Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
20.11.2017
SA Archimedese Akadeemilise tunnustamise agentuur (Eesti ENIC/NARIC keskus) hindab välisriigi kvalifikatsioone ja määrab vastavuse õpingute alustamiseks või jätkamiseks Eesti kõrgkoolides ning töötamiseks reguleerimata kutse- ja ametialadel
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Hasartmängumaksu kohustuse täitmine, registeeerimine, järelevalve
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.09.2017
Hea põllumajandustava uuringute korraldamine ja läbiviimine PMK katsekeskustes.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

1254. Hinnang

22.07.2019
MTA hinnang ettevõtjale erinevates aspektides
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedese poolt elluviidava riikliku stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada Eesti kõrgkoolides täiskoormusega õppivate uurali põlisrahvaste üliõpilaste õpinguid. Stipendiumi taotlemine toimub läbi kõrgkoolide
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Eesti Vabariigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnistutel kasvava metsa raieks loa andmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
21.03.2017
eID tarkvaralised komponendid eTeenuse pakkujatele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.10.2018
Erinevate suhtluskanalite kaudu saabunud klientide küsimustele ja infopäringutele vastamine, eeskätt humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Kaart võimaldab reaalajas jälgida, milline on parasjagu õhukvaliteet kõikides Eesti seirejaamades. Riiklikes jaamades on peatähelepanu all kõikjal Euroopa Liidus jälgitavad välisõhu kvaliteedi parameetrid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2018
Kultuurilooliste isikuarhiivide kogumine ja pikaajaline säilitamine. Arhiividokumentide laenutamine, päringutele vastamine ja nõustamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Iga kodanik saab eesti.ee portaalis tutvuda Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) andmetega enda kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.07.2019
Teenusega tagatakse isikut tõendavate dokumentide taotluste vastuvõtmine ning dokumentide väljaandmine seaduses ettenähtud tingimustel ja ajal ning dokumentide järelteenindus ja kehtetuks tunnistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Külastaja valmistab giid-pedagoogi juhendamisel ise eeltoodud piimatooteid, kaasa saab oskused ja teadmised
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.07.2019
Käibemaksu deklareerimine ja tasumine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.05.2019
Kaitseväe kalmistu haudade register
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahvusarhiiv võimaldab kodanikel panustada oma vaba aega arhiivimaterjalide kirjelduste täiendamisse ühisloome vormis lihtsamatel, aga mahukatel teemadel, kus arhiivitöötajatel selleks ajaliselt võimalusi napib.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kahe aasta möödumisel kasutusvalduse seadmisest (kinnistusraamatusse kandmisest) tekib kasutusvaldajal õigus kasutusvaldusesse antud maa omandada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Eesmärk on anda KHG inventuuriandmete ja aruannete kaudu teavet kliimamuutuste leevendamise ja kohanemise kohta ning kajastada KHG-sid vähendavaid poliitikaid, meetmeid ja heitkoguste prognoose.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
Koostatakse kattetulu meetodil põllumajandustootjate ja põllumajandustegevusega seotud majandusnäitajate alusel peamiste põllumajanduskultuuride ja -loomade liikide kohta erinevaid saagi- ja produktiivsus tasemeid arvestades tasuvusarvestused.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Kaubamärgi omaniku intellektuaalse omandi õiguskaitse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2020
Vaadatakse läbi ja kinnitatakse raudtee kaubaveo-ettevõtjate kaubaveoeeskirjad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

