Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
08.06.2020
Tüübikinnnitus väljastatakse tootele või sõidukile, kui tunnustatud katselabori katsete alusel tõendatakse selle vastavust kehtivatele nõuetele.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
237 - 80.00h 30.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
E-resident on välismaalane, kellele Eesti on hüvena loonud isiku kodakondsusjärgse riigi identiteedi alusel digitaalse identiteedi ja andnud välja digitaalse isikutunnistuse – e-residendi digi-ID.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
235 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimi kasutamise järgselt tekkinud kõrvaltoime teatise esitamine. Ravimiamet hindab teatisi ja ravimiga seotud riske, edastab teatised Euroopa Ravimiameti ja Maailm Terviseorganisatsiooni andmebaasidesse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
233 - - -
Regulation
01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet ravimite, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete käitlemise üle.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
230 - - -
Regulation
02.07.2020
Vastavussertifikaadi taotlemiseks teavitada 1 päev enne kauba saabumist sihtkohajärgset PMA keskuse ametnikku. Ekspordil teavitada 1 päev enne kauba veovahendile laadimist asukohajärgset PMA keskuse ametnikku.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
230 - - -
Regulation
09.06.2020
Laevapereta prahitud laevade registri kande muudatuste tegemine ja kustutustunnistuse väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
208 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Kui omaniku varale on KV õppuse käigus tekitatud kahju, likvideeritakse õppuse korraldanud üksuse poolt kahju.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 - - -
Regulation
29.06.2020
Füüsiline või juriidiline isik, kellel käitajana on tööstusheite seaduse alusel käitise tegevuseks vajalik keskkonnakompleksluba, saab taotluse vormi täita Keskkonnaotsuste Infosüsteemi kaudu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
197 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Tööandja esitab taotluse alaealise tööle võtmiseks, tööinspektor-jurist viib läbi töökeskkonna ja töösuhete järelevalve ja annab/ei anna nõusoleku(t) alaealise töölevõtmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
184 - - -
Regulation
01.07.2020
Jäämurdetööde tellimuste vormistamine ja karavanide moodustamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
175 - - -
Regulation
03.12.2019
Rahvusraamatukogu korraldab ettevalmistatud programmide alusel erinevatele sihtrühmadele järgmisi haridustegevusi: üld- ja temaatilised ekskursioonid, kogusid tutvustavad teematunnid ja töötoad ning infopädevuse ja erialateabe koolitused.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
170 85 - -
Regulation
26.06.2020
KV ja KL välised kasutajad saavad harjutusvälju broneerida saates taotluse või samasisulise e-kirja harjutusväljale mida soovitakse kasutada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
170 - - -
Regulation
30.07.2020
Laboriuuringute vastused saab elektroonselt edastada tervise infosüsteemi ning läbi tervise infosüsteemi on laboriuuringud kättesaadavad arstidele ning patsientidele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
168 - - -
Regulation
29.06.2020
Füüsilisel või juriidilisel isikul on võimalik taotleda loodushoiutoetust poolloodusliku koosluse taastamistööde läbiviimiseks või taastatavale alale karjaaia rajamiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
168 0 0.00h 0.00p
Regulation
29.06.2020
Füüsilised ja juriidilised isikud peavad taotlema kooskõlastust veeseaduses määratletud tegevustele (nt. veekaitsevööndis puu- või põõsarinde raie; soov vähendada veehaarde sanitaarkaitseala).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
168 0 0.00h 0.00p
Regulation
03.07.2020
Ettevõtja, kes soovib kasutada oma tootel või teenusel EL ökomärgist, peab taotlema selle registreerimist Keskkonnaagentuurist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
166 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Lennujuhtidele, lennujuhi õpilastele ja lennuinformaatoritele väljastatakse lennunduslube vastavalt Komisjoni määruse nr 805/201117 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.08.2005 määruse nr 96
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
165 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Tööandja esitab taotluse valminud ehitise ülevaatuseks, tööinspektor viib läbi järelevalve ja tööandja saab otsuse ehitise vastavuse kohta töökeskkonna ohutusnõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
152 - - -
Regulation
08.06.2020
Veeliiklust takistada võivatele tegevuste korraldamisele ja veeteele uurimistöödeks vajaliku teadusaparatuuri või muude seadmete paigaldamisele hinnangu andmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
148 - - -
Regulation
28.02.2017
Kooskõlastamismenetluses kontrollitakse riigi infosüsteemile ning selles osutatavatele teenustele kohalduvaid koosvõimet, isikuandmete kaitset, statistika tootmist, arhiivindust, ruumiandmete töötlust jm toetavaid ja tagavaid nõuded
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
135 2.7 40.00h -
Regulation
28.02.2017
-
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 - 0.08h -
Regulation
29.06.2020
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad viia läbi üldgeoloogilist uurimistööd või maavara geoloogilist uuringut, peavad selleks loa taotlema.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
130 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab vastuseid tööstusdisainilahenduste registreerimist puudutavatele küsimustele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
128 - - -
Regulation
12.06.2020
Enne väetiste turustamisotstarbelise tootmise või Eestisse toimetamise alustamist peab väetise käitleja registreerima väetise riiklikus väetiseregistris, välja arvatud „EÜ VÄETIS“ märgistusega väetis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
128 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab esitada Patendiametisse taotluse tööstusdisainilahenduse registreerimiseks Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
