Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

25.05.2021
Ohtlikke veoseid (ADR) vedava autojuhi koolitamine lõpeb eksami(-te) sooritamisega Maanteeametis ning peale edukalt sooritatud eksamit/eksameid väljastatakse isikule autojuhi ADR-koolitustunnistus.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 997 62.6667 11.50h 4164.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda kaubamärgi registreeringu kehtivusaja pikendamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 741 - - 2.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Projektid teekaitsevööndis (KOV ehitusloamenetlused, projekteerimistingimuste eelnõud, ehitusloakohustusega ja -kohustuseta projektid, kalapääsud ja -paisurajatised, imbväljakud ja puurkaevud), valgustus-, jalg-ja jalgrattateede projektidele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 551 57.6667 - 18075.00p
Regulation
25.05.2021
Era- või juriidilise isiku õiguse taotlemine riigitee maale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 404 66.25 - 32550.00p
Regulation
08.06.2020
Ehitise kasutusteatise ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 364 - - -
Regulation
10.02.2017
Korruptsioonivastase seaduse alusel selleks kohustatud ametiisiku andmete töötlemine eesmärgiga teadvustada selle isiku ametikohustuste täitmist mõjutada võivad huvid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 051 - - -
Regulation
26.05.2021
Kalastuskaart tuleb taotleda, kui püügivahendina kasutatakse nakkevõrku, õngejada, kadiskat, vähinatta, vähimõrda, liivi, kuuritsat, harpuuni, õngpüüniseid, spinningut ja lendõnge.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 002 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõiduki ümberehitus toimub, kui muutuvad sõiduki tehnilised andmed. Muudatused kantakse liiklusregistrisse. Ümberehituse käigus kontrollitakse, kas plaanitavad ja hiljem tehtavad muudatused sõiduki juures vastavad kehtestatud tehnonõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 733 64 2282.00h 10689.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.08.2021
Töösuhete õigusalase nõustamisega annab Tööinspektsioon isikule selgitusi töösuhteid reguleerivate õigusaktide rakendamise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 586 74 - -
Regulation
25.05.2021
Riigiteedega seotud detailplaneeringute, maakonna- ja üldplaneeringute koostamiseks Transpordiameti seisukohtade taotlemine ja planeeringu kooskõlastamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 563 53.75 - 18795.00p
Regulation
23.07.2021
Päringu alusel väljastab Rahvusarhiiv isikute õiguste ja tehingute tõendamiseks (nt hoonete ja kinnistute, töötamise, EV (1918-1940) kodakondsuse omamise või kodakondsusest lahkumise jms kohta) arhiiviteatisi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 546 - 1386.50h 33276.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Energiamärgise tellimine olemaolevale, projekteeritavale või oluliselt rekonstrueeritavale hoonele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 514 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab esitada taotlusi kaubamärgi andmete (taotleja või omaniku nime ja/või aadressi, esindaja) muutmiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 477 - - 2.00p
Regulation
30.06.2020
ID-kaardi taotlemiseks ja kättesaamiseks tuleb pöörduda Eesti Vabariigi välisesindusse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 314 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Audiitortegevuse portaali põhifunktsionaalsused on järgmised: 1. Registri põhiandmed: vandeaudiitori ja audiitorühingu nimekiri; siseaudiitorite nimekiri; audiitori ja audiitorühingu registrikaardi vaatamine ja haldamine;registrikannete andmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 285 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitamise alustamise teatise esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 212 - - -
Regulation
01.10.2018
Ravimiamet lubab erandkorras turustada Eestis müügiloata ravimeid. Taotluse saab esitada arst ravimi kasutamiseks oma patsiendil, erialaselts ravimi kasutamiseks teatud kindla diagnoosiga patsientide rühmal, tervishoiuasutus oma patsientidel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 129 - - -
Regulation
10.02.2017
Natura erametsa toetuse eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu saamata jäävat tulu Natura 2000 erametsamaal.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 000 - - -
Regulation
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised peavad esitama teatise veeseaduses määratletud tegevuste kohta (nt. taimekaitsevahendi kasutamise taimehaiguste korral, loomade karjatamine veekaitsevööndis, paisu likvideerimine).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 800 0 0.00h 0.00p
Regulation
27.08.2020
Spordiorganisatsioon esitab 1. märtsiks tegevusandmed (spordialade harrastajate arvud koos treenerite ja tegutsemispaikadega ning personali ülevaate, spordiliidud ka liikmeskonna) ja 30. juuniks tulude-kulude andmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 718 - - -
Regulation
31.05.2021
Erinevate suhtluskanalite kaudu saabunud klientide küsimustele ja infopäringutele vastamine, eeskätt humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 614 94.5 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Projekteerimistingimuste taotluse ja sellega seonduvate dokumentide esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 545 - - -
Regulation
08.06.2020
Ettevõtja esitab enne ehitusvaldkonna teenuse osutamisega alustamist registripidajale teate. Ehitusvaldkond hõlmab ehitusseadustikus sätestatud teatamiskohustusi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 377 12.89 2.50h -
Regulation
01.08.2021
Viiakse läbi vastavalt töötervishoiu ja tööohutuse seadusele, alamaktidele jm asjassepuutuvatele seadustele, alamaktidele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 313 - - -
