. Taotlemiseks tuleb esitada avaldus, kokkuvõte erialasest tegevusest ja motivatsioonikiri.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenuses saab Sotsiaalkindlustusametile teada anda enda uue arvelduskonto numbri.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides õppivate asenduskoduteenusel ja perekonnas hooldamisel viibinud üliõpilaste kõrghariduse omandamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Päringud registreeritavate seadmete ja paigaldiste auditi tulemuste kohta TTJA järelevalve süsteemi JVIS. Isikuga seotud paigaldiste korral näidatakse kogu infot. Avalikult näidatakse paigaldise või seadme auditi kehtivust ja tulemust (otsust).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Äriregistri Ettevõtjaportaal (https://ettevotjaportaal.rik.ee/) on keskkond, mis võimaldab esitada äriregistrile avaldusi, dokumente ja majandusaasta aruandeid elektrooniliselt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Rahvusarhiiv kooskõlastab avalike asutuste liigitusskeeme.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusarhiiv säilitab oma digitaalarhiivis soovi avaldanud avalike asutuste tähtajalisi digitaaldokumente.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda investeeringut, et muuta avalike teenuste pakkumine kättesaadavamaks, kasutajakesksemaks ja nutikamaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Tegevuseeskirjas kehtestatakse raudteeinfrastruktuuri korrashoiu, raudteeliikluse korraldamise ja teistele isikutele raudteeinfrastruktuuri kasutada andmise tingimused.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Juriidiline isik taotleb enne biotsiidi turul kättesaadavaks tegemist ja/või kasutamist luba või registreerimistunnistust. Kui detergendis pindaktiivsed ained ei vasta detergendimääruse III lisas sätestatule taotleb tootja erandi tegemist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.03.2017
TeRa - Vanade digitaalallkirja failiformaatide üle tembeldamise lahendus tagamaks nende pikaajalist tõestusväärtust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.07.2017
Elektroonilise loovutuskeskkonna kaudu toimub väljaannete avaldamiseks loodud digitaalsete failide kogumine, kirjastajate nõustamine, säilituseksemplaride seire ja aruandlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Tüübikinnitus on menetlus, mille tulemusena TJA tunnistab, et raudteeveeremi tüüp või vedurile, mootorvagunile ning eriveeremile paigaldatava mootori tüüp vastab kehtestatud nõuetele, ja annab välja raudteeveeremi tüübikinnituse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Isikuandmete edastamine Eestist on lubatud üksnes sellisesse riiki, kus on piisav andmekaitse tase
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Stipendiumi eesmärk on edendada kunstiüliõpilaste õppe- ja loomingulist tegevust ning toetada nende enesetäiendamist. Taotlemiseks tuleb esitada avaldus, portfoolio, väljavõte õpinguraamatust ning motivatsioonikiri.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku programmi raames toetatakse eesti keele ja kultuuri kõrgkooliõpet välisriikides ning selle tugitegevusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
05.06.2020
Keskkond EL liikmesriikide eTeenustele Eesti kodanike tuvastamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Tarbija ja kaupleja vahelise vaidluse kohtuväline lahendamine. Eesti elanik saab esitada avalduse tarbijavaidluste komisjonile kui on tekkinud kauplejaga vaidlus tehtud ostu üle. Vaidlusi lahendab TTJA sekretariaat ja tarbijavaidluste komisjon.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
EL piiriüleste ostude tarbija ja kaupleja vahelise vaidluse kohtuväline lahendamine. Eesti elanik saab küsida nõu ja esitada avalduse teise EL liikmesriigi kauplejaga vaidluses tehtud ostu üle, kui ei nõustuta kaupleja poolt pakutud lahendusega.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku programmiga soodustatakse eestikeelse teadusterminoloogia arendamist, levitamist ja kinnistamist. Programmist taotlemine toimub läbi avalik-õiguslike ülikoolide.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Ehitusseadustikus määratud juhtudel ehitus- ja kasutuslubade väljastamine (riigi eriplaneering, riigikaitse- ja julgeolekuehitised, raudteerajatised).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.03.2017