121 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Kokkuleppel kaplaniga saab end registreerida tema juurde hingehoidlikule vestlusele või pihile, mille puhul on garanteeritud pihisaladuse hoidmise kohustus kaplani kui vaimuliku poolt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
120 - - -
Regulation
13.05.2020
Saab taotleda Eestis jõustatud Euroopa patendi andmete (omaniku, leiutaja, esindaja) muutmise kande tegemist Eestis kehtivate Euroopa patentide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
119 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad ehitise püstitamisel, maaparandustööde või põllumajandustööde käigus tekkivat ja ülejäävat kaevist võõrandada või kasutada väljaspool kaevise tekke kinnisasja, peavad esitama taotluse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
117 0 0.00h 0.00p
Regulation
30.06.2020
Sõjalise kauba toomiseks Eestisse tuleb taotleda sisseveolitsents.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
116 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Laeva nime kooskõlastamine ja kooskõlastuse kohta tõendi taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 65 - -
Regulation
22.05.2020
Teenus võimaldab peale vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse läbimist taotleda vedurijuhiluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 - 2.90h 360.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Veterinaararsti kutsetegevuse luba on vaja taotleda veterinaararstil, kes soovib tegeleda veterinaarpraksisega. Andmed kantakse veterinaararstide registrisse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
17.06.2020
Kutsealune, kelle usulised või kõlbelised veendumused ei võimalda asuda ajateenistusse, saab algatada menetluse ajateenistuse asendamiseks asendusteenistusega.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
107 - - -
Regulation
07.09.2018
Sordi sordilehte võtmiseks esitatakse PMA-le taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga. Taotluse võib esitada sordi esindaja või säilitaja. Suvikultuuride tähtaeg 15.märts, talvituvatel kultuuridel 15.juuli.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
105 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.07.2020
Jalgratta juhtimisõiguse taotlemiseks nõutava teooria- ja sõidueksami läbimine.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
101 - 15.00h -
Regulation
30.06.2020
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused inimestele, keda on teenusele suunanud Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse osutamine võib toimuda nii Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumides kui inimese kodus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
99 - - -
Regulation
25.05.2020
Kaubandusliku meresõidukoodeksi alusel asutatud laevaregistri dokumentide ärakirja väljavõte.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
97 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Sõjalise kauba väljavedamiseks Eestist tuleb taotleda väljaveolitsents.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
97 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2020
Tulenevalt atmosfääriõhu kaitse seadusest, peavad kütuse tarnijad vähendama tarbimisse lubatud kütuste kasvuhoonegaaside mahukust. Selleks tuleb tarnijal esitada nõuetekohane aruanne.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
96 0 0.00h 0.00p
Regulation
10.02.2017
Taotleja esitab VTA loomakaitsebüroole registreerimistaotluse vedajate koolitusele. Eksamitulemuste alusel VTA väljastab või ei väljasta taotlejale pädevustunnistuse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
93 - - -
Regulation
01.07.2020
Teenuse eesmärk on laevale, lootsile ja laevaliikluse korraldamise süsteemi operaatoritele tunnistuste omistamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
93 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käitlevatel ravimite tootmise või hulgimüügi tegevuslubade omajad, teaduslikul eesmärgil ja lähteainete käitlejad peavad esitama narkootilise ja psühhotroopsete ainete käitlemise kvartaalseid aruandeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
89 - - -
Regulation
14.09.2018
Müügiloa hoidjad on kohustatud Ravimiametit võimalikust ravimi tarneraskusest või turustamise lõpetamisest teavitama. Ravimi tarneraskuse korral saab müügiloa hoidja esitada taotluse ravimi võõrkeelse pakendi turustamiseks Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
88 - - -
Regulation
29.06.2020
Isikud, kes soovivad jäätmeid vedada piiriüleselt, peavad taotlema luba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
87 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Välisriigi riiklikke ülesandeid täitev õhusõiduk vajab luba sisenemiseks Eesti õhuruumi, maandumiseks Eesti territooriumil või sellest ülelennuks. Taotlus tuleb esitada vähemalt 5 tööpäeva enne kavandatud lendu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
86 - - -
Regulation
30.06.2020
Erinevad rehabilitatsiooniteenused inimestele, keda on teenusele suunanud Töötukassa. Teenuse osutamine võib toimuda lisaks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumidele ka inimese kodus või töö juures (nt tegevusterapeudi teenus).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
86 - - -
Regulation
30.07.2020
Teenus võimaldab: pärida tervise infosüsteemis olevaid dokumente ja andmeid; menetleda patsiendi haigusjuhtu, teostada tervisekontrolli, väljastada tervisetõendeid
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
83 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Riigikaitselise sageduskasutuse taotlemiseks tuleb esitada raadiosageduse taotluse blankett e-maili aadressile narfa@mil.ee
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
82 - - -
Regulation
28.02.2017
Euroopa Liidu struktuuritoetustega toetatakse majanduse arengut ning vähendatakse arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel. Struktuuritoetuse infosüsteem on elektrooniline keskkond toetuste taotlemiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
78 - - -
Regulation
17.06.2020
Eesti Vabariigi kodanik, kellel puudub kaitseväekohustus või on vabastatud kaitseväekohustusest, kuid soovib riigikaitses osaleda, saab algatada menetluse kaitseväekohustuse võtmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
77 - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.