Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
08.06.2020
Projekteerimistingimuste taotluse ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 545 - - -
Regulation
09.06.2020
Riigiteedega seotud detailplaneeringute, maakonna- ja üldplaneeringute koostamiseks Maanteeameti seisukohtade taotlemine ja planeeringu kooskõlastamine.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 454 45 - 2160.00p
Regulation
09.06.2020
Era- või juriidilise isiku õiguse taotlemine riigitee maale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 426 64 - 2880.00p
Regulation
08.06.2020
Ettevõtja esitab enne ehitusvaldkonna teenuse osutamisega alustamist registripidajale teate. Ehitusvaldkond hõlmab ehitusseadustikus sätestatud teatamiskohustusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 377 12.89 2.50h -
Regulation
03.07.2020
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud veesõiduki liiklusregistris registreerimine veesõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel. Veesõiduki esitaja taotluse alusel veesõiduki registreerimiseelse ülevaatuse toimumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 365 - 2.60h -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Enne veesõiduki (väikelaev ja jett) registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne ülevaatus Maanteeametis või Veeteede Ametis.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 155 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab esitada Patendiametisse taotluse kaubamärgi registreerimiseks Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 749 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Laboriteenus klientidele loomahaiguste parasitoloogiliste uuringute teostamiseks (parasitaarhaiguste tekitajate isoleerimine ja identifitseerimine sh Trichinella spp määramine).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 718 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Üld-, haigla- ja veterinaarapteegi tegevusloa omajad peavad esitama Ravimiametile tegevuse aruandeid. Aruannete põhjal koostatakse apteegistatistikat.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 537 - - -
Regulation
29.06.2020
Kalastuskaart tuleb taotleda, kui püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, õngejada, kadiskat, vähinatta, vähimõrda, liivi, kuuritsat, harpuuni, õngpüüniseid, spinningut ja lendõnge.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 103 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
27.08.2020
Spordiobjekti omanik uuendab 1. novembriks sportimispaikade ja spordialase teeninduse andmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 937 - - -
Regulation
09.06.2020
Riigiteelt uute ristumiskohtade (mahasõidud/ristmikud) taotlemine toimub huvitatud isiku digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 854 49 - 1440.00p
Regulation
30.07.2020
Perearstil ja eriarstil on võimalus tervishoiu teenuse osutamiseks küsida täiendavat informatsiooni või arvamust eriarstilt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 618 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Loa taotleb isik, kellel on veeseadusest tulenev kohustus taotleda planeeritud tegevusteks vee erikasutusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 593 0 0.00h 0.00p
Regulation
02.07.2020
Alkoholianalüüsid (keemilised ja mikrobioloogilised).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 484 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Luba on isikutele, kes soovivad: a) jäätmeid kõrvaldada ja taaskasutada b) koguda ja vedada ohtlikke ning metallijäätmeid c) vedada olmejäätmeid majandus- või kutsetegevusena d) käitada jäätmehoidlat e) jt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 366 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2020
Kodanik peab reklaami, ettevõtluse ja turismiga seotud märgi ja muu liiklusmärgi paigaldamiseks taotlema Maanteeameti luba. Maanteeameti liikluskorraldaja hindab nõuetele vastavust ja väljastab loa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 271 51 120.00h -
Regulation
25.06.2020
Patendiameti dokumentide otsing dokumendiregistrist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 233 - - -
Regulation
29.06.2020
Füüsilised ja juriidilised peavad esitama teatise veeseaduses määratletud tegevuste kohta (nt. taimekaitsevahendi kasutamise taimehaiguste korral, loomade karjatamine veekaitsevööndis, paisu likvideerimine).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 057 0 0.00h 0.00p
Regulation
26.06.2020
Kaitseliidu liikmeks astumiseks tuleb välja valida malev, millega liituda soovitakse ning võtta ühendust sealse personalispetsialistiga, kellega lepitakse kohtumiseks aeg kokku.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 985 - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda kaubamärgiõiguste võõrandamise ja ülemineku registrisse kandmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 984 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Klient taotleb riigiteel avaliku ürituse korraldamiseks või tee ääres kauplemiseks Maanteeametilt luba. Maanteeameti liikluskorraldaja kontrollib taotluses toodud andmeid ja nõuetele vastavust ning väljastab loa liiklusväliseks tegevuseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 915 64.3333 192.00h -
Regulation
02.07.2020
Statistikatöö eesmärk on anda olulisemate majandusnäitajate põhjal (müügitulu, varud, investeeringud, tööhõive) ülevaade kaupu ja mittefinantsteenuseid tootvate ettevõtete majandustegevusest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 898 34 - -
Regulation
02.07.2020
Ettevõtja, kes tegeleb mahepõllumajandusliku taime- ja/või loomakasvatusega, esitab PMA-le taotluse maheettevõtte tunnustamiseks (10.märts-10.apr). PMA viib läbi kontrollid ning kannab tunnustatud tootja mahepõllumajanduse registrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 888 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitise täieliku lammutamise teatise esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 853 - - -
Regulation
29.06.2020
