Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
24.04.2020
Raudtee kaitsevööndis tegutsemiseks on vajalik muuhulgas TJA kirjalik nõusolek.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2020
Eesmärgiks on registris registreerida avalikuks kasutamiseks määratud raudteed ja teised avaliku raudteega kas otseselt või läbi teiste teede seotud raudteed, sealhulgas ka depooteed.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Raudteerajatise kasutamiseks on vajalik ehitus- ning kasutusluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.04.2020
Teatud juhtudel on raudteerajatise ehitamisel vajalik kirjalik nõusolek
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2020
Koostalitluse tehnilisele kirjeldusele vastava või mittevastava raudteeveeremi puhul menetluse läbiviimise järele väljastab TJA kautuselevõtuloa
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2020
Raudteeveeremi registreerimist riiklikku raudteeliiklusregistrisse reguleerib raudteeseadus ja Vabariigi Valitsuse määrus nr 74 Riikliku raudteeliiklusregistri asutamine ja registri pidamise määrus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2020
Raudteeveeremi registreerimise kohta riiklikus raudteeliiklusregistris väljastab TJA soovijale raudteeveeremi registreerimistunnistuse
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2020
Peale ohutusnõuniku koolitust tuleb sooritada TJA vastav eksam.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2020
Kui ettevõtja tegevuse hulka kuulub ohtliku veose autovedu, raudteevedu, siseveeteede vedu peab ettevõtja määrama ohutusnõuniku
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2020
Vaadatakse läbi ja kiidetakse heaks läbilaskevõime jaotamise perioodi raudteevõrgustiku teadaanne.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Ravimite käitlejad peavad teavitama Ravimiametit Eestis müügiluba omavate ravimite ja teiste eriluba nõudvate kaupade liikumisest üle Eesti piiri (st sisse- või väljaveost) 5 tööpäeva jooksul.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
TJA peab registreeritavate seadmete ja paigaldiste andmekogu. Registreeritavateks seadmeteks ja paigaldisteks on õigusaktides määratletud kindlatele parameetritele vastavad masina, liftid, köisteed, surveseadmed ning gaasipaigalised.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Võimalus otsida majandustegevuse registris registreeritud ettevõtjaid  ja nende kehtivaid registreeringuid. 
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda registrisse keelumärke tegemist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda registritoimikuga tuvumist
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Rehabilitatsiooniteenust saab taotleda puudega inimesele, et parandada tema iseseisvat toimetulekut, suurendada ühiskonda kaasatust ja soodustada töötamist või tööle asumist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnistu jagamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Pärast maa väljaostuvõla ja sellega liidetud muude võlakohustuste ning kõrvalnõuete täielikku rahuldamist võib riigi kasuks hüpoteegiga koormatud kinnisasja omanik taotleda hüpoteegi kustutamist või selle loovutamist kinnisasja omanikule.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Riigi kasuks seatud hüpoteegi vähendamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek, on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Seoses kinnistu võõrandamisega, mida koormab riigi kasuks seatud hüpoteek, on vajalik hüpoteegipidaja nõusolek võla ülekandmise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Riigi kinnisvara andmete haldamine, sh koondamine kinnistusraamatust, ehitisregistrist jne
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Vt. https://riigivara.fin.ee/lr1/web/guest/teenused1 Viide RIHA teenusekirjeldusele (kvrOtsing2): https://riha.eesti.ee/riha/main/tee/kvrotsing2/1
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvara valitseja ja volitatud asutuse registreerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi kinnisvararegistri avaandmed masinloetaval kujul
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Riigi omandis oleva maa ajutiseks kasutamiseks andmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Keeleinspektsioon teostab regulaarset kontrolli avaliku teenistuse asutustes ja eraettevõtetes keelenõuete täitmise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.09.2017
Muldade väliuuringute teostamine riikliku mullaseire programmi raames.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
20.11.2017
SA Archimede poolt elluviidava programmi eesmärk on pakkuda stipendiume välisüliõpilastele, -teadlastele ja -õppejõududele, kes soovivad õppida või teha uurimus- või koostööd Eesti ülikoolide juures
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Pakkuda ülevaadet Eesti jätkusuutliku arengu kohta, mis lähtub strateegias „Säästev Eesti 21” sätestatud põhieesmärkidest: heaolu kasvu ja sotsiaalse sidususe suurenemine nii, et säiliks Eesti kultuuriruumi elujõulisus ja ökoloogiline tasakaal.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 34 - -
Regulation
03.05.2019
Saksa sõjaväekalmistute andmebaas
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Schengeni ruumide välispiiridel viisaruumi kontrollimiseks loodud infosüsteemide andmete kontroll
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
Sertifitseeritud seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete teostamine seemnete sertifitseerimisprotsessi tagamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Seemneproovivõtjate koolitamine seemnepartiidest proovi võtmiseks vastavalt ISTA metoodikale.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Seemnete sertifitseerimiseks ja turustamiseks analüüsiteenuse osutamine ning seemneproovivõtjate koolitamine ja auditeerimine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Sekkumisteravilja kvaliteedi hindamine laboris vastavalt kehtestatud nõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Selgitustaotlusega saab küsida asutuse seisukohti, tõlgendusi või praktilist infot
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
24.04.2020
Kui ettevõte soovib hakata pakkuma üldkasutatavat elektroonilise side teenust (mobiiltelefoniteenus, telefoniteenus, andmeside vms) siis peab ta esitama majandustegevusteate.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.05.2019
Sõjaajaloo aastakonverents
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.05.2019
Iga-aastane sõjaajaloo aastaraamatu väljaandmine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.05.2019
Eesti sõjamuuseumi ekskursioonide päringute ja broneeringute tegemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.05.2019
Eesti sõjamuuseumi haridusprogrammide päringute ja broneeringute tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.05.2019
Eesti sõjamuuseumi ruumirendi päringute ja broneeringute tegemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.05.2019
Eesti sõjamuuseumi sünnipäevaprogrammide päringute ja broneeringute tegemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
04.12.2018
Uute sortide viljelusväärtuse hindamine Eesti klimaatilistes tingimustes (Viljandis, Võrus ja Kuusikul) Eesti sordilehte võtmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
04.12.2018
Uute kandidaatsortide eristatavuse, ühtlikkuse ja püsivuse katsete läbiviimine sordikirjelduse koostamiseks ja sordi registreerimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Statistika avaldamise aegadest teavitab avaldamiskalender, 1. oktoobril avaldatakse avaldamiskalendris järgmise aasta statistika andmebaasi, pressiteadete, avalike andmefailide, IMFi põhinäitajate ja väljaannete avaldamise ajad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Statistika kaardirakendus on asukohapõhise statistika esitamiseks kaartidel, ruumiandmete allalaadimiseks ja ruumipäringute tegemiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
27.05.2020
TJA rakendab transpordi infrastruktuuri arendamise meetmeid, sh teostab invetseeringute kava alusel elluviidavate projektide rakendamise üle järelevalvet.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.