Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
17.06.2020
Isik, kes soovib end kaitsta hasartmängude mängimisega kaasneda võivate negatiivsete tagajärgede eest, saab endale seada hasartmängude mängimise piirangu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
17.06.2020
Hasartmängude korraldamise tegevusluba on vaja taotleda, kui soovitakse korraldama hakata hasartmänge. Tegevusluba annab õiguse hasartmängu korraldusloa taotlemiseks. Hasartmängu tegevusloa peab taotlema iga hasartmängu liigi jaoks eraldi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
18.06.2020
Isik saab enda hasartmängude mängimise piirangu kustutada pärast tähtaja möödumist, mille ta määras piirangu seadmisel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
17.06.2020
Antud hasartmängumaksu deklaratsiooni esitamise kohustus on ettevõttel, kes on eelnevalt esitanud vastava majandustegevuse teate. Deklaratsioon esitatakse ja hasartmängumaks tasutakse maksustamisperioodile järgneva kalendrikuu 15. kuupäevaks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Käitiste käitajatel peab olema käitaja arvelduskonto Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis (ELi HKS), mis kontrollib lubatud heitkoguse ühikute väljastamist, ülekandmist, tagastamist ja tühistamist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 0 0.00h 0.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.06.2020
Tegevusluba on vaja hüdrogeoloogilisteks uuringuteks, hüdrogeoloogiliseks kaardistamiseks; (soojussüsteemi) puurkaevude ja -aukude projekteerimiseks, puurimiseks, rekonstrueerimiseks ja likvideerimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Isikul või tema lähedasel on õigus saada ühekordset hüvitist asendusteenistuses teenistusülesannete täitmise tõttu töövõimetuks jäämise või hukkumise korral.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Lasteaiad ja koolid saavad tellida I tasandi psühholoogi, eripedagoogi ja logopeedi teenust. I tasandi teenust osutatakse koolis kohapeal tellitud mahus kogu õppeaasta vältel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Transiit on kahesuguse kasutusega kauba vedu Euroopa Liidu välisest riigist läbi Eesti teise Euroopa Liidu välisesse riiki.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Kahesuguse kasutusega kauba vahendus on vahendusteenus nõukogu määruse (EÜ) nr 428/2009 tähenduses
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.07.2020
Asustamisloa alusel tohib veekogusse asustada Eestis looduslikult esinevat kalaliiki või tema viljastatud marja.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Karistusregister on riigi andmekogu, kuhu kantakse andmed karistatud isiku ja tema karistuse kohta. Karistusregistri andmed on avalikud ja igaühel on võimalik karistusregistrist andmeid küsida.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
SA Innove ja Rajaleidja keskused korraldavad karjäärnõustajate koolitusi ja vahendavad õppevisiite Euroopasse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Saab taotleda kasuliku mudeli litsentsi.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.06.2020
Saab taotleda kasuliku mudeli pandi registreerimist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Iga aasta 25. märtsiks on EL-i KHG lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis osalevatel käitajatel kohustus esitada eelneva kalendriaasta kohta heitkoguse aruanne Keskkonnaministeeriumile ning iga-aastaselt heitkoguse tõendamisaruanded.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Paikse saasteallika käitajal peab olema heitkoguse luba, et paisata käitisest või selle osast välisõhku kasvuhoonegaase.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemis osalemiseks on vaja avada konto kauplemise registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Kinnituse taotlemine, et kauba saaja on kauba näidatud väärtuses ja koguses Eestis kätte saanud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.06.2020
Kui vajatakse abi kauba määratlemisel, tuleb saata strateegilise kauba komisjonile kauba määratluse/eriloa vajalikkuse päring.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Inimõiguste rikkumiseks kasutatava kauba sisse- ja väljaveo eesmärgiks on selle eksponeerimine avalikus muuseumis ajaloolise väärtuse tõttu.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Saab taotleda kaubamärgi taotluse või registreeringu jagamist Eesti kauba- ja teenindusmärkide registris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Keelefirmade tegevuslubade hindamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Eestis on keelekümblusprogrammiga võimalik liituda kolmel tasandil: varase keelekümbluse puhul kahel/kolmel viimasel lasteaia-aastal või 1. klassis ning hiliskeelekümbluse korral 6. klassis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Keskkonnaministeeriumile tuleb esitada: taotlus, haridust ja töökogemust tõendavad dokumendid; kinnituse KMH alase koolituse läbimise ja eksami sooritamise ning eksperdirühma töös osalemise ning juhtimisalase koolituse läbimise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
02.07.2020
Keskkonnaregistri maardlatel asuvate planeeringute kooskõlastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.07.2020