SiVa - Teenus EL standardsete ja vähemlevinud digitaalallkirja formaatide valideerimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Isik teavitab TTJAd häirest ja katkestusest sideteenuses või ohust sideteenuse katkemisele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
TTJA koordineerib ja korraldab side infrastruktuuri arendamisega seotud toetuste kasutamist, sh tagab elluviidavate projektide vahendite sihipärasuse kontrolli ning teostab projektide rakendamise üle järelevalvet
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusarhiiv võtab olulisematelt eraõiguslikelt isikutelt igaveseks säilitamiseks vastu avalikud arhivaalid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes on Euroopa Liidu haridus-, koolitus-, noorte- ja spordiprogrammi Erasmus+ rahvuslik agentuur. Programm on mõeldud kõigile avaliku või erasektori asutustele, kes tegutsevad haridus-, koolitus- või noorsoovaldkonnas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Eriarstide lähtetoetus on mõeldud motiveerima residentuuri lõpetanud arste asuma tööle perearstipraksistesse või kohalikku, üld- või keskhaiglatesse väljaspool Tartut ja Tallinnat.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Erihoolekandeteenused on mõeldud täisealisele inimesele, v.a ainult dementsuse diagnoosiga vanaduspensioniealistele, kellel on raskest, sügavast või püsivast psüühikahäirest tulenevalt välja kujunenud suurem vajadus kõrvalabile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada erivajadustega üliõpilasi kõrghariduse omandamisel. Taotlus tuleb esitada läbi elektroonilise taotluskeskkonna.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenuses näeb ülevaadet viimase 24 kuu jooksul Sotsiaalkindlustusametile esitatud paber- ja e-taotlustest ning teile väljastatud otsustest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Avaldus kultuuripreemia määramiseks tuleb esitada Kultuuriministeeriumile kultuuripreemiate taotlusvormil allkirjastatuna e-posti aadressil preemia@kul.ee. Kultuuripreemiad määratakse väljapaistvate loominguliste saavutuste eest kultuuri alal.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Avaldus spordipreemia määramiseks tuleb esitada Kultuuriministeeriumile spordipreemiate taotlusvormil allkirjastatuna e-posti aadressil preemia@kul.ee. Eesti Vabariigi spordipreemiaid määratakse väljapaistvate sportlike saavutuste eest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenuses näeb ettevõtja viimase 12 kuu ülevaadet Sotsiaalkindlustusametile esitatud ja salvestatud taotlustest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Ettevõtjana saab tühistada töötaja A1 tõendi taotluse või FIEna iseendale või oma töötajale tehtud taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Saab vaadata ettevõtte (või FIE) töötajatele taotletud ja väljastatud tõendeid A1 samuti ka FIE-na taotletud ja väljastatud vorme A1.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Ettevõtja saab tühistada ettevõtja või FIE töötajale väljastatud A1 tõendi ja iseenda FIE A1 tõendi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Avalik kasutaja saab otsida majandustegevuse registrisse kantud ettevõtjate kohta käivaid andmeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
EORI tunnuse väljastamine ja haldus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Eesti riik toetab SA Archimedese kaudu Eesti doktorantide õpinguid Euroopa Ülikool-Instituudis (European University Institute) Firenzes. Stipendiumi saab taotleda isik, kes on vastu võetud instituudi doktoriõppesse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) hindab välisriigi kvalifikatsioone ja määrab vastavuse õpingute alustamiseks või jätkamiseks Eesti kõrgkoolides ning töötamiseks reguleerimata kutse- ja ametialadel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

799. Hinnang

22.07.2019
MTA hinnang ettevõtjale erinevates aspektides
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivate uurali põlisrahvaste üliõpilaste õpinguid. Stipendiumi taotlemine toimub läbi kõrgkoolide.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.