Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
01.07.2020
Statistikatöö eesmärgiks on anda teavet keskmiste kuu- ja tunnipalkade ning tööjõukulu kohta tegevusala, maakonna ja omaniku liigi järgi, et hinnata tööturul toimuvaid muutusi ja sisendi tööviljakuse mõõtmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
29.05.2020
TTJA koordineerib ja korraldab transpordi infrastruktuuri arendamisega seotud struktuuritoetuste kasutamist (investeeringute kava alusel), teostab projekti vahendite kontrollii ja nende rakendamise üle järelevalvet
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Veealusele mälestisele sukeldumise aruande esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Veealusele mälestisele sukeldumiseks loa taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Ehitusseadustikus määratud juhtudel ehituslubade väljastamise pädevusest tulenevalt sundvalduste seadmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.07.2020
Terviseamet annab nõusoleku suplushooaja avamiseks /supluskoha asutamiseks eesmärgiga tagada suplejate ohutus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
18.06.2020
Taatluslabori poolt kasutusele võetava nõuetekohase taatlusmärgise kooskõlastamise otsuse väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks. Tagasipöördumistoetust saab taotleda Eesti kodakondsusesse kuuluv või Eesti elamisluba omav etniline eestlane.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Laboratoorsed analüüsid ohtlike taimekahjustajate avastamiseks. Põllumajandusuuringute Keskus analüüsib monitooringuproove ning määrab eksportproovidest taimekahjustajad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide sisalduse laboratoorne määramise telimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Kaebuse enda eraelu kaitseks saab inspektsioonile esitada, kui Teie isikuandmeid väärkasutatakse ning rikkuja eirab Teie nõudeid lõpetada Teie õiguste rikkumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Tööandjale hüvitatakse vastavalt töölepingu seadusele ja töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Teenusega esitab ettevõtja oma töövõimetuspensioni saava töötaja andmed sotsiaalmaksu tasumiseks Sotsiaalkindlustusametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.10.2018
Teenus võimaldab esitada taotlusi kalalaevade riiklikusse registrisse kandmise, andmete muutmise ja registrist laevade välja kandmise kohta. Registrisse kantud kalalaevale antakse kalalaevatunnistus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid on suunatud peamiselt õppetoetusena õpinguteks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes ning võimalusel ka oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Taotluse esitamiseks tuleb siseneda Spordiregistrisse. Riiklikke spordistipendiume määratakse sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks. Stipendium määratakse füüsilisele isikule.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Taotleja esitab tegevusloa taotluse maakonna veterinaarkeskusele. Veterinaarkeskus kontrollib andmeid, vajadusel teeb kontrolli akti ning seejärel teeb ettepaneku tegevusloa väljastamiseks VTAle. VTA väljastab või ei väljasta tegevusloa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Tarbijahinnaindeks annab teavet tarbekaupade ja teenuste hindade muutumisest Eestis, mis võimaldab jälgida ja hinnata Eesti majanduses toimuvaid arenguid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Eraisik või juriidilise isiku esindaja saab infosüsteemist JVIS kontrollida enda lubade ja tunnistuste kehtivust, vaadata paigaldiste ja seadmete üldandmeid ning kasutusloa kehtivust. Ärikliendi esindajana saab esitada aruandeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Järelevalvesüsteemi JVIS kaudu saab TTJAd teavitada elektroonilise side valdkonna, raudtee valdkonna, tehnikaohutuse valdkonna, ehitus- ja elektrivaldkonna ja raadioside valdkonnaga seotud sündmusest või õnnetusest.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Teave Eesti väliskaubanduse kohta (kaubanduse üldmaht, detailsed andmed partnerriikide ja kaupade kohta). Eesmärk on anda sisendit maksebilansi ja rahvamajanduse arvepidamise koostamise jaoks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
02.07.2020
Teenusega tagatakse relva- ja tegevuslubadega seotud toimingud, korraldatakse loata või leitud relvade hoiule võtmist, tsiviilrelvade ja laskemoona riiki sisse- ja väljaveo lubade väljastamist ning tsiviilrelvade ja laskemoona sundvõõrandamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
