Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
10.02.2017
Kohaliku omavalitsuse sotsiaalteenuse, -toetuse või muu sotsiaalabi andmise või sellest keeldumise otsuse peale esitatud vaide menetlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teenus võimaldab taotleda toetust, et toetada Eesti väikepõllumajandustootjaid, kelle kasutuses on ligikaudu 10 hektarit põllumajandusmaad
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Alates 2014/2015. õppeaasta kevadsemestrist on tudengitel võimalik taotleda vajaduspõhist eritoetust 135 eurot kuus. Eritoetus on mõeldud üliõpilastele, kelle sissetulekud on märkimisväärselt vähenenud. Toetusi jagavad õppeasutused.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.03.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele, Tallinna Perekonnaseisuametile või lähimale Eesti saatkonnale.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigi perekonnaseisudokumendi kandmine registrisse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigis koostatud perekonnaseisudokumendi võib registrisse kandmiseks esitada ükskõik millisele maavalitsusele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Teadusagentuur tutvustab Eestis teaduse tegemise võimalusi rahvusvaheliselt ning aitab siia tulnud välisteadlastel ja -tudengitel Eestis kohaneda.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Keskkonnaseisundi iseloomustamiseks on kasutatud keskkonnaseisundi näitajaid ehk keskkonnaindikaatoreid. Hõlmab kõiki keskkonnavaldkondi. Ebaregulaarne publikatsioon (välja antud aastatel 2009, 2012)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Väljavõtted tehingute andmebaasist korralise ja erakorralise hindamise teostamiseks, võimalik kasutada tehingute välja sorteerimiseks tehingute kaardirakendust.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Keskkonnaministeerium annab vee erikasutuslubasid rajatistele, mis ei ole kaldaga püsivalt ühendatud. Füüsiline või juriidiline isik, kellel on veeseadusest tulenev kohustus taotleda planeeritud tegevusteks vee erikasutusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Veeanalüüside enesekontrolli andmete esitamine veekäitlejate poolt - joogivesi, veeallikavesi, mineraalvesi, suplusvesi, basseinivesi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Veekvaliteedi üle järelevalve teostamine ja andmete avalikustamine - joogivesi, veeallikavesi, mineraalvesi, suplusvesi, basseinivesi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Proovivõtja peab olema atesteeritud, kui proove võetakse veeuuringu eesmärgil reoveesettest, mereveest, pinnaveest, põhjaveest, heit- ja reoveest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Hetkeseisuga registris olevate elusloomade arvu vaatamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
14.09.2018
Verevalvsuse korra kohaselt käsitletavate juhtumite aastaaruannete vastuvõtmine ning nende menetlemine, mille põhjal teeb Ravimiamet aruande Sotsiaalministeeriumile, avaldab veebis, saadab käitlejatele ja teeb koondaruande Euroopa Komisjonile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Vesiviljelusettevõtete andmete otsimine ja vaatamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Välismaalasel on õigus vaidlustada viisa andmisest keeldumise, viisa kehtetuks tunnistamise või viisa tühistamise otsust
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Toetust antakse juhul kui taotleja eemaldab turult toote ning ladustab seda enda vastutusel kindlaksmääratud perioodi jooksul, tingimustel, mis tagavad omaduste säilimise ilma ladustatud tooteid asendamata ning teise ladustamiskohta üle viimata.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kaardiserveris on 28 erinevat avalikku kaardirakendust: maainfo, aadressid, planeeringud, riigimaade müük, looduskaitse, pärandkultuur, kultuurimälestised, ohtlikud ettevõtted, üleujutusalad jne.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
URL-iga saab pöörduda veebipõhisest portaalist, kodulehelt või andmebaasist maa-ameti kaardirakendusse kasutades parameetritena aadressi, koordinaate, katastriüksuse tunnust vms.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
28.02.2017
x-tee andmekogu või asutuse sertifikaadi taotlemine (test-ja toodangukeskkonnas)
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Perekonnaseisuasutuses võib abielu lahutada abikaasade vastastikusel kokkuleppel ja juhul, kui mõlema abikaasa elukoht on Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Abielluda soovijad esitavad perekonnaseisuasutusele isiklikult kohale tulles ühise kirjaliku abiellumisavalduse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
LMS § 14 lg 4 - Ajutiselt võib Eestis lõhkematerjali tegevusloata kasutada isik, kellel on mõne teise Euroopa Majanduspiirkonna lepinguriigi väljastatud vastavasisuline tegevusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.05.2019
Sõjamuuseumi ajutiste näituste saali kasutamine näitusteks
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Õppepäeval vaatleme mõnd huvitava objekti või nähtuse, viime läbi põnevaid katseid ning teeme nende põhjal järeldusi ja üldistusi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Aktsiisikohustuse deklareerimine ja tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Alaealiste komisjon arutab alaealiste poolt toime pandud õigusrikkumisi ning rakendab mõjutusvahendeid või taotleb kohtult luba nende kohaldamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusvahelised organisatsioonid (OECD, ÜRO, FAO, UNESCO jt), millega Eesti riik on ühinenud, vajavad riiklikku statistikat rahvusvaheliste võrdluste koostamiseks. Seetõttu saadetakse statistikaametile regulaarselt küsimustikke eri valdkondi
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Statistika tarbijakoolituse eesmärk on õpetada statistika kasutajat iseseisvalt leidma vajalikku statistikainfot veebilehelt, andmebaasidest, statistikaväljaannetest ja pressiteadetest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
06.03.2017
Tehniline universaallahendus võimaldamaks kodaniku poolset seiret oma isikuandmete kasutuse üle riigi X-teel (mistahes andmekogu puhul).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Õiguste ja tehingute tõestamiseks väljastab Rahvusarhiiv riigilõivuga maksustatud arhiiviteatiseid, näiteks tööstaaži tõestamiseks, omandi tõestamiseks, biograafiliste andmete tõestamiseks jms.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Rahvusarhiiv koostab ja avaldab huvitavamate ja tähtsamate arhivaalide baasil üldsusele suunatud publikatsioone.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Kõik huvilised saavad tutvuda digiteeritud arhiivimaterjalide digikujutistega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Arhivaale saab tellida teistes linnades olevatesse uurimissaalidesse (Tallinn, Tartu, Pärnu muuseum, Viljandi muuseum).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Arhivaale saab tellida Rahvusarhiivi uurimissaalidesse Tallinnas, Tartus, Rakveres, Valgas, Kuressaares ja Haapsalus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Arhivaalidest saab tellida erinevas mõõdus ja omadustega koopiaid paberile ja filmilindile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Arhivaalidest saab tellida mitmesuguste parameetritega digikoopiate faile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Puude raskusastme või püsiva töövõimetuse tuvastamiseks on vaja läbida arstlik ekspertiis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Asenduskodu tegevusloa andmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.