Keelevahetuse vaikeväärtus

Second level menu content

Teenuste otsing

Siin lehel saad erinevate tunnuste abil otsida Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi haldusala teenuseid.

Otsing

Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
22.05.2020
Juurdepääs Maanteeameti poolt ettevalmistatud avalikult kasutatavate teedega seotud aruannetele või aruande koostamine vastavalt kasutaja vajadusele.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 979 700 11 - -
Regulation
22.05.2020
Õiguse taotlemine avaliku tee kasutamiseks, teekasutustasude tagastamine. Õigust tee kasutamiseks on võimalik taotleda veebilehel www.teetasu.ee või samal veebilehel kajastatud ostukohtade vahendusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 419 380 54 0.05h -
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Sõidukiga tuleb käia perioodiliselt tehnonõuetele vastavuse kontrollis (tehnoülevaatusel), kus kontrollitakse sõiduki seisukorda spetsialisti poolt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
658 111 - 1.00h 0.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Sõiduki ajutine kustutamine registrist mitte pikemalt kui 24 kuud, mille korral ei rakendu omanikule või vastutavale kasutajale registris olekust tulenevad kohustused. Sõiduki lõplik registrist kustutamine Liiklusseaduses sätestatud alustel.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
437 944 80.8875 5.30h -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Sõiduki omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel sõidukiga seotud registriandmete muutmine registris, sh sõiduki omanikuvahetus, (vastutava) kasutaja lisamine, muutmine või ära jätmine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
431 390 88 3.26h -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud sõiduki registreerimine liiklusregistris.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
361 674 78.6429 8.75h -
Regulation
Osaliselt tasuline
26.05.2020
Kontrolli käigus tuvastatakse sõiduki vastavus esitatud dokumentidega, kontrollitakse esitatud dokumentide õigsust ja sõiduki tehnilise osa vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Koostatakse registreerimiseks vajalik kontrolli akt.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
334 505 48.5 9.00h 3.10p
Regulation
Osaliselt tasuline
18.05.2020
Teooria- ja sõidueksami läbiviimine mootorsõiduki (AM, A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T -kategooria) ja trammi juhtimisõiguse taotlemisel. Taotluste esitamiste hulk teooria- ja sõidueksami tegemiseks.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
237 027 63 23.75h 9.45p
Regulation
Osaliselt tasuline
01.07.2020
Juhiloa või esmase juhiloa vahetamine või asendamine seoses dokumendi kehtivuse lõppemise, kaotuse, varguse, hävimise või muu juhtumiga.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
87 483 91 1.30h -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.05.2020
Teenus võimaldab taotleda mootorsõidukijuhi juhendamise õigust, et anda sõidupraktikat mootorsõidukijuhi koolituskursusel õppivale või koolituskursuse lõpetanud isikule.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
85 385 85.2222 1.85h 0.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Eestis lubatust suuremate mõõtmete ja massiga sõidukitele (autorongidele) erilubade ja koormuspiirangu alas liiklemiseks lubade taotlemine.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
74 412 56 0.20h -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Juhtimisõigust tõendava dokumendi andmete kandmine liiklusregistrisse ja B, AM, A1, A2, A, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T kategooria, vedurijuhi ning trammijuhi juhiloa väljastamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
387 761 85.625 2.60h -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Sõiduki omaniku või tema esindaja kirjaliku taotluse alusel kadunud, varastatud või kasutamiskõlbmatuks muutunud registreerimismärgi asendamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
51 035 79.58 7.45h -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Teenus võimaldab taotleda digitaalse sõidumeeriku juhikaarti, ettevõttekaarti, töökojakaarti või kontrollikaarti.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