Õhusaasteloa kohustusega paikse heiteallika käitaja peab juba enne vastava heiteallika ehitusloa taotlemist omama õhusaasteluba. Õhusaasteloa omanikel on kohustus esitada aastaruanded.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 774 0 0.00h 0.00p
Regulation
14.09.2018
Maakorraldustoimingu ja maa sihtotstarbe muutmiseks esitatakse taotlus PMA-le.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 752 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimiamet määratleb kas toode on ravim või mitte. Juhul kui toode määratletakse ravimina, kehtivad sellele kõik ravimitega seotud nõuded.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 711 - - -
Regulation
03.07.2020
ATP kokkuleppe nõudeid täitvale sõidukile tunnistuse taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 587 49.6667 52.50h 3.00p
Regulation
26.06.2020
Teaviku tellimine Kaitseväe peastaabi raamatukogust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 560 - - -
Regulation
09.06.2020
Eesti lippu kandvate laevade tehnilise ülevaatuse teostamine ja tunnistuste väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 513 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Fluoritud kasvuhoonegaase ning osoonikihti kahandavaid aineid sisaldavate seadmete haldamise ja käitlustoimingute registreerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 472 0 0.00h 0.00p
Regulation
16.08.2018
Vastavalt Toiduseadusele tuleb turuleviijal toidulisandi ja eritoidu esmakordsel turuleviimisel sellest Veterinaar- ja Toiduametit teavitada. Turuleviijaks võib olla nii toidu tootja, maaletooja kui ka edasine turustaja.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 462 - - -
Regulation
30.06.2020
Dokumendi legaliseerimine on rahvusvaheliselt tunnustatud tõestus dokumendi ehtsuse kohta, mis on vajalik ühes riigis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 423 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Seemne pakendaja poolt esitatakse PMA-le taotlus seemneproovi võtmiseks, kvaliteedi kontrollimiseks ning sertifitseeritud seemnetele etikettide saamiseks. Sertifitseeritud seemet on lubatud turustada üksnes nõuetekohaselt märgistatuna.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 394 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitise asukohta iseloomustava ehitusgeodeetilise mõõdistuse esitamine Ehitisregistrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 378 - - -
Regulation
25.05.2020
Elektroonilise mereinfosüsteemi (EMDE) rakendus on loodud merendusega seotud teadete ja dokumentide koostamise, esitamise ja kontrolli lihtsustamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 525 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimite reisile kaasa võtmiseks või posti teel saatmiseks on teatud juhtudel vaja taotleda Ravimiameti luba. Loa vajadus sõltub ravimist, mida saadetakse või reisile kaasa võetakse, ravimite kogusest ning riigist kuhu reisitakse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 248 - - -
Regulation
29.06.2020
Põllumajanduse ja kalandusega tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud, kelle varale (saagikusele) on linnud/loomad tekitanud kahju, saavad taotleda kahju hüvitamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 081 0 0.00h 0.00p
Regulation
02.07.2020
Ehitusprojekti koostamiseks väljastab PMA maaomaniku taotluse alusel projekteerimistingimused; registreerib uurimistööde aruanded; hoone, rajatise ehitamiseks või rekonstrueerimiseks väljastab ehitusloa ja kinnitab kasutuselevõtu akti.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 056 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Põllumajandusameti maakondlik keskus väljastab maaomanikule teostusjoonistest väljavõtte ja annab muud teavet maaparandussüsteemi kohta maaomaniku vabas vormis esitatud taotluse alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 050 - - -
Regulation
26.06.2020
Taotleja esitab majandustegevusteate söötade büroole või läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali. Söötade büroo kontrollib andmed, menetleb neid ja vajadusel sisestab andmed riigi toidu ja sööda käitlejate registrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
963 - - -
Regulation
25.06.2020
Konsultatsioonis saab vastuseid patenditaotluse ja kasuliku mudeli taotluse vormistamisega seotud küsimustele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
960 - - -
Regulation
16.08.2018
Teatava mitteloomse sööda Euroopa Liitu importimisel on eelnevalt vaja teostada vajalikud kontrollid, et hinnata kauba nõuetekohasust ja määrata edasine käitlemisviis. Kontrollimise tulemusena väljastatakse ametlikku kontrolli tõendav dokument.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
913 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni määratud töökeskkonnaspetsialistist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
883 - - -
Regulation
28.02.2017
x-tee turvaserveri tarkvara allalaadimine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
876 - - -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne alkohoolse ja tubakatoote jaemüügiga alustamist registripidajale teate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
830 10.64 2.50h -
Regulation
20.11.2018
Trükiste originaalide ja koopiate tellimine kasutajatele teistest Eesti ja välismaa raamatukogudest ning originaalide laenutamine ja koopiate edastamine Rahvusraamatukogu kogudest teistele Eesti ja välismaa raamatukogudele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
804 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Luba peavad taotlema isikud, kellel on kiirgusseadusest tulenev kohustus omada kiirgustegevuse läbiviimiseks kiirgustegevusluba. Kiirgustegevusloa omajal on kohustus esitada aruanne Keskkonnaametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
795 0 - 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Kodanikul on kättesaadav informatsioon kaitsevaldkonna vabade ametikohtade kohta ning võimalus seaduses ettenähtud tingimustel ametikohtadele kandideerida.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
775 - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.