Second level menu content

Service search

On this page, you can find services provided by Estonian ministries and agencies under their governance area.

Otsing

27.05.2021
Õiguse taotlemine avaliku tee kasutamiseks, teekasutustasude tagastamine. Õigust tee kasutamiseks on võimalik taotleda veebilehel www.teetasu.ee või samal veebilehel kajastatud ostukohtade vahendusel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 160 310 60.3333 0.05h -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõidukiga tuleb käia perioodiliselt tehnonõuetele vastavuse kontrollis (tehnoülevaatusel), kus kontrollitakse sõiduki seisukorda spetsialisti poolt.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 347 560 89 1.00h 0.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõiduki omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel sõidukiga seotud registriandmete muutmine registris, sh sõiduki omanikuvahetus, (vastutava) kasutaja lisamine, muutmine või ära jätmine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
763 058 88 3.26h 2050.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Sõiduki ajutine kustutamine registrist mitte pikemalt kui 24 kuud, mille korral ei rakendu omanikule või vastutavale kasutajale registris olekust tulenevad kohustused. Sõiduki lõplik registrist kustutamine Liiklusseaduses sätestatud alustel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
575 268 81.71 5.30h 262.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teooria- ja sõidueksami läbiviimine mootorsõiduki (AM, A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T -kategooria) ja trammi juhtimisõiguse taotlemisel. Taotluste esitamiste hulk teooria- ja sõidueksami tegemiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
486 310 64.5714 38.75h 946643.25p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud sõiduki registreerimine liiklusregistris.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
421 571 78.0556 8.75h 401.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kontrolli käigus tuvastatakse sõiduki vastavus esitatud dokumentidega, kontrollitakse esitatud dokumentide õigsust ja sõiduki tehnilise osa vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Koostatakse registreerimiseks vajalik kontrolli akt.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
404 436 56.25 9.00h 1627.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Juhiloa või esmase juhiloa vahetamine või asendamine seoses dokumendi kehtivuse lõppemise, kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumiga.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
189 092 90.5 1.30h 101860.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teenus võimaldab taotleda mootorsõidukijuhi juhendamise õigust, et anda sõidupraktikat mootorsõidukijuhi koolituskursusel õppivale või koolituskursuse lõpetanud isikule.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 040 86.0909 1.85h 14.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Sõiduki omaniku või tema esindaja kirjaliku taotluse alusel registreerimismärgi tellimine või kadunud, varastatud, kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
62 424 80.15 7.45h 12885.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teenus võimaldab taotleda digitaalse sõidumeeriku juhikaarti, ettevõttekaarti, töökojakaarti või kontrollikaarti.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
39 937 81.8 9505.00h 42295.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Väljastatud pädevustunnistus (või vastav kirje juhiloal) tõendab, et autojuht on läbinud kutseliste juhtide väljaõppe ning omandanud pädevuse nii ametisse asumise kui ka selle jätkuva pidamise jaoks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
24 822 76.3333 6.40h 13600.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Tunnistust saab taotleda isik, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
19 762 82.3333 7.10h -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestis lubatust suuremate mõõtmete ja massiga sõidukitele (autorongidele) eriloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
13 566 63 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud veesõiduki liiklusregistris registreerimine veesõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel. Veesõiduki esitaja taotluse alusel veesõiduki registreerimiseelse ülevaatuse toimumine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 642 - 2.60h -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Ohtlikke veoseid (ADR) vedava autojuhi koolitamine lõpeb eksami(-te) sooritamisega Maanteeametis ning peale edukalt sooritatud eksamit/eksameid väljastatakse isikule autojuhi ADR-koolitustunnistus.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 997 62.6667 11.50h 4164.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Projektid teekaitsevööndis (KOV ehitusloamenetlused, projekteerimistingimuste eelnõud, ehitusloakohustusega ja -kohustuseta projektid, kalapääsud ja -paisurajatised, imbväljakud ja puurkaevud), valgustus-, jalg-ja jalgrattateede projektidele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 551 57.6667 - 18075.00p
Regulation
25.05.2021
Era- või juriidilise isiku õiguse taotlemine riigitee maale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 404 66.25 - 32550.00p
Regulation
25.05.2021
Sõiduki ümberehitus toimub, kui muutuvad sõiduki tehnilised andmed. Muudatused kantakse liiklusregistrisse. Ümberehituse käigus kontrollitakse, kas plaanitavad ja hiljem tehtavad muudatused sõiduki juures vastavad kehtestatud tehnonõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 733 64 2282.00h 10689.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Riigiteedega seotud detailplaneeringute, maakonna- ja üldplaneeringute koostamiseks Transpordiameti seisukohtade taotlemine ja planeeringu kooskõlastamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 563 53.75 - 18795.00p
Regulation
26.05.2021
Enne veesõiduki (väikelaev ja jett) registreerimist tuleb sellele teostada registreerimiseelne ülevaatus Maanteeametis või Veeteede Ametis.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 165 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Riigiteelt uute ristumiskohtade (mahasõidud/ristmikud) taotlemine toimub huvitatud isiku digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
3 855 55.5 - 16455.00p
Regulation
25.05.2021