1272. Kaugpäring

10.02.2017
Võimaldab Statistikaameti käsutuses olevate konfidentsiaalsete andmete kasutamist statistiliste analüüside tegemiseks selliselt, et on välistatud kasutaja otsene ligipääs konfidentsiaalsetele andmetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teave Eesti väliskaubanduse kohta (kaubanduse üldmaht, detailsed andmed partneriikide ja kaupade kohta). Anda sisendit maksebilansi ja rahvamajanduse arvepidamise koostamise jaoks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
10.02.2017
Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus sätestab avalikust huvist tulenevad ning riigi julgeoleku kaalutlustest lähtuvad kitsendused maatulundusmaa omandamisele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Ehitisregistri veebilehel saab igaüks kontrollida, kas tema kinnistul paiknevad ehitised on registrisse kantud. 
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.10.2017
Kinnistusraamatu avaandmed masinloetaval kujul.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
LEADER meetmete rakendamiseks vajaliku võrgustikutöö korraldamine, sh LEADER kohalikele tegevusgruppidele erinevate info- ja koolituspäevade korraldamine, CLLD/LEADER meetme praktikate/näidete levitamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Teaduslikel eesmärkidel võimaldatakse lepingu alusel kasutada konfidentsiaalseid andmeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.11.2018
Maaettevõtluse ja maapiirkonna kogukonna arengu valdkonna konsulendi kutse tunnistuse taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Põllu- ja maamajanduse valdkonna konsulendi kutsestandardile vastavuse hindamise, kutse andmise komisjoni töö korraldamine ning konsulendi kutsetunnistuse väljastamine või kehtetuks tunnistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Andmeesitaja klienditoe eesmärk on pakkuda andmeesitajatele konsultatsiooni statistiliste küsimustike täitmise ja edastamise ning Statistikaameti korraldatavate sotsiaaluuringute kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Saada konsultatsiooni statistikainfo leidmisel nii Eesti kui ka muude riikide kohta ning veebilehel avaldatud info leidmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Konsultatsioon klassifikaatorite kasutamise kohta
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
06.09.2017
Infoühiskonna teenuste arendamise osakond viib läbi koolitusi ja nõustamist ametiasutustele, kes soovivad nõu otseste avalike teenuste arendamisel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- -25 - -
Regulation
10.02.2017
Programm sisaldab ohtralt teadmiste- ning tõenduspõhist materjali, mida iga inimene peaks enda ning teiste kohta teadma, aga ka praktilisi võtteid, kuidas erinevates olukordades paremini toime tulla.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
20.12.2018
Osalemine Euroopa maaelu arengu võrgustiku (ENRD) töös.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.01.2019
SA Archimedese Eesti Kõrg- ja Kutsehariduse Kvaliteediagentuuri andmebaasist on leitavad kõigis Eesti kutse- ja kõrgharidusasutustes läbi viidud akrediteerimis- ja kvaliteedihindamiste tulemused
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.12.2018
SA Archimedese poolt vahendatava stipendiumi eesmärgiks on toetada kõrgkoole motiveeritud üliõpilaste leidmisel ning populariseerida kõrgharidust riigile prioriteetsetes valdkondades, sh loodus-, täppisteadustes ja tehnikavaldkondades
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedese Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur tegeleb Eesti kõrgkoolide välishindamisega, viies läbi kõrgkoolide institutsionaalset akrediteerimist, õppekavagruppide kvaliteedi hindamist ning uute õppekavagruppide esmahindamist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.12.2018
SA Archimedese poolt elluviidav Riiklik programm pakub välismaal õppimiseks stipendiume õppe- ja teadustöös edukatele magistrantidele ja noorteadlastele. Programmi eesmärgiks on tugevdada Eesti kõrgkoolides pakutava hariduse rahvusvahelisust
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.10.2018
Kutseline kalapüügiluba võib olla kas kaluri või kalalaeva püügiluba. Enne loa väljastamist toimub püügivõimaluste jaotamine (sh ajalooline püügiõigus) ja vastavate otsuste tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Kutselise kalapüügi loa alusel kala püüdev või veetaimi koguv isik esitab püügiandmed, lossimisandmed, üleandmisdeklaratsioonid, esmakokkuostu andmed ja transpordiandmed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimedese Eesti kõrg- ja kutsehariduse kvaliteediagentuur on juhtiv kompetentsikeskus Eestis kutseõppeasutuste välise kvaliteedihindamise alal. Kutseõppe läbiviimise õiguse andmiseks akrediteeritakse kutseharidusasutuste õppekavarühmasid
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
22.07.2019
Kütuse ja ladude aruandluskohustuse täitmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.12.2018
Kuusiku põllumajanduspark annab ülevaate Eestis kasvatatavatest aia- ja põllukultuuridest ning viljapuudest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2020
Jaotatakse liiklusgraafikuperioodi läbilaskevõime, liiklusgraafikuperioodi jaotama jäänud läbilaskevõime tellimiste aluses ja ühekordset sihtotstarbelist läbilaskevõimet.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
20.12.2018
Mulla, kasvusubstraadi, mineraal- ja lubiväetiste, orgaaniliste väetiste ja turba ning sõnniku analüüsiteenuse osutamine. Mikro- ja makroelementide ning raskmetallide sisalduse määramine järelevalve ja eraklientide proovidest.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Lastekodusse riiklikule hoolekandele võetakse orvud ja vanemliku hoolitsuseta lapsed. Laps paigutatakse lastekodusse, kui ta on jäänud vanemliku hoolitsuseta ja talle ei ole leitud eestkostjat või hooldajat või teda pole lapsendatud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Lapsehoiu- või asenduskoduteenuse osutamiseks peab olema kõigil teenuse osutajatel (FIE, äriühing, MTÜ, omavalitsuse asutus jt) luba, mille annab asukohajärgne maavalitsus. Luba kantakse majandustegevuse registrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.