Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
10.02.2017
Korruptsioonivastase seaduse alusel selleks kohustatud ametiisiku andmete töötlemine eesmärgiga teadvustada selle isiku ametikohustuste täitmist mõjutada võivad huvid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 051 - - -
Regulation
19.05.2020
Ohtlikke veoseid (ADR) vedava autojuhi koolitamine lõpeb eksami(-te) sooritamisega Maanteeametis ning peale edukalt sooritatud eksamit/eksameid väljastatakse isikule autojuhi ADR-koolitustunnistus.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 956 58 11.50h -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Energiamärgise tellimine olemaolevale, projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 514 - - -
Regulation
16.06.2020
Hobuslaste andmete otsimine, vaatamine, registrisse kandmine ja muutmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 492 - - -
Regulation
13.05.2020
Projektid teekaitsevööndis (KOV ehitusloamenetlused, projekteerimistingimuste eelnõud, ehitusloakohustusega ja -kohustuseta projektid, kalapääsud ja -paisurajatised, imbväljakud ja puurkaevud), valgustus-, jalg-ja jalgrattateede projektidele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 442 46.5 - 1440.00p
Regulation
30.06.2020
ID-kaardi taotlemiseks ja kättesaamiseks tuleb pöörduda Eesti Vabariigi välisesindusse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 314 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda kaubamärgi registreeringu kehtivusaja pikendamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 308 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Audiitortegevuse portaali põhifunktsionaalsused on järgmised: 1. Registri põhiandmed: vandeaudiitori ja audiitorühingu nimekiri; siseaudiitorite nimekiri; audiitori ja audiitorühingu registrikaardi vaatamine ja haldamine;registrikannete andmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 285 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitamise alustamise teatise esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 212 - - -
Regulation
15.06.2020
Teenus võimaldab vaadata taotleja maaelu arengukava pindala- ja loomapõhiste toetuste kohustuste andmeid. Selle teenuse kaudu on võimalik esitada ka teavet kohustuste üleandmise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 194 - - -
Regulation
01.10.2018
Ravimiamet lubab erandkorras turustada Eestis müügiloata ravimeid. Taotluse saab esitada arst ravimi kasutamiseks oma patsiendil, erialaselts ravimi kasutamiseks teatud kindla diagnoosiga patsientide rühmal, tervishoiuasutus oma patsientidel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 129 - - -
Regulation
10.02.2017
Natura erametsa toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 000 - - -
Regulation
26.05.2020
Sõiduki ümberehitus toimub, kui muutuvad sõiduki tehnilised andmed. Muudatused kantakse liiklusregistrisse. Ümberehituse käigus kontrollitakse, kas plaanitavad ja hiljem tehtavad muudatused sõiduki juures vastavad kehtestatud tehnonõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 970 63.5 2282.00h 7.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
15.06.2020
Asenduskõrvamärkide tellimise andmete registrisse kandmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 959 - - -
Regulation
12.06.2020
Spordiorganisatsioon esitab 1. märtsiks tegevusandmed (spordialade harrastajate arvud koos treenerite ja tegutsemispaikadega ning personali ülevaate, spordiliidud ka liikmeskonna) ja 30. juuniks tulude-kulude andmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 718 - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda Euroopa patendi jõustamist Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 673 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab esitada taotlusi kaubamärgi andmete (taotleja või omaniku nime ja/või aadressi, esindaja) muutmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 657 - - -
Regulation
08.06.2020
Projekteerimistingimuste taotluse ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 545 - - -
Regulation
09.06.2020
Riigiteedega seotud detailplaneeringute, maakonna- ja üldplaneeringute koostamiseks Maanteeameti seisukohtade taotlemine ja planeeringu kooskõlastamine.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 454 45 - 2160.00p
Regulation
09.06.2020
Era- või juriidilise isiku õiguse taotlemine riigitee maale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 426 64 - 2880.00p
Regulation
08.06.2020
Ettevõtja esitab enne ehitusvaldkonna teenuse osutamisega alustamist registripidajale teate. Ehitusvaldkond hõlmab ehitusseadustikus sätestatud teatamiskohustusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 377 12.89 2.50h -
Regulation
03.07.2020
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud veesõiduki liiklusregistris registreerimine veesõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel. Veesõiduki esitaja taotluse alusel veesõiduki registreerimiseelse ülevaatuse toimumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 365 - 2.60h -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Enne veesõiduki (väikelaev ja jett) registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne ülevaatus Maanteeametis või Veeteede Ametis.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 155 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Avaldus PRIAs taotlejana registreerimiseks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 899 - - -
Regulation
25.06.2020