SA Archimedes annab struktuuritoetusi teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele, et kasvatada nende efektiivsust, konkurentsivõimet ja ühiskonna teenimise võimekust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes annab struktuuritoetusi eesmärgiga kaasa aidata ettevõtjate huvides läbiviidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes teadus- ja arendusasutustes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes annab struktuuritoetusi, et toetada teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime edenemist ning pikaajaliste strateegiliste eesmärkide täitmist toetava riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri terviklikku väljaarendamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes annab struktuuritoetusi erinevatele organisatsioonidele, et toetada teadus- ja arendustegevuse, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna populariseerimist noorte seas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes annab struktuuritoetusi Eesti teadus- ja arendusasutustele, et toetada rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga ning jätkusuutlikku teadus- ja arendustegevust, mis looks eeldusi Eesti teaduse konkurentsivõime tugevdamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Taatlusvõimaluse puudumisel Eestis, tunnistab TTJA teistes riikides väljastatud jälgitavate mõõtetulemuste alusel mõõtevahendi legaalmetroloogilise ekspertiisi käigus taadelduks tunnistamise otsusega taadelduks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Keskkonnatasud, reklaamimaks, teekasutustasu, liikluskindlustus, kohtu nõuete haldus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Tellimustööna esitatakse detailsemat infot, kui on avaldatud pressiteadetes, statistikaväljaannetes või statistika andmebaasis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Kui isik soovib hakata pakkuma tellitavat audiovisuaalmeediateenust siis ta registreerib ennast Majandustegevuse registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Tervishoiuteenuste osutamiseks on vajalik tegevusluba (üldarstiabi, eriarstiabi, kiirabiteenuse, iseseisvalt õendus- ja ämmaemandusabi osutamiseks). Selleks tuleb esitada Terviseametile vastav taotlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Tervishoiutöötajad (arst, hambaarst, õde, ämmaemand), proviisorid, kes vajavad tõendit EL liikmesriikides või muus välisriigis töötamiseks, peavad taotlema kutsekvalifikatsiooni tunnustamist. Selleks tuleb esitada Terviseametile vastav taotlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Kõik Eestis töötavad arstid, õed, ämmaemandad, hambaarstid ning proviisorid ja farmatseudid peavad olema registreeritud Terviseameti tervishoiutöötajate registris. Selleks tuleb esitada Terviseametile vastav taotlus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
11.06.2020
Tõendit A1 tuleb taotleda ametiasutuse esindajal oma asutuse töötajale, kui ta lähetab oma töötaja ajutiselt tööle teise Euroopa Liidu liikmesriiki või töötaja elab Eestis ja töötab ainult teie ametiasutuse heaks mitmes Euroopa liikmesriigis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Töötaja, kes elab Eestis ja töötab rohkem kui ühes Euroopa Liidu liikmesriigis (kaasaarvatud Eesti), peab sotsiaalkindlustusametilt taotlema A1 tõendit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Tööandja (ettevõtja, FIE), kes soovib oma töötajat (või FIE iseennast) ajutiselt (kuni 24 kuuks) lähetada Eestist tööle teise Euroopa Liidu liikmesriiki, peab taotlema sotsiaalkindlustusametilt A1 tõendit.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Tõendi A1 taotlemine FIE-na endale
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Tõendit A1 tuleb taotleda iseendale, kui elate Eestis ja töötate erinevate tööandjate heaks mitmes Euroopa Liidu liikmesriigis või elate Eestis ja töötate ühe tööandja heaks mitmes liikmesriigis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Saab tühistada iseenda tõendi A1 taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Saab vaadata enda nimele taotletud ja väljastatud tõendeid A1.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Saab tühistada teie nimele väljastatud tõendi A1.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Saab taotleda Maksu- ja Tolliametist tõendeid maksuvõla puudumise, keskmise töötasu ja palgaandmete kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Avatud taotlusvooru kaudu luuakse uusi lapsehoiukohti.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kultuurimälestise omanikule, valdajale või füüsilisele isikule riigieelarvest toetuse andmise toetuse kasutamise aruannete esitamine Kultuuriministeeriumi toetuste menetlemise süsteemis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kultuurimälestise omanikule, valdajale või füüsilisele isikule riigieelarvest toetuse andmise toetuse kasutamise aruannete esitamine kultuurimälestiste registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
21.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Aruandes esitatakse info saadud toetuse kasutamise ning selle tulemuste ja mõju kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.