Tüübikinnnitus väljastatakse tootele või sõidukile, kui tunnustatud katselabori katsete alusel tõendatakse selle vastavust kehtivatele nõuetele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 428 - 80.00h 30.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Klient taotleb riigiteel avaliku ürituse korraldamiseks või tee ääres kauplemiseks Maanteeametilt luba. Maanteeameti liikluskorraldaja kontrollib taotluses toodud andmeid ja nõuetele vastavust ning väljastab loa liiklusväliseks tegevuseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 229 66.75 192.00h -
Regulation
25.05.2021
ATP kokkuleppe nõudeid täitvale sõidukile tunnistuse taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 841 49.6667 52.50h 3.00p
Regulation
25.05.2021
Eesti lippu kandvate laevade tehnilise ülevaatuse teostamine ja tunnistuste väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 704 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Koormuspiirangu alas liiklemiseks eriloa taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 289 63 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Teenus võimaldab pärast õpetajakoolituse läbimist taotleda mootorsõidukijuhi õpetamise õigust, mootorsõidukijuhi koolituse läbiviimiseks.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
903 68.4 2.80h 2.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Laevapere liikmete teadmiste ja oskuste hindamise alaliselt tegutseva komisjoni ees.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
834 57.2325 3.00h 16.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Juriidilisele isikule ühistransporditeenuse osutamiseks loa taotlemine. Sõiduplaani kinnitamise taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
611 - 36.00h 36.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Sadama kandmine sadamaregistrisse või sadamaregistris muudatuste tegemine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
555 48 - 2397.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Veeliiklust takistavate tegevuste kooskõlastamine laevaliikluse korraldamise süsteemi tööpiirkonnas koostöös hüdrograafia ja navigatsioonimärgistuse teenistusega.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
352 - - 312.00p
Regulation
25.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registriga on lubatud tutvuda ja õigus saada ärakirju laeva omanikul, laeva prahtijal, pädeval riigiasutusel ning isikutel, kellel on selleks õigustatud huvi.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
327 65.3333 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.08.2021
Lennujuhtidele, lennujuhi õpilastele ja lennuinformaatoritele väljastatakse lennunduslube vastavalt Komisjoni määruse nr 805/201117 ja majandus- ja kommunikatsiooniministri 22.08.2005 määruse nr 96
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
280 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registri kande muudatuste tegemine ja kustutustunnistuse väljastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
215 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Kõrgehitiste ja rajatiste kooskõlastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 - - -
Regulation
26.05.2021
Veeteele uurimistöödeks vajaliku teadusaparatuuri või muude seadmete paigaldamisele hinnangu andmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
149 - - -
Regulation
25.05.2021
Teenus võimaldab peale vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse läbimist taotleda vedurijuhiluba.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
141 - 2.90h 488.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Tegevusluba omavate hüdrograafiliste mõõdistustööde tegijate mõõdistustööde kavandite kooskõlastamine ning mõõdistusaruannete heakskiitmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
137 - - 15.00p
Regulation
25.05.2021
Laeva nime kooskõlastamine ja kooskõlastuse kohta tõendi taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
137 65 - -
Regulation
24.05.2021
Isikute, kes teostavad isikute, käsipagasi, kaasas olevate esemete, registreeritud pagasi, kauba ja/või posti, lennuettevõtja posti ja saadetiste, pardavarude, lennuvälja varude ning sõidukite kontrolli, esmane tunnustamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Kaubandusliku meresõidukoodeksi alusel asutatud laevaregistri dokumentide ärakirja väljavõte.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Lennundustehnilise töötaja loa menetlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
130 50 2.00h 100.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
27.05.2021
Jalgratta juhtimisõiguse taotlemiseks nõutava teooria- ja sõidueksami läbimine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
124 - 38.00h 115.00p
Regulation
25.05.2021
Turvatunnistuse saamiseks teostab Veeteede Amet ülevaatuse. Ülevaatuse teostamiseks peab sadamarajatise valdaja vähemalt 30 päeva enne soovitavat ülevaatuse aega esitama taotluse, mida saab teha läbi sadamaregistri menetluskeskkonna.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
107 73.3667 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2021
Tunnistus tõendab, et isik on läbinud ohutusnõuniku koolituskursuse ohtlike veoste valdkonnas taseme- või täienduskoolituse kogemust omavas õppeasutuses ja sooritanud eksami.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
73 - 6.08h 12.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2021
Sadama pidajate poolt kooskõlastamisele esitatud sadamate ja sadamate sissesõiduteede märgistuse rajamise või muutmise projektide läbivaatamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
71 - - -
Regulation
26.05.2021
Navigatsioonimärgistuse projektide kooskõlastamine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
66 - - 63.20p
Regulation
25.05.2021
Laevapereta prahitud laevade registrisse kandmisel ajutise liputunnistuse väljastamiseks ja registreerimise pikendamisel ajutise liputunnistuse väljastamiseks esitab laeva prahtija Veeteede Ametile vajalikud dokumendid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
64 73 - -
Regulation
Osaliselt tasuline
24.05.2021
Sertifitseerimisele kuuluvad kõik lennunduses kasutatavad maapealsed side-, navigatsiooni-, seire-, lennujuhtimis-, meteo- ja salvestusseadmed.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
40 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Lehed

EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.