Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
29.06.2020
Uurijatel on võimalus tutvuda muuseumikogudega kohapeal ning infosüsteemide MuIS ja Urram vahendusel. Koopiate tegemise ja saatmise (e-post) võimalus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese, Eesti ettevõtjate ning Haridus- ja Teadusministeeriumi koostöös loodud stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eestist pärit andekate keskharidusega noorte õpinguid tunnustatud väliskõrgkoolides.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Riikliku programmi eesmärk on soodustada Eestis elavate 11-17-aastaste erineva emakeelega noorte omavahelist suhtlemist, teineteisemõistmist ja arengut. SA Archimedeselt saavad toetust taotleda nii ametlikud kui ka mitteametlikud noortegrupid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Kontrollitakse ohtlikkuse kategooria määramise õigsust. Käitamisluba väljastatakse, kui käitise käitamine on ümbruskonda, ohtu ja riski arvestades võimalik, sh on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid riske ja need on maandatud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Kontrollitakse ohtlikkuse kategooria määramise õigsust. Käitamisluba väljastatakse, kui käitise ümbruskonda, käitisest lähtuvat ohtu ja riski arvestades võimalik, sh on arvestatud ümbruskonnale kaasnevaid riske ja riskid on maandatud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Kui ettevõtja tegevuse hulka kuulub ohtliku veose või raudteevedu, peab ettevõtte heaks tegutsev isik taotlema ohutusnõuniku tunnistust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Loa väljastamisel kontrollitakse taotluse ja lõhketöö projekti nõuetekohasust. Teavitatakse kavandatavast lõhketööst, ohualast, ajast ja eesmärgist KOVi. Menetlusse kaasatakse lõhketöö ohualasse jääva ehitise omanik või tema esindaja.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Raudtee-ettevõtja peab ohutusjuhtimise süsteemi kehtestamisel lähtuma eesmärgist tagada oma raudteealase tegevusega seotud riskide juhtimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Raudtee-ettevõtja peab omama peale tegevusloa ka ohutustunnistust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Teenusega tagatakse Eestis elamiseks ja töötamiseks loa väljastamine selleks õigustatud isikule.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava stipendiumiprogrammi eesmärk on väärtustada õpetajaks õppimist. Taotlemine toimub läbi kõrgkooli. Sihtrühmaks on üliõpilased, kes taotluse esitamise hetkel õpivad Eesti kõrgkoolis õpetajaks või kutseõpetajaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise aruande esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kultuuriväärtusega asjade otsima minemisest teavitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kultuuriväärtusega asjade otsinguvahendiga otsimise loa taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Eksamineerija tunnustuse saamiseks Tehnilise Järelevalve Ametilt tuleb tunnustamist taotleval isikul esitada nõutud dokumendid. Eksamineerija tunnustamisel väljastab Tehnilise Järelevalve Amet eksamineerija tunnistuse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Muinsuskaitse valdkonnas tegutsemise õiguse taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Tervishoiuteenuse kvaliteedi ekspertkomisjoni poole võib pöörduda, kui on tekkinud kahtlus tervishoiuteenuse osutamise asjakohasuse, arsti otsuse, ravivea või teenuse ohutuse suhtes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenuses näeb pensioni, toetuste ja hüvitiste summat, mis on määratud. Saab vaadata viimase 24 kuu jooksul tehtud makseid kuude lõikes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Võimalik vaadata kuu alguse seisuga enda: pensioni, peretoetusi ja vanemahüvitist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Isik saab teha päringu oma sotsiaalmaksu ja pensionikindlustuse andmete vaatamiseks ja kontrollimiseks riiklikus pensionikindlustuse registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Toetuse andmise eesmärk on kaasata pereõppe partnerorganisatsioone kultuuripoliitika kujundamisse ja pereõppe tegevuste elluviimisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Teenusega tagatakse sujuv piiriületus nii siseneval kui väljamineval suunal. Välispiiri ületamisel teostatakse isikute ja sõidukite piiriületuse tingimustele vastavuse kontroll ning piiriületuse lubamisel vormistatakse piiriületus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Maakonna-, üld-, detailplaneeringu või muu teemaplaneeringu kooskõlastamine, mille planeeringualasse jääb raudteerajatis või raudteekaitsevöönd.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Põldkatsete tellimine sortide viljelusväärtuse hindamiseks, sordilehte võtmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Infovahetusstandard RSS (Really Simple Syndication) on pidevalt uuenevate uudiste pealkirju või sisu vahendada võimaldav andmevormingukogum: pressiteadete-, väljaannete-, valmistabelite- ja andmebaasi uudisvood.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedese poolt elluviidava programmiga toetatakse Eesti doktorantide ja magistrantide õpirännet välisriikidesse ning välismagistrantide ja -doktorantide õpinguid Eestis. Taotlemine toimub läbi kõrgkoolide.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
