Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

22.04.2021
Taotleja esitab maaparandusalal tegutsemise õiguste saamiseks majandustegevusteate Maaeluministeeriumi kliendiportaali kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
372 - - -
Regulation
26.06.2020
Toetatavate nõustamisteenuste osutamine eesmärgiga parandada kliendi majapidamise, ettevõtte ja/või investeeringu majandus- ja keskkonnaalase tegevuse tulemuslikkust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
369 96.6 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab vastuseid tööstusdisainilahenduste registreerimist puudutavatele küsimustele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
357 - - -
Regulation
25.05.2021
Veeliiklust takistavate tegevuste kooskõlastamine laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonnas koostöös hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistusega.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
352 - - 312.00p
Regulation
26.07.2021
Saab esitada Patendiametile taotlusi leiutisele kaitse saamiseks kasuliku mudelina.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
345 - - 796.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Taimede ja taimsete saaduste eksportimiseks või seemnete tootmisels turustamise eesmärgil, esitatakse PMA-lemajandustegevusteade taimetervise registrisse kandmiseks. Teade esitatakse ka ettevõtte tegevusalade muutmise korral.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
340 - - -
Regulation
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne alkohoolse toote või tubakatoote hulgimüügiga alustamist registripidajale teate.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
334 10.64 1.50h -
Regulation
09.06.2020
Andmekogu RIHAs registreerimine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
333 2.8 - -
Regulation
29.06.2021
Füüsilisel või juriidilisel isikul on võimalik taotleda loodushoiutoetust poolloodusliku koosluse taastamistööde läbiviimiseks või taastatavale alale karjaaia rajamiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
331 0 0.00h 0.00p
Regulation
30.07.2020
(Erivajadustega) inimeste võimalus hinnata oma võimeid ja vajadusi ning selgitada välja kutsesobivus ja tegevusvõimalused.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
329 - - -
Regulation
25.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registriga on lubatud tutvuda ja õigus saada ärakirju laeva omanikul, laeva prahtijal, pädeval riigiasutusel ning isikutel, kellel on selleks õigustatud huvi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
327 65.3333 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
05.05.2021
Suunatud asutustele, kes saavad standardiseeritud kujul kirjeldada otseseid avalikke teenuseid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
322 -37.5 - -
Regulation
14.09.2018
Ravimiamet väljastab kliiniliste uuringute teostamiseks lube, mis annavad õiguse neid Eestis läbi viia.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
321 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimite müügiloa hoidjad peavad esitama ravimite müügiedendamise eesmärgil tehtud tegevuste ja pakkumiste aastaaruandeid. Aruannete põhjal koostatakse koondaruanne, mis avalikustatakse Ravimiameti veebilehel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
314 - - -
Regulation
21.05.2021
Ettevõtja, kes soovib kasutada oma tootel või teenusel EL ökomärgist, peab taotlema selle registreerimist Keskkonnaagentuurist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
310 0 0.00h 7056.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimite ja 1. kategooria lähteainete käitlemiseks või ravimite vahendamiseks Eestis peab olema Ravimiameti antud tegevusluba, mis võib olla antud apteegiteenuse osutamiseks, ravimite hulgimüügiks, ravimite vahendamiseks või tootmiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
305 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Ettevõtja esitab enne seadmetöö valdkonnas teenuse osutamisega alustamist teate registripidajale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
286 10.64 0.25h -
Regulation
19.08.2021
Lennujuhtidele, lennujuhi õpilastele ja lennuinformaatoritele väljastatakse lennunduslube vastavalt Komisjoni määruse nr 805/201117 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.08.2005 määruse nr 96
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
280 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.04.2019
Matused korraldatakse reservis olevate isikute ja eruväelastele, kellel oli vähemalt 20-aastane tegevteenistusstaaž. Teenused sõltuvad hukkunu perekonna soovidest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
270 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab esitada Patendiametisse taotluse tööstusdisainilahenduse registreerimiseks Eestis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
266 - - 144.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised isikud peavad taotlema kooskõlastust veeseaduses määratletud tegevustele (nt. veekaitsevööndis puu- või põõsarinde raie; soov vähendada veehaarde sanitaarkaitseala).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
259 0 0.00h 0.00p
Regulation
22.04.2021
Uurimistöö teostanud ettevõtja esitab uurimistöö tulemused projekteerimistingimuste taotlejale ja Põllumajandusametile uurimistöö lõpetamisest arvates 30 tööpäeva jooksul.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
247 - - -
Regulation
29.06.2021
Tulenevalt atmosfääriõhu kaitse seadusest, peavad kütuse tarnijad vähendama tarbimisse lubatud kütuste kasvuhoonegaaside mahukust. Selleks tuleb tarnijal esitada nõuetekohane aruanne.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
240 0 0.00h 0.00p
Regulation
07.09.2020
Aktsiisialaste lubade menetlus, maksukohustuse tekkimine, deklareerimine ning tasumine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
239 66 - -
Regulation
30.07.2020
Pikaajalise kaitstud töö teenus on inimestele, kes oma tervisest tuleneva erivajaduse tõttu ei saa töötada tavalistes töötingimustes avatud tööturul. Sotsiaalkindlutusameti suunamisel on see võimalik puidutöö, lihttöö ja käsitöö töötubades.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