Saab esitada Patendiametisse taotluse kaubamärgi registreerimiseks Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 749 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Laboriteenus klientidele loomahaiguste parasitoloogiliste uuringute teostamiseks (parasitaarhaiguste tekitajate isoleerimine ja identifitseerimine sh Trichinella spp määramine).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 718 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Üld-, haigla- ja veterinaarapteegi tegevusloa omajad peavad esitama Ravimiametile tegevuse aruandeid. Aruannete põhjal koostatakse apteegistatistikat.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 537 - - -
Regulation
10.02.2017
Osaliste volituste andmiseks, mida saavad ainult kliendid ise anda.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 482 - - -
Regulation
15.06.2020
Ehitise tuberkuliinimisandmete otsimine ja vaatamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 125 - - -
Regulation
29.06.2020
Kalastuskaart tuleb taotleda, kui püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, õngejada, kadiskat, vähinatta, vähimõrda, liivi, kuuritsat, harpuuni, õngpüüniseid, spinningut ja lendõnge.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 103 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
15.06.2020
Hobuslasega seotud isikute andmete otsimine, vaatamine, registrisse kandmine ja muutmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 970 - - -
Regulation
12.06.2020
Spordiobjekti omanik uuendab 1. novembriks sportimispaikade ja spordialase teeninduse andmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 937 - - -
Regulation
10.02.2017
Veiste, lammaste ja kitsede Eestist väljaveo andmete registrisse kandmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 885 - - -
Regulation
09.06.2020
Riigiteelt uute ristumiskohtade (mahasõidud/ristmikud) taotlemine toimub huvitatud isiku digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 854 49 - 1440.00p
Regulation
10.02.2017
Loomapidaja kliendiandmete vaatamine, kontrollimine ja muutmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 756 - - -
Regulation
10.02.2017
Toetus, millega hüvitatakse lasteaialastele ning õpilastele abiskeemi raames lubatavaid tooteid soodsama hinnaga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 619 - - -
Regulation
10.02.2017
Perearstil ja eriarstil on võimalus tervishoiu teenuse osutamiseks küsida täiendavat informatsiooni või arvamust eriarstilt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 618 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Loa taotleb isik, kellel on veeseadusest tulenev kohustus taotleda planeeritud tegevusteks vee erikasutusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 593 0 0.00h 0.00p
Regulation
02.07.2020
Alkoholianalüüsid (keemilised ja mikrobioloogilised).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 484 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, kus piimalehma kasvatamise otsetoetusega soovitakse toetada piimasektori seda osa, milles tootjate ja loomade arvu vähenemine on olnud kõige suurem ehk karjasid kuni 100 piimalehmaga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 415 - - -
Regulation
29.06.2020
Luba on isikutele, kes soovivad: a) jäätmeid kõrvaldada ja taaskasutada b) koguda ja vedada ohtlikke ning metallijäätmeid c) vedada olmejäätmeid majandus- või kutsetegevusena d) käitada jäätmehoidlat e) jt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 366 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
15.06.2020
E-PRIA-s on võimalik keskkonnatoetuse taotlejal läbitud koolituste andmeid vaadata.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 296 - - -
Regulation
25.05.2020
Kodanik peab reklaami, ettevõtluse ja turismiga seotud märgi ja muu liiklusmärgi paigaldamiseks taotlema Maanteeameti luba. Maanteeameti liikluskorraldaja hindab nõuetele vastavust ja väljastab loa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 271 51 120.00h -
Regulation
25.06.2020
Patendiameti dokumentide otsing dokumendiregistrist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 233 - - -
Regulation
15.06.2020
Veiste, lammaste ja kitsede Eesti-sisese massliikumise andmete registreerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 214 - - -
Regulation
29.06.2020
Füüsilised ja juriidilised peavad esitama teatise veeseaduses määratletud tegevuste kohta (nt. taimekaitsevahendi kasutamise taimehaiguste korral, loomade karjatamine veekaitsevööndis, paisu likvideerimine).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 057 0 0.00h 0.00p
Regulation
15.06.2020
Toetus, millega hüvitatakse lasteaialastele ning õpilastele abiskeemi raames lubatavaid tooteid soodsama hinnaga ning kaasnevate meetmete kulutusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 036 - - -
Regulation
26.06.2020
Kaitseliidu liikmeks astumiseks tuleb välja valida malev, millega liituda soovitakse ning võtta ühendust sealse personalispetsialistiga, kellega lepitakse kohtumiseks aeg kokku.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 985 - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda kaubamärgiõiguste võõrandamise ja ülemineku registrisse kandmist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 984 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Klient taotleb riigiteel avaliku ürituse korraldamiseks või tee ääres kauplemiseks Maanteeametilt luba. Maanteeameti liikluskorraldaja kontrollib taotluses toodud andmeid ja nõuetele vastavust ning väljastab loa liiklusväliseks tegevuseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 915 64.3333 192.00h -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.