Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

22.07.2021
Kaitseliidu liikmeks astumiseks peab valima maleva, millega liituda soovitakse ning võtma ühendust sealse personalispetsialistiga, kellega lepitakse vajadusel kokku aeg kohtumiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 522 - - -
Regulation
20.05.2021
Kutsetunnistuste sisestamine kutseregistrisse
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 500 0 0.00h 0.00p
Regulation
22.04.2021
Vastavalt Toiduseadusele tuleb turuleviijal toidulisandi ja eritoidu esmakordsel turuleviimisel sellest Veterinaar- ja Toiduametit teavitada. Turuleviijaks võib olla nii toidu tootja, maaletooja kui ka edasine turustaja.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 462 - - -
Regulation
23.07.2021
Konsultatsioonis saab vastuseid patenditaotluse ja kasuliku mudeli taotluse vormistamisega seotud küsimustele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 454 - - -
Regulation
25.05.2021
Kutsealune, kes soovib asuda ajateenistusse temale sobivaimal ajal ja amet ei ole teda veel välja kutsunud, saab algatada menetluse ajateenistusse kutsumiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 449 - - -
Regulation
30.06.2020
Dokumendi legaliseerimine on rahvusvaheliselt tunnustatud tõestus dokumendi ehtsuse kohta, mis on vajalik ühes riigis välja antud avaliku dokumendi kasutamiseks teises riigis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 423 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Seemne pakendaja poolt esitatakse PMA-le taotlus seemneproovi võtmiseks, kvaliteedi kontrollimiseks ning sertifitseeritud seemnetele etikettide saamiseks. Sertifitseeritud seemet on lubatud turustada üksnes nõuetekohaselt märgistatuna.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 394 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Ehitise asukohta iseloomustava ehitusgeodeetilise mõõdistuse esitamine Ehitisregistrisse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 378 - - -
Regulation
25.05.2021
Koormuspiirangu alas liiklemiseks eriloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 289 63 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimite reisile kaasa võtmiseks või posti teel saatmiseks on teatud juhtudel vaja taotleda Ravimiameti luba. Loa vajadus sõltub ravimist, mida saadetakse või reisile kaasa võetakse, ravimite kogusest ning riigist kuhu reisitakse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 248 - - -
Regulation
26.05.2021
Luba peavad taotlema isikud, kellel on kiirgusseadusest tulenev kohustus omada kiirgustegevuse läbiviimiseks kiirgustegevusluba. Kiirgustegevusloa omajal on kohustus esitada aruanne Keskkonnaametile.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 175 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Autoriõiguse omaja tuvastamine ja teose lubatud kasutusviiside väljaselgitamine ning valdkondliku teabe kogumine ja kättesaadavaks tegemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 152 - - -
Regulation
26.08.2021
Töövaidluskomisjon võtab vastu töövaidlusavaldusi, viib läbi menetluse (istungi koos osapooltega) ja teeb otsuse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 090 - - -
Regulation
22.07.2021
Represseeritud isik saab taastusravi isikliku avalduse ja taastusarsti/perearsti saatekirjas märgitud näidustuste kohaselt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 076 - - -
Regulation
21.05.2021
Eestis valmistatud ja turule lastud ning Eestisse sisseveetud ja väljaveetud probleemtoodete tootjad esitavad taotluse, mille rahuldamise korral leiab aset PROTO andmebaasis registreerimine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 063 0 0.00h 1735.00p
Regulation
22.04.2021
Ehitusprojekti koostamiseks väljastab PMA maaomaniku taotluse alusel projekteerimistingimused; registreerib uurimistööde aruanded; hoone, rajatise ehitamiseks või rekonstrueerimiseks väljastab ehitusloa ja kinnitab kasutuselevõtu akti.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 056 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Avaliku elektroonilise enampakkumise toimumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 050 - - -
Regulation
22.04.2021
Põllumajandusameti maakondlik keskus väljastab maaomanikule teostusjoonistest väljavõtte ja annab muud teavet maaparandussüsteemi kohta maaomaniku vabas vormis esitatud taotluse alusel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 050 - - -
Regulation
22.04.2021
Taotleja esitab majandustegevusteate söötade büroole või läbi Maaeluministeeriumi kliendiportaali. Söötade büroo kontrollib andmed, menetleb neid ja vajadusel sisestab andmed riigi toidu ja sööda käitlejate registrisse.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
963 - - -
Regulation
29.06.2021
Registreerima peavad isikud, kes a) on vabastatud jäätmeloa omamise kohustusest, b) veavad tavajäätmeid, c) korraldavad vahendajana jäätmete kõrvaldamist, d) tegutsevad edasimüüjana.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
948 0 0.00h 0.00p
Regulation
22.04.2021
Teatava mitteloomse sööda Euroopa Liitu importimisel on eelnevalt vaja teostada vajalikud kontrollid, et hinnata kauba nõuetekohasust ja määrata edasine käitlemisviis. Kontrollimise tulemusena väljastatakse ametlikku kontrolli tõendav dokument.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
913 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teenus võimaldab pärast õpetajakoolituse läbimist taotleda mootorsõidukijuhi õpetamise õigust, mootorsõidukijuhi koolituse läbiviimiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
903 68.4 2.80h 2.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
28.02.2017
x-tee turvaserveri tarkvara allalaadimine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
876 - - -
Regulation
01.09.2021