33 634 82.5 9505.00h 31755.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
19.05.2020
Väljastatud pädevustunnistus (või vastav kirje juhiloal) tõendab, et autojuht on läbinud kutseliste juhtide väljaõppe ning omandanud pädevuse nii ametisse asumise kui ka selle jätkuva pidamise jaoks.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
23 462 75.2 6.40h -
Regulation
Osaliselt tasuline
03.07.2020
Tunnistust saab taotleda isik, kes on sooritanud sellekohase eksami ja on vähemalt 15 aastat vana ning kelle tervislik seisund vastab B-kategooria mootorsõidukijuhi tervisele esitatud nõuetele.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 007 81.8571 7.10h -
Regulation
Osaliselt tasuline
19.05.2020
Ohtlikke veoseid (ADR) vedava autojuhi koolitamine lõpeb eksami(-te) sooritamisega Maanteeametis ning peale edukalt sooritatud eksamit/eksameid väljastatakse isikule autojuhi ADR-koolitustunnistus.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 956 58 11.50h -
Regulation
Osaliselt tasuline
13.05.2020
Projektid teekaitsevööndis (KOV ehitusloamenetlused, projekteerimistingimuste eelnõud, ehitusloakohustusega ja -kohustuseta projektid, kalapääsud ja -paisurajatised, imbväljakud ja puurkaevud), valgustus-, jalg-ja jalgrattateede projektidele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 442 46.5 - 1440.00p
Regulation
26.05.2020
Sõiduki ümberehitus toimub, kui muutuvad sõiduki tehnilised andmed. Muudatused kantakse liiklusregistrisse. Ümberehituse käigus kontrollitakse, kas plaanitavad ja hiljem tehtavad muudatused sõiduki juures vastavad kehtestatud tehnonõuetele.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 970 63.5 2282.00h 7.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Riigiteedega seotud detailplaneeringute, maakonna- ja üldplaneeringute koostamiseks Maanteeameti seisukohtade taotlemine ja planeeringu kooskõlastamine.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 454 45 - 2160.00p
Regulation
09.06.2020
Era- või juriidilise isiku õiguse taotlemine riigitee maale tehnovõrgu ja -rajatise ehitamiseks.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 426 64 - 2880.00p
Regulation
03.07.2020
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud veesõiduki liiklusregistris registreerimine veesõiduki omaniku või tema esindaja taotluse alusel. Veesõiduki esitaja taotluse alusel veesõiduki registreerimiseelse ülevaatuse toimumine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
4 365 - 2.60h -
Regulation
Osaliselt tasuline
09.06.2020
Riigiteelt uute ristumiskohtade (mahasõidud/ristmikud) taotlemine toimub huvitatud isiku digitaalselt või omakäeliselt allkirjastatud taotluse alusel.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 854 49 - 1440.00p
Regulation
25.05.2020
Kodanik peab reklaami, ettevõtluse ja turismiga seotud märgi ja muu liiklusmärgi paigaldamiseks taotlema Maanteeameti luba. Maanteeameti liikluskorraldaja hindab nõuetele vastavust ja väljastab loa.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 271 51 120.00h -
Regulation
13.05.2020
Klient taotleb riigiteel avaliku ürituse korraldamiseks või tee ääres kauplemiseks Maanteeametilt luba. Maanteeameti liikluskorraldaja kontrollib taotluses toodud andmeid ja nõuetele vastavust ning väljastab loa liiklusväliseks tegevuseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 915 64.3333 192.00h -
Regulation
03.07.2020
ATP kokkuleppe nõudeid täitvale sõidukile tunnistuse taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 587 49.6667 52.50h 3.00p
Regulation
22.05.2020
Teenus võimaldab pärast õpetajakoolituse läbimist taotleda mootorsõidukijuhi õpetamise õigust, mootorsõidukijuhi koolituse läbiviimiseks.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
765 70 2.80h 0.40p
Regulation
Osaliselt tasuline
05.06.2020
Juriidilisele isikule ühistransporditeenuse osutamiseks loa taotlemine. Sõiduplaani kinnitamise taotlemine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
370 - 36.00h 36.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
08.06.2020
Tüübikinnnitus väljastatakse tootele või sõidukile, kui tunnustatud katselabori katsete alusