Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
29.05.2020
Raudteeveeremi registreerimise kohta riiklikus raudteeliiklusregistris väljastab TJA soovijale raudteeveeremi registreerimistunnistuse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.05.2020
Peale ohutusnõuniku koolitust tuleb sooritada TJA vastav eksam.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Ravimite käitlejad peavad teavitama Ravimiametit Eestis müügiluba omavate ravimite ja teiste eriluba nõudvate kaupade liikumisest üle Eesti piiri (st sisse- või väljaveost) 5 tööpäeva jooksul.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda registrisse keelumärke tegemist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda registritoimikuga tutvumist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
11.06.2020
Rehabilitatsiooniteenust saab taotleda puudega inimesele, et parandada tema iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
18.06.2020
Tegevusluba väljastatakse taatluslabori nõuetele vastavale ettevõttele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Keeleinspektsioon teostab regulaarset kontrolli avaliku teenistuse asutustes ja eraettevõtetes keelenõuete täitmise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes poolt elluviidava programmi eesmärk on pakkuda stipendiume välisüliõpilastele, -teadlastele ja -õppejõududele, kes soovivad õppida või teha uurimus- või koostööd Eesti ülikoolide juures.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.05.2020
Vaadatakse läbi ja kinnitatakse liiklusgraafiku perioodiks avalike raudteeinfrastruktuuri-ettevõtjate rongide liiklusgraafikud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Schengeni ruumide välispiiridel viisaruumi kontrollimiseks loodud infosüsteemide andmete kontroll
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Seemneproovivõtjate koolitamine seemnepartiidest proovi võtmiseks vastavalt ISTA metoodikale.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Seemnete sertifitseerimiseks ja turustamiseks analüüsiteenuse tellimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Sõjamuuseumi raamatukogu kasutamine, teavikute laenutamine ja uurimustöö.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
21.06.2020
Sportlasestipendiumi maksja kannab andmed sportlasestipendiumi saaja, suuruse, määramise ja väljamaksmise ning üle piirmäära makstud sportlasestipendiumi tagastamise kohta Eesti spordiregistrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
21.06.2020
Sportlasetoetuse maksja kannab lisaks lepingu registreerimisele töötamise registris andmed sportlasetoetuse saaja ning sportlasetoetuse suuruse, määramise ja väljamaksmise kohta Eesti spordiregistrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Statistikatöö eesmärgiks on anda teavet rahvastiku koosseisu, paiknemise ja toimuvate muutuste kohta. Saadud info on vajalik riigi juhtimiseks ja otsuseid toetavate teadustööde koostamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
01.07.2020
Teave töötute tegevuste kohta, nt mis perioodist hakati tegelema töö otsimise, ettevõtluse/talu rajamisega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
02.07.2020
Statistikatöö eesmärk on anda teavet vabadest ja hõivatud ametikohtadest ning tööjõu liikumisest tegevusalade järgi, et oleks võimalik jälgida ja hinnata tööturul toimuvaid muutusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 0.15h 0.15p
Regulation
01.07.2020
Statistikatöö eesmärgiks on anda teavet keskmiste kuu- ja tunnipalkade ning tööjõukulu kohta tegevusala, maakonna ja omaniku liigi järgi, et hinnata tööturul toimuvaid muutusi ja sisendi tööviljakuse mõõtmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
29.05.2020
TTJA koordineerib ja korraldab transpordi infrastruktuuri arendamisega seotud struktuuritoetuste kasutamist (investeeringute kava alusel), teostab projekti vahendite kontrollii ja nende rakendamise üle järelevalvet
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Veealusele mälestisele sukeldumise aruande esitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Veealusele mälestisele sukeldumiseks loa taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Ehitusseadustikus määratud juhtudel ehituslubade väljastamise pädevusest tulenevalt sundvalduste seadmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.07.2020
Terviseamet annab nõusoleku suplushooaja avamiseks /supluskoha asutamiseks eesmärgiga tagada suplejate ohutus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
18.06.2020
Taatluslabori poolt kasutusele võetava nõuetekohase taatlusmärgise kooskõlastamise otsuse väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Tagasipöördumistoetus on suunatud pikka aega võõrsil viibinud lastega perede tagasipöördumise soodustamiseks. Tagasipöördumistoetust saab taotleda Eesti kodakondsusesse kuuluv või Eesti elamisluba omav etniline eestlane.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Laboratoorsed analüüsid ohtlike taimekahjustajate avastamiseks. Põllumajandusuuringute Keskus analüüsib monitooringuproove ning määrab eksportproovidest taimekahjustajad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Taimekaitsevahendite jääkide ja mükotoksiinide sisalduse laboratoorne määramise telimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Kaebuse enda eraelu kaitseks saab inspektsioonile esitada, kui Teie isikuandmeid väärkasutatakse ning rikkuja eirab Teie nõudeid lõpetada Teie õiguste rikkumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
