Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

28.02.2017
Kooskõlastamismenetluses kontrollitakse riigi infosüsteemile ning selles osutatavatele teenustele kohalduvaid koosvõimet, isikuandmete kaitset, statistika tootmist, arhiivindust, ruumiandmete töötlust jm toetavaid ja tagavaid nõuded
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
135 2.7 40.00h -
Regulation
23.07.2021
Kaubamärgile kaitse taotlemine rahvusvahelise registreerimise Madridi süsteemi kaudu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
134 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda kasuliku mudeli registreeringu kehtivusaja pikendamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
132 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Isikute, kes teostavad isikute, käsipagasi, kaasas olevate esemete, registreeritud pagasi, kauba ja/või posti, lennuettevõtja posti ja saadetiste, pardavarude, lennuvälja varude ning sõidukite kontrolli, esmane tunnustamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kaubandusliku meresõidukoodeksi alusel asutatud laevaregistri dokumentide ärakirja väljavõte.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
28.02.2017
-
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 - 0.08h -
Regulation
24.05.2021
Lennundustehnilise töötaja loa menetlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
130 50 2.00h 100.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Enne väetiste turustamisotstarbelise tootmise või Eestisse toimetamise alustamist peab väetise käitleja registreerima väetise riiklikus väetiseregistris, välja arvatud „EÜ VÄETIS“ märgistusega väetis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
128 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2021
Jalgratta juhtimisõiguse taotlemiseks nõutava teooria- ja sõidueksami läbimine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
124 - 38.00h 115.00p
Regulation
29.06.2021
Juriidilised isikud saavad tasuliselt taotleda kiirgusohutust tagavat teenust.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
121 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Kokkuleppel kaplaniga saab end registreerida tema juurde hingehoidlikule vestlusele või pihile, mille puhul on garanteeritud pihisaladuse hoidmise kohustus kaplani kui vaimuliku poolt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
120 - - -
Regulation
09.07.2021
Sõjalise kauba toomiseks Eestisse tuleb taotleda sisseveolitsents.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
116 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda tööstusdisainilahenduse registreeringu kehtivusaja pikendamist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
115 - - 2.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Veterinaararsti kutsetegevuse luba on vaja taotleda veterinaararstil, kes soovib tegeleda veterinaarpraksisega. Andmed kantakse veterinaararstide registrisse.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Turvatunnistuse saamiseks teostab Veeteede Amet ülevaatuse. Ülevaatuse teostamiseks peab sadamarajatise valdaja vähemalt 30 päeva enne soovitavat ülevaatuse aega esitama taotluse, mida saab teha läbi sadamaregistri menetluskeskkonna.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
107 73.3667 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Sordi sordilehte võtmiseks esitatakse PMA-le taotlus koos sordi tehnilise küsimustikuga. Taotluse võib esitada sordi esindaja või säilitaja. Suvikultuuride tähtaeg 15.märts, talvituvatel kultuuridel 15.juuli.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
105 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2021
https://msa.sm.ee/
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
100 - - 1.00p
Regulation
31.05.2021
Personaalne koolitus ja juhendamine vajaliku info leidmiseks, eeskätt humanitaar- ja sotsiaalteaduste valdkonnas.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
99 - - -
Regulation
30.06.2020
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenused inimestele, keda on teenusele suunanud Sotsiaalkindlustusamet. Teenuse osutamine võib toimuda nii Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumides kui inimese kodus.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
99 - - -
Regulation
13.05.2021
Litsentsi saavad taotleda ainult füüsilised isikud. Maakorraldustööde tegevuslitsentsi saamiseks peab taotleja esitama Maa-ametile kirjaliku avalduse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
97 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.07.2021
Sõjalise kauba väljavedamiseks Eestist tuleb taotleda väljaveolitsents.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
97 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
23.07.2021
Saab taotleda kaubamärgi pandi registreerimist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
94 - - 6.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.04.2021
Taotleja esitab VTA loomakaitsebüroole registreerimistaotluse vedajate koolitusele. Eksamitulemuste alusel VTA väljastab või ei väljasta taotlejale pädevustunnistuse.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
93 - - -
Regulation
29.06.2021
Füüsilistel ja juriidilistel isikutel, kes kasutavad oma tegevuses orgaanilisi lahusteid ja kellel on kohustus omada orgaanilisi lahusteid kasutava käitise registreerimistõendit, on vaja paikse heiteallika käitaja tegevus registreerida.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
91 0 0.00h 0.00p
Regulation
22.07.2021
Arendustoetust võivad taotleda Eesti äriregistris registreeritud äriühingud.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
90 - - -
Regulation
14.09.2018
Narkootilisi ja psühhotroopseid aineid käitlevatel ravimite tootmise või hulgimüügi tegevuslubade omajad, teaduslikul eesmärgil ja lähteainete käitlejad peavad esitama narkootilise ja psühhotroopsete ainete käitlemise kvartaalseid aruandeid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