238 - - -
Regulation
22.04.2021
Isik, kes soovib tegeleda mahepõllumajanduslike toodete ettevalmistamise, pakendamise, ladustamise, turuleviimise, sh importimisega, või pakendamata toodete lõpptarbijale turustamisega, peab olema mahepõllumajanduse seaduse alusel tunnustatud.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
237 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
E-resident on välismaalane, kellele Eesti on hüvena loonud isiku kodakondsusjärgse riigi identiteedi alusel digitaalse identiteedi ja andnud välja digitaalse isikutunnistuse – e-residendi digi-ID.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
235 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Ravimi kasutamise järgselt tekkinud kõrvaltoime teatise esitamine. Ravimiamet hindab teatisi ja ravimiga seotud riske, edastab teatised Euroopa Ravimiameti ja Maailm Terviseorganisatsiooni andmebaasidesse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
233 - - -
Regulation
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad viia läbi üldgeoloogilist uurimistööd või maavara geoloogilist uuringut, peavad selleks loa taotlema.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
233 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.10.2018
Ravimiamet teeb järelevalvet ravimite, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning nende lähteainete käitlemise üle.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
230 - - -
Regulation
22.04.2021
Vastavussertifikaadi taotlemiseks teavitada 1 päev enne kauba saabumist sihtkohajärgset PMA keskuse ametnikku. Ekspordil teavitada 1 päev enne kauba veovahendile laadimist asukohajärgset PMA keskuse ametnikku.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
230 - - -
Regulation
25.05.2021
Eesti Vabariigi kodanik, kellel puudub kaitseväekohustus või on vabastatud kaitseväekohustusest, kuid soovib riigikaitses osaleda, saab algatada menetluse kaitseväekohustuse võtmiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
215 - - -
Regulation
24.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registri kande muudatuste tegemine ja kustutustunnistuse väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
215 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Kui omaniku varale on KV õppuse käigus tekitatud kahju, likvideeritakse õppuse korraldanud üksuse poolt kahju.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 - - -
Regulation
24.05.2021
Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda Euroopa patendis tehtud muudatuste jõustamis Eestis. Patendiamet avaldab muudetud Euroopa patendikirjelduse tõlke.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
199 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab esitada Patendiametisse taotlusi leiutisele patendikaitse saamiseks Eestis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
188 - - 3788.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2021
Füüsilised ja juriidilised isikud, kes soovivad ehitise püstitamisel, maaparandustööde või põllumajandustööde käigus tekkivat ja ülejäävat kaevist võõrandada või kasutada väljaspool kaevise tekke kinnisasja, peavad esitama taotluse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
185 0 0.00h 0.00p
Regulation
23.07.2021
Saab esitada Patendiametile meditsiini- ja taimekaitsetoodete täiendava patendikaitse taotlusi.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
184 - - 1198.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
29.06.2021
Isikud, kes soovivad jäätmeid vedada piiriüleselt, peavad taotlema luba.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
184 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2021
MSA menetluse osa, kus amet hindab esitatud seadme dokumentatsiooni ja juhtumeid põhjalikult
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
170 - - 45.00p
Regulation
26.06.2020
KV ja KL välised kasutajad saavad harjutusvälju broneerida saates taotluse või samasisulise e-kirja harjutusväljale mida soovitakse kasutada.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
170 - - -
Regulation
30.07.2020
Laboriuuringute vastused saab elektroonselt edastada tervise infosüsteemi ning läbi tervise infosüsteemi on laboriuuringud kättesaadavad arstidele ning patsientidele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
168 - - -
Regulation
22.07.2021
Praktikakoha taotlemine Kaitseministeeriumisse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
163 - - -
Regulation
26.08.2021
Tööandja esitab taotluse valminud ehitise ülevaatuseks, tööinspektor viib läbi järelevalve ja tööandja saab otsuse ehitise vastavuse kohta töökeskkonna ohutusnõuetele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
152 - - -
Regulation
26.05.2021
Veeteele uurimistöödeks vajaliku teadusaparatuuri või muude seadmete paigaldamisele hinnangu andmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
149 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda täiendava kaitse või täiendava kaitse taotluse andmete muutmist Eesti patendiregistris või Eestis kehtivate Euroopa patentide registris. Patendinõudluse piiramine, omaniku andmete või esindaja muutmine, kirjelduse parandamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
142 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teenus võimaldab peale vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse läbimist taotleda vedurijuhiluba.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
141 - 2.90h 488.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Tegevusluba omavate hüdrograafiliste mõõdistustööde tegijate mõõdistustööde kavandite kooskõlastamine ning mõõdistusaruannete heakskiitmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
137 - - 15.00p
Regulation
25.05.2021
Laeva nime kooskõlastamine ja kooskõlastuse kohta tõendi taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
137 65 - -
Regulation

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.