Kodanikualgatuse korraldaja esitab inspektsioonile dokumendid, mille põhjal on võimalik anda tõend selle kohta, et veebipõhine toetusavalduste kogumise süsteem vastab kodanikualgatuse määruse nõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Kodutütarde organisatsiooniga liitumiseks tuleb välja valida malev, millega liituda soovitakse, võtta ühendust sealse noorteinstruktoriga ja täita vastav avaldus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.06.2020
Kokkuleppeline esindaja on lennuettevõtja, agent, ekspediitor või muu üksus, kes tagab kauba või posti suhtes Lennuameti poolt ette nähtud julgestusmeetmete kohaldamise.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Kontrollpiloodi tunnistuse või volituse saamiseks tuleb esitada Lennuametile taotlus, lisades kontrollpiloodi hindamislehe, kontrollpilootide standardimiskursuse läbimise tõendi, tõendid taotletava rolli jaoks vajalike tingimuste täitmise kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.10.2018
Paber- ja digitaalkoopiate loomine raamatutest, ajalehtedest, ajakirjadest, kaartidest, plakatitest, fotodest, käsikirjadest, dokumentidest jne. Digiteeritakse esmajärjekorras Eestis ilmunud ja eestikeelseid väljaandeid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kutse andmise õiguse saamiseks tuleb osaleda Kutsekoja korraldatud avalikul konkursil. Kutse andjana võib tegutseda avalikul konkursil kutsenõukogu otsusega võitjaks kuulutatud ja kutseregistris registreeritud juriidiline isik.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Kutsenõukogu annab õppeasutusele kutse andja õiguse ning registreerib ta kutseregistris õppeasutuse taotluse alusel, kui õppekava vastab kutsestandardile ning on riiklikult tunnustatud ehk akrediteeritud.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.06.2020
Kütuse käitlemise andmekogusse sisestatakse tarbimisse lubatud kütuse käitlemise andmed, kütuse nõuetele vastavust tõendavad dokumendid ja biokütuse aruandluskohustuse andmed. Õiguslik alus: Vedelkütuse seadus.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 0 0.00h 0.00p
Regulation
29.06.2020
Laopidaja või tolliprotseduuri pidaja peab pidama kütuse ja kauba üle arvestust laoarvestuse ja aruandluse andmekogus (LAAK) ja sisestama aruandeid laoseisu kohta.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- 0 0.00h 0.00p
Regulation
26.06.2020
Eesmärk on anda ülevaade Kyoto protokolliga kaasnevast lubatud koguse aruandlusest Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi registris (Assigned amount reporting in Standard Electronic Format - SEF).
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
10.02.2017
Rahastamisvahendist finantseeritakse põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise ning maaettevõtluse mitmekesistamise valdkonnas kavandatavaid investeeringuid, mis on jätkusuutlikud, kuid ei leia turult piisavalt rahastamisallikaid.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
01.10.2018
Narkootikumide lähteainete impordiks ja ekspordiks on teatud juhtudel vajalik taotleda Ravimiametilt luba. Lube saavad taotleda tegevusluba omavad või registreeritud lähteainete käitlejad.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
30.07.2020
Lennumeeskonna liikmete lubade taotlemine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
10.02.2017
Lennunduskoolituste taotluste esitamine
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.04.2019
Lennubaasis tagatakse vajadusel toetus hädasoleva õhusõiduki maandumiseks. Samuti teenindatakse sise- ja välisriiklike lende.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
25.06.2020
Toetust saavad taotleda tunnustatud loomeliidud, mis kasutavad seda loometoetuse maksmiseks liikmetele, võimalusel loometegevuse ja sellega seotud täiendusõppe stipendiumide maksmiseks ning eelnimetatud tegevuste korraldamise kulude katmiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
30.06.2020
Konsulaarkaitse ja –abi tagamine Eesti kodanikule või välismaalasele, kes viibib välisriigis turistina. Hädaolukorras saab reisi registreerinud inimestega kiiresti ühendust võtta ning jagada infot ja vajadusel abistada.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
29.09.2020
Litsents annab õiguse viia läbi maa korralist, erakorralist ja õigusvastaselt võõrandatud maa hindamist, lisaks õiguse saada väljavõtteid tehingute andmebaasist.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
14.07.2020
Avalik WMS-teenus on OGC WMS standardil põhinev teenus, mis võimaldab Maa-ameti aluskaartide kasutamist GIS-ja CAD-tarkvarades ning veebikaartidel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
02.07.2020
Vastavalt maakatastriseaduse § 6 lg 4 on katastri ametlikuks väljavõtteks katastripidaja pitsati ja allkirjaga kinnitatud õiend maaüksuse registreerimise kohta maakatastris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Maamaksu infosüsteem (MAKIS) tagab kasutajatele maamaksu arvutamiseks vajalikud riiklike andmebaaside andmed. Võimalik teha erinevaid päringuid/väljavõtteid ning esitada andmed Maksu- ja Tolliametile.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
03.07.2020
Maapõue seisundit ja kasutamist mõjutava püsiva iseloomuga tegevuse läbiviimiseks on vajalik Keskkonnaministeeriumi luba, mis antakse e-posti teel saadetava digitaalselt allkirjastatud dokumendina.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation
26.06.2020
Üldgeoloogilise uurimistöö aruanne, geoloogilise uuringu aruanne või muu töö kinnitatakse Keskkonnaministeeriumis ja selle alusel tehakse muudatus keskkonnaregistris.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
- - - -
Regulation

Lehed

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.