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni määratud töökeskkonnaspetsialistist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
839 - - -
Regulation
24.05.2021
Laevapere liikmete teadmiste ja oskuste hindamise alaliselt tegutseva komisjoni ees.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
834 57.2325 3.00h 16.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne alkohoolse ja tubakatoote jaemüügiga alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
830 10.64 2.50h -
Regulation
01.09.2021
Tööinspektor viib läbi järelevalvemenetluse ning teeb otsuse, kus näitab ära, kas töösuhted vastavad õigusaktide nõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
794 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendi õiguste ülemineku kande tegemist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
740 - - 6.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kaitseväekohustuslane saab määrata e-iseteeninduses arstliku komisjoni aja, kui tal puudub kehtiv kutse arstlikku komisjoni.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
729 0 0.00h 0.00p
Regulation
22.04.2021
Ettevõtjatele ja mittetulundusühingutele antava põllu- ja metsamajanduse taristu arendamise ja hoiu investeeringutoetuse taotlemiseks taotletakse dokumentide kooskõlastused PMA-st.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
688 - - -
Regulation
22.04.2021
Maaparandussüsteemi maa alale muu ehitise rajamiseks vajalike kooskõlastuste saamiseks esitatakse PMA-le taotlus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
688 - - -
Regulation
30.06.2020
Tagasipöördumistunnistust taotleb välisriigis viibiv Eesti kodanik, kelle reisidokument on muutunud kasutamiskõlbmatuks, hävinud või kaotsi läinud (nt passi kaotamine, vargus).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
655 - - -
Regulation
01.09.2021
Tööandja teavitab Tööinspektsiooni valitud töökeskkonnavolinikest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
616 - - -
Regulation
31.05.2021
Rahvusraamatukogu konverentsikeskuse ruumide üürile andmine ning tehnilise toe ja lisateenuste pakkumine projektide ja ürituste korraldamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
612 100 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Juriidilisele isikule ühistransporditeenuse osutamiseks loa taotlemine. Sõiduplaani kinnitamise taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
611 - 36.00h 36.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Sadama kandmine sadamaregistrisse või sadamaregistris muudatuste tegemine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
555 48 - 2397.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.09.2021
Tööandja esitab Tööinspektsioonile eelteate ehitustöödega alustamise kohta.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
553 - - -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne reisiettevõtjana tegutsemisega alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
529 10.64 2.50h -
Regulation
14.09.2018
Laboratoorne kontroll näitab, kas Eestis müüdavad ja müügile tulevad ravimid vastavad kvaliteedinõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
514 - - -
Regulation
22.04.2021
Seemnete pakendaja poolt esitatakse PMA-le majandustegevusteade enne tegevuse alustamist. PMA kontrollib seemnete ja seemnesegude pakendamise ja turustamise nõuete täitmist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
503 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.07.2021
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendi andmete (omaniku, leiutaja, esindaja) muutmise kande tegemist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
494 - - 6.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kutsealune, kelle usulised või kõlbelised veendumused ei võimalda asuda ajateenistusse, saab algatada menetluse ajateenistuse asendamiseks asendusteenistusega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
485 - - -
Regulation
09.06.2020
Asutus või ettevõte saab pakkuda X-tee kaudu oma e-teenuseid ning esitada lubatud päringuid mitmetesse eri andmebaasidesse ja registritesse. Liituja saab esmast informatsiooni riigi registrite, andmekogude ja infosüsteemide kohta RIHAst.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
456 - - -
Regulation
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne renditööjõu vahendamisega ja tööjõu pakkumisega tegevuse alustamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
436 10.64 0.50h -
Regulation
14.09.2018
Ravimite hulgimüüjad peavad esitama Ravimiametile kvartaalseid aruandeid ravimite ostu ja müügi kohta. Nende aruannete põhjal koostatakse koondaruandeid ja ravimistatistikat.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
435 - - -
Regulation
08.06.2021
Füüsiline või juriidiline isik, kellel käitajana on tööstusheite seaduse alusel käitise tegevuseks vajalik keskkonnakompleksluba, saab taotluse vormi täita Keskkonnaotsuste Infosüsteemi kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
433 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.03.2017
Asutuse liitumine Riigi Infosüsteemi Haldussüsteemiga
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
424 2.6 - -
Regulation
02.07.2020
Loomahaiguste patoloogilis-histoloogilised uuringud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
393 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.08.2020
Toetus on ette nähtud spordiorganisatsioonidele lapsi ja noori juhendavate 5. ja kõrgema kutsetasemega treenerite tööjõukuludeks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
393 - - -
Regulation
26.04.2019
Tegevteenistusest vabastatud isikul on võimalus saada vajalikku nõuannet ja toetust sotsiaalnõustamise näol, mille eesmärk on sotsiaalsete probleemide tekkimist ennetada ning abistada juba tekkinud probleemide lahendamisel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
380 - - -
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.