Regulation
26.05.2021
Enne veesõiduki (väikelaev ja jett) registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne ülevaatus Maanteeametis või Veeteede Ametis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 165 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Riigiteelt uute ristumiskohtade (mahasõidud/ristmikud) taotlemine toimub huvitatud isiku digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 855 55.5 - 16455.00p
Regulation
02.07.2020
Laboriteenus klientidele loomahaiguste parasitoloogiliste uuringute teostamiseks (parasitaarhaiguste tekitajate isoleerimine ja identifitseerimine sh Trichinella spp määramine).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 718 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Üld-, haigla- ja veterinaarapteegi tegevusloa omajad peavad esitama Ravimiametile tegevuse aruandeid. Aruannete põhjal koostatakse apteegistatistikat.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 537 - - -
Regulation
27.08.2020
Spordiobjekti omanik uuendab 1. novembriks sportimispaikade ja spordialase teeninduse andmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 937 - - -
Regulation
01.09.2021
Tööandja esitab taotluse alaealise töölevõtmiseks, tööinspektor-jurist viib läbi töökeskkonna ja töösuhete järelevalve ja annab/ei anna nõusoleku(t) alaealise töölevõtmiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 717 - - -
Regulation
02.07.2020
Alkoholianalüüsid (keemilised ja mikrobioloogilised).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 484 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda kaubamärgiõiguste võõrandamise ja ülemineku registrisse kandmist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 461 - - 2.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Tüübikinnnitus väljastatakse tootele või sõidukile, kui tunnustatud katselabori katsete alusel tõendatakse selle vastavust kehtivatele nõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 428 - 80.00h 30.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2021
Põllumajanduse ja kalandusega tegelevad füüsilised ja juriidilised isikud, kelle varale (saagikusele) on linnud/loomad tekitanud kahju, saavad taotleda kahju hüvitamist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 410 0 0.00h 0.00p
Regulation
26.05.2021
Saab tasuda patendi või patenditaotluse jõushoidmise lõivu
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 276 - - 10.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Klient taotleb riigiteel avaliku ürituse korraldamiseks või tee ääres kauplemiseks Maanteeametilt luba. Maanteeameti liikluskorraldaja kontrollib taotluses toodud andmeid ja nõuetele vastavust ning väljastab loa liiklusväliseks tegevuseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 229 66.75 192.00h -
Regulation
25.05.2021
Kutsealune, kes on kutsutud ajateenistusse, saab algatada menetluse ajateenistuse koha ja/või aja muutmiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 035 - - -
Regulation
26.06.2020
Kaitseliidu liikmeks astumiseks tuleb välja valida malev, millega liituda soovitakse ning võtta ühendust sealse personalispetsialistiga, kellega lepitakse kohtumiseks aeg kokku.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 985 - - -
Regulation
26.07.2021
Füüsilise isiku ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamine läbi LHV spetsiaalse pangakonto.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 900 52 - -
Regulation
22.04.2021
Ettevõtja, kes tegeleb mahepõllumajandusliku taime- ja/või loomakasvatusega, esitab PMA-le taotluse maheettevõtte tunnustamiseks (10.märts-10.apr). PMA viib läbi kontrollid ning kannab tunnustatud tootja mahepõllumajanduse registrisse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 888 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitise täieliku lammutamise teatise esitamine pädevale asutusele elektrooniliselt Ehitisregistri kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 853 - - -
Regulation
25.05.2021
ATP kokkuleppe nõudeid täitvale sõidukile tunnistuse taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 841 49.6667 52.50h 3.00p
Regulation
23.07.2021
Konsultatsiooni käigus saab vastuseid kaubamärkide registreeritavuse ja õiguskaitse küsimustele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 802 - - -
Regulation
22.04.2021
Maakorraldustoimingu ja maa sihtotstarbe muutmiseks esitatakse taotlus PMA-le.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 752 - - -
Regulation
25.05.2021
Kutsealune saab taotleda ajapikendust ajateenistusse kutsumisest seoses õppimisega, lapse või puudega isiku ülalpidamisega, terviseseisundi raviga või kohaliku omavalitsuse volikogu, Riigikogu või Euroopa Parlamendi liikmelisusega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 749 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimiamet määratleb kas toode on ravim või mitte. Juhul kui toode määratletakse ravimina, kehtivad sellele kõik ravimitega seotud nõuded.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 711 - - -
Regulation
25.06.2021
https://msa.sm.ee/
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 706 - - 1.00p
Regulation
25.05.2021
Eesti lippu kandvate laevade tehnilise ülevaatuse teostamine ja tunnistuste väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 704 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
20.05.2021
Kodanikul on kättesaadav informatsioon kaitsevaldkonna vabade ametikohtade kohta ning võimalus seaduses ettenähtud tingimustel ametikohtadele kandideerida.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 560 - - -
Regulation
26.06.2020
Teaviku tellimine Kaitseväe peastaabi raamatukogust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 560 - - -
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.