11.06.2020
Tööandjale hüvitatakse vastavalt töölepingu seadusele ja töötervishoiu ja tööohutuse seadusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
19.06.2020
Teenusega esitab ettevõtja oma töövõimetuspensioni saava töötaja andmed sotsiaalmaksu tasumiseks Sotsiaalkindlustusametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.10.2018
Teenus võimaldab esitada taotlusi kalalaevade riiklikusse registrisse kandmise, andmete muutmise ja registrist laevade välja kandmise kohta. Registrisse kantud kalalaevale antakse kalalaevatunnistus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Eesti Vabariigi kultuuristipendiumid on suunatud peamiselt õppetoetusena õpinguteks välismaa kõrgkoolides või teadusasutustes ning võimalusel ka oluliste kultuuriprojektide ja loominguliste tellimuste toetamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.06.2020
Taotluse esitamiseks tuleb siseneda Spordiregistrisse. Riiklikke spordistipendiume määratakse sportlike tipptulemuste stimuleerimiseks. Stipendium määratakse füüsilisele isikule.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Taotleja esitab tegevusloa taotluse maakonna veterinaarkeskusele. Veterinaarkeskus kontrollib andmeid, vajadusel teeb kontrolli akti ning seejärel teeb ettepaneku tegevusloa väljastamiseks VTAle. VTA väljastab või ei väljasta tegevusloa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Tarbijahinnaindeks annab teavet tarbekaupade ja teenuste hindade muutumisest Eestis, mis võimaldab jälgida ja hinnata Eesti majanduses toimuvaid arenguid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Eraisik või juriidilise isiku esindaja saab infosüsteemist JVIS kontrollida enda lubade ja tunnistuste kehtivust, vaadata paigaldiste ja seadmete üldandmeid ning kasutusloa kehtivust. Ärikliendi esindajana saab esitada aruandeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Järelevalvesüsteemi JVIS kaudu saab TTJAd teavitada elektroonilise side valdkonna, raudtee valdkonna, tehnikaohutuse valdkonna, ehitus- ja elektrivaldkonna ja raadioside valdkonnaga seotud sündmusest või õnnetusest.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Teave Eesti väliskaubanduse kohta (kaubanduse üldmaht, detailsed andmed partnerriikide ja kaupade kohta). Eesmärk on anda sisendit maksebilansi ja rahvamajanduse arvepidamise koostamise jaoks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
02.07.2020
Teenusega tagatakse relva- ja tegevuslubadega seotud toimingud, korraldatakse loata või leitud relvade hoiule võtmist, tsiviilrelvade ja laskemoona riiki sisse- ja väljaveo lubade väljastamist ning tsiviilrelvade ja laskemoona sundvõõrandamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
SA Archimedes annab struktuuritoetusi teadus- ja arendusasutustele ning kõrgkoolidele, et kasvatada nende efektiivsust, konkurentsivõimet ja ühiskonna teenimise võimekust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes annab struktuuritoetusi eesmärgiga kaasa aidata ettevõtjate huvides läbiviidavate rakendusuuringute ja tootearenduse rahastamisele avalikes teadus- ja arendusasutustes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes annab struktuuritoetusi, et toetada teadus- ja arendustegevuse konkurentsivõime edenemist ning pikaajaliste strateegiliste eesmärkide täitmist toetava riikliku tähtsusega teaduse infrastruktuuri terviklikku väljaarendamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes annab struktuuritoetusi erinevatele organisatsioonidele, et toetada teadus- ja arendustegevuse, loodus- ja täppisteaduste ning tehnoloogia valdkonna populariseerimist noorte seas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
SA Archimedes annab struktuuritoetusi Eesti teadus- ja arendusasutustele, et toetada rahvusvaheliselt kõrge kvaliteediga ning jätkusuutlikku teadus- ja arendustegevust, mis looks eeldusi Eesti teaduse konkurentsivõime tugevdamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
08.06.2020
Taatlusvõimaluse puudumisel Eestis, tunnistab TTJA teistes riikides väljastatud jälgitavate mõõtetulemuste alusel mõõtevahendi legaalmetroloogilise ekspertiisi käigus taadelduks tunnistamise otsusega taadelduks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Keskkonnatasud, reklaamimaks, teekasutustasu, liikluskindlustus, kohtu nõuete haldus
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2020
Tellimustööna esitatakse detailsemat infot, kui on avaldatud pressiteadetes, statistikaväljaannetes või statistika andmebaasis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.