Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
08.06.2020
Avalikku veekogusse kaldaga püsivalt ühendamata ehitise püstitamiseks hoonestusloa taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
21.03.2017
eID tarkvaralised komponendid eTeenuse pakkujatele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Iga kodanik saab eesti.ee portaalis tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetega enda kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenusega tagatakse isikut tõendavate dokumentide taotluste vastuvõtmine ning dokumentide väljaandmine ning dokumentide järelteenindus ja kehtetuks tunnistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.07.2020
Tagamaks joogivee vastavuse veeseaduse ja rahvatervise seaduses kehtestatud nõuetele esitab joogivee käitleja Terviseametile kooskõlastamiseks oma joogivee kontrollikava.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusarhiiv võimaldab kodanikel panustada oma vaba aega arhiivimaterjalide kirjelduste täiendamisse ühisloome vormis lihtsamatel, aga mahukatel teemadel, kus arhiivitöötajatel selleks ajaliselt võimalusi napib.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesmärk on anda KHG inventuuriandmete ja aruannete kaudu teavet kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise kohta ning kajastada KHG-sid vähendavaid poliitikaid, meetmeid ja heitkoguste prognoose.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
18.06.2020
Katastripidaja põhitegevusega seotud tasulised teenused on piiri: 1) määramine; 2) kindlakstegemine; 3) tähistamine; 4) mõõdistamine; 5) kättenäitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Kaubamärgi omaniku intellektuaalse omandi õiguskaitse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Avaldus esitatakse raudtee kaubaveo-ettevõtjate kaubaveoeeskirjade heakskiitmiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitusseadustikust ning keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusest määratud juhtudel keskkonnamõju hindamiste algatamine ja aruannete nõuetele vastavaks tunnistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitisregistri veebilehel on võimalus kontrollida, kas kinnistul paiknevad ehitised on registrisse kantud. 
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ehitusprojekti või tegevuskava alusel konserveerimiseks, restaureerimiseks ja ehitamiseks ning mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise ilme muutmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teaduslikel eesmärkidel võimaldatakse lepingu alusel kasutada konfidentsiaalseid andmeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Maaettevõtluse ja maapiirkonna kogukonna arengu valdkonna konsulendi kutse tunnistuse taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Kutsetunnistuse taotlemiseks tuleb esitada: vormikohane avaldus; maksekorralduse koopia; elulookirjeldus (CV); kompetentside arendamise ja hoidmisega seotud õppe läbimist tõendava dokumendi koopia; eneseanalüüs.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Telefoninumbrite jm (näiteks teenusnumbrite) kasutamiseks väljastab TTJA numbrilubasid. Numbriloa omanikule antakse õigus kasutada neid sideteenuse või muu teenuse osutamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
SA Archimedese poolt vahendatava stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteadustes ja tehnikavaldkondades.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
SA Archimedese Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur tegeleb Eesti kõrgkoolide välishindamisega, viies läbi kõrgkoolide institutsionaalset akrediteerimist, õppekavagruppide kvaliteedi hindamist ning uute õppekavagruppide esmahindamist.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidav riiklik programm pakub välismaal õppimiseks stipendiume õppe- ja teadustöös edukatele magistrantidele ja noorteadlastele. Programmi eesmärgiks on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kultuuriväärtuste väljaveoks vajaliku loa taotluse esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Kutseline kalapüügiluba võib olla kas kaluri või kalalaeva püügiluba. Enne loa väljastamist toimub püügivõimaluste jaotamine (sh ajalooline püügiõigus) ja vastavate otsuste tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Kutselise kalapüügi loa alusel kala püüdev või veetaimi koguv isik esitab püügiandmed, lossimisandmed, üleandmisdeklaratsioonid, esmakokkuostu andmed ja transpordiandmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur on juhtiv kompetentsikeskus Eestis kutseõppeasutuste välise kvaliteedihindamise alal. Kutseõppe läbiviimise õiguse andmiseks akrediteeritakse kutseharidusasutuste õppekavarühmasid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Mulla, kasvusubstraadi, mineraal- ja lubiväetiste, orgaaniliste väetiste ja turba ning sõnniku analüüsiteenuse tellimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Teravilja, teraviljasaaduste, õlitaimede seemnete ja õli, söötade ja söödalisandite ning silo keemilise koostise ja kvaliteedi määramise tellimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Loa väljastamisel kontrollitakse operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Väljastatakse luba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Loa väljastamisel kontrollitakse operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Loa taotlus kooskõlastatakse Kaitsepolitsei ning PPAga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Kontrollime operaatorite, lõhkematerjali, veotingimuste ja sihtkoha valmisoleku kohta esitatud andmete õigsust. Kooskõlastame loa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Kontrollitakse lõhkematerjali või pürotehnilise toote hoidmise lao, selles töötavate inimeste, ladustatavate ohtlike ainete ohutuse ja julgeoleku tagamiseks rakendatavate abinõude nõuetele vastavust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Kontrollitakse lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemiseks vajalike tehniliste vahendite ja nõutava personali olemasolu ning et käitlemisega seotud isikutel ei oleks välistusi seoses varasemate karistustega
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Toetuse eesmärk on aidata kaasa erineva kultuurilise taustaga inimeste igapäevaste kontaktide tekkele, suhtlusele ja kaasamisele Eesti ühiskonnas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Looduslik mineraalvesi, mis on ammutatud EL ühenduse välise riigi maapõuest ja ühendusse imporditud, peab olema tunnustatud veeseaduse ja EU direktiivides kehtestatud nõuetele vastavalt. Vastav taotlus tuleb esitada Terviseametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
07.07.2020
Aruandes esitatakse toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
15.07.2020
Litsentsi saavad taotleda ainult füüsilised isikud. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi saamiseks peab taotleja esitama Maa-ametile kirjaliku avalduse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Maamaksu tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
17.06.2020
Kaubandusliku loterii korraldamiseks, mille võidufondi väärtus ületab 10 000 eurot, peab eelnevalt esitama majandustegevusteate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Mälestisel või muinsuskaitsealal tehatavate tööde kohta tuleb enne tööde alustamist esitada tööde tegemise teatis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Uuringu tegemisest teavitatakse enne uuringu alustamist Muinsuskaitseametit uuringuteatisega. Koos uuringuteatisega esitatakse nõuetekohane uuringukava.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Raadio- või televisiooniteenuse osutamiseks on vaja taotleda vastava liigi meediateenuse luba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Bakterite, eosbakterite, patogeensete bakterite, hallitus- ja pärmseente ning üldtoksilisuse määramise tellimine põllumajandustoodetes (teravili, silo, heintaimed jt).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Kliendi poolt toodud mikroorganismide (bakterite ja mikroseente) säilitamine PMK mikroorganismide kollektsioonis ning nende väljastamine kliendile nt teadus- ja arendustegevuseks või tootmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Füüsilise isiku sissetulekute ülevaade, maksuvaba tulu jälgimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 67 - -
Regulation
29.05.2020
Mitteavalikul raudteel raudteeliikluse korraldamiseks on vajalik tegutsemise ohutustunnistus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Mitteresidentide registreerimine ja haldus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
18.06.2020
Teostame legaalmetroloogilise ekspertiisi tuvastamaks mõõtevahendi tüübi nõuetele vastavust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Kinnismälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise konserveerimise, restaureerimise, ehitamise või teisaldamise ehitusprojekti koostamiseks või kinnismälestisele või muinsuskaitsealale uue ehitise püstitamiseks või rajamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Standardsel meetodil maastikul mitmesuguste mullaproovide võtmise tellimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.