89 - - -
Regulation
14.09.2018
Müügiloa hoidjad on kohustatud Ravimiametit võimalikust ravimi tarneraskusest või turustamise lõpetamisest teavitama. Ravimi tarneraskuse korral saab müügiloa hoidja esitada taotluse ravimi võõrkeelse pakendi turustamiseks Eestis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
88 - - -
Regulation
10.02.2017
Välisriigi riiklikke ülesandeid täitev õhusõiduk vajab luba sisenemiseks Eesti õhuruumi, maandumiseks Eesti territooriumil või sellest ülelennuks. Taotlus tuleb esitada vähemalt 5 tööpäeva enne kavandatud lendu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
86 - - -
Regulation
30.06.2020
Erinevad rehabilitatsiooniteenused inimestele, keda on teenusele suunanud Töötukassa. Teenuse osutamine võib toimuda lisaks Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse ruumidele ka inimese kodus või töö juures (nt tegevusterapeudi teenus).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
86 - - -
Regulation
30.07.2020
Teenus võimaldab: pärida tervise infosüsteemis olevaid dokumente ja andmeid; menetleda patsiendi haigusjuhtu, teostada tervisekontrolli, väljastada tervisetõendeid
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
83 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Riigikaitselise sageduskasutuse taotlemiseks tuleb esitada raadiosageduse taotluse blankett e-maili aadressile narfa@mil.ee
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
82 - - -
Regulation
28.02.2017
Euroopa Liidu struktuuritoetustega toetatakse majanduse arengut ning vähendatakse arenguerinevusi Euroopa regioonide vahel. Struktuuritoetuse infosüsteem on elektrooniline keskkond toetuste taotlemiseks Euroopa Liidu struktuurifondidest
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
78 - - -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda patenditaotluste ja kasuliku mudeli taotluste uudsuse ja tehnikataseme eelotsingu tegemist.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
75 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Tunnistus tõendab, et isik on läbinud ohutusnõuniku koolituskursuse ohtlike veoste valdkonnas taseme- või täienduskoolituse kogemust omavas õppeasutuses ja sooritanud eksami.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
73 - 6.08h 12.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
14.09.2018
Verevalvsuse korra kohaselt käsitletavate juhtumite vastuvõtmine ning nende menetlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
73 - - -
Regulation
14.09.2018
Ravimi kvaliteediprobleemi või vale ravimiinfo teadete vastuvõtmine ja menetlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
72 - - -
Regulation
26.05.2021
Sadama pidajate poolt kooskõlastamisele esitatud sadamate ja sadamate sissesõiduteede märgistuse rajamise või muutmise projektide läbivaatamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
71 - - -
Regulation
20.05.2021
Kutseõppe tasemeõppe lõpetajate kutseeksamite sisestamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
70 0 0.00h 0.00p
Regulation
28.02.2017
x-tee turvaserveri IP muutmine (test-ja toodangukeskkond)
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
70 - - -
Regulation
30.06.2020
Kohanemiskursustel on tööealistel erivajadustega inimestel võimalus õppida ennast ja oma võimalusi eneseteostuseks paremini tundma. Õpe toimub erialavaliku toetamiseks ja igapäevaeluoskuste õppeks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - -
Regulation
26.05.2021
Navigatsioonimärgistuse projektide kooskõlastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - 63.20p
Regulation
25.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registrisse kandmisel ajutise liputunnistuse väljastamiseks ja registreerimise pikendamisel ajutise liputunnistuse väljastamiseks esitab laeva prahtija Veeteede Ametile vajalikud dokumendid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
64 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne tuleohutuse valdkonnas teenuse osutamisega alustamist registripidajale teate.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
63 10.64 1.50h -
Regulation
23.07.2021
Saab taotleda patendi või patenditaotluse õiguste ülemineku kande tegemist Eesti patendiregistris.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
62 - - 10.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
31.05.2021
Rahvusraamatukogu on täienduskoolitusasutus (EHIS reg. nr.176998), mis pakub raamatukoguhoidjatele erialast täienduskoolitust ning kutsekoolitust Raamatukoguhoidja standardi, tase 6 ja 7 kompetentsusnõuete alusel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
61 83.8 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Fluoritud kasvuhoonegaase sisaldava toote, seadme (jahutus- ja kliimaseadmete ning soojuspumpade; paiksete tuletõrjeseadnuete) ja süsteemi käitlemisloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
59 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne elektrienergia müügi teenuse osutamist registripidajale teate.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
58 10.64 0.25h -
Regulation
25.05.2021
Naissoost isik, kes soovib võtta vabatahtlikult kaitseväekohustuse ja asuda ajateenistusse, saab alustada menetluse ajateenistusse võtmiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 - - -
Regulation
19.06.2020
Ettevõtja esitab enne muinsuskaitsevaldkonnas teenuse osutamisega alustamist teate registripidajale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 10.64 1.00h -
Regulation
28.05.2021
Saab tasuda meditsiinitoodete ja taimekaitsetoodete täiendava kaitse jõushoidmise lõivu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
57 - - 5.00p
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.