projekteerimistingimuste väljastamine ehitusseadustikus määratud juhtudel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Kontrollitakse veo andmeid (vedaja, saaja, veo viis jne), dokumente, sisseveo puhul CE-märgise olemasolu, väljaveo puhul sihtkohariigi luba pürotehnilist toodet sisse vedada. Kooskõlastatakse Kaitsepolitsei ning PPAga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
11.06.2020
Puudega isiku kaart väljastatakse puudega isikule, kellel ei ole pensionitunnistust. Pensionitunnistust omav puudega isik tõendab puude raskusastme kehtivust pensionitunnistusega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Puuetega inimeste sotsiaaltoetust on õigus taotleda inimesel, kellel on olemas kehtiv puude raskusaste või kes on esitanud taotluse puude raskusastme tuvastamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.10.2018
Eksportija esitab täidetud püügisertifikaadi paberil või elektroonselt. Eksportija edastab kinnitatud püügisertifikaadi importijale, kes täidab jaotise 11 ja esitab sertifikaadi selle riigi pädevale asutusele, kuhu kalandustooted imporditakse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Raadiosageduste kasutamiseks väljastab TTJA sageduslubasid (pikendab, muudab, tühistab). Loaga antakse omanikule luba kasutada raadiosageduskanalit teatud tingimustel, tagatakse häirevaba raadiosageduste kasutamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Isik võib esitada TTJA-le teate avastatud raadiohäirest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.10.2018
Trükiste konserveerimine ja restaureerimine. Vanade trükiste parandamine ja köitmine. Uute köidete ja köitekunstiteoste valmistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Majanduslike otsuste vastuvõtmise eeldus nii riigi kui ka ettevõtte tasandil on pädeva ja tervikliku info olemasolu majanduses toimuvast. Riigi makromajandusliku keskkonna kirjeldamisel on olulised allikad mitmesugused rahvamajanduse näitajad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes poolt elluviidava stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada väliseesti noorte õpinguid Eestis kutse- ja kõrgharidust andvates haridusasutustes. Taotlemine toimub kahes kategoorias - tasemeõppe stipendium ja keeleõppe stipendium.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.10.2018
Personaalne koolitus ja juhendamine vajaliku info leidmiseks, eeskätt humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Toetuse eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste katusorganisatsioonide ja nende liikmesorganisatsioonide jätkusuutlikule toimimisele ja süsteemsele arendamisele Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Aruandes esitatakse taotlusvooru kaudu saadud toetuse kasutamise info.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Toetuse eesmärk on aidata kaasa rahvusvähemuste keele ja kultuuri säilitamisele ja tutvustamisele Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Raskeveokimaksu tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Ettevõtja saab liiklusgraafiku perioodiks taotleda raudteeliiklusega seotud läbilaskevõimet.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Raudtee-ettevõtjate ohutusnäitajate aruandluse esitamine. Ohutusnäitajate alusel planeeritakse järelevalvetoimingud ettevõtjate üle ning ohutusnäitajaid kajastatakse perioodi ohutusaruandes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Raudtee kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik loa väljastamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Raudteerajatise ehitamise aluseks peab olema kehtiv planeerimisdokument, mis tuleb kooskõlastada TTJA-ga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Koostalitluse tehnilisele kirjeldusele vastava või mittevastava raudteeveeremi puhul menetluse läbiviimise järele väljastab TJA kautuselevõtuloa
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Avalikul raudteel kasutatava või raudteeveoks kasutatava raudteeveeremi tehnohoolde ja remondi ning raudteeveeremi ehituse tegevusloa taotluse lahendab Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Raudteeveeremi registreerimist riiklikku raudteeliiklusregistrisse reguleerib raudteeseadus ja Vabariigi Valitsuse määrus nr 74 Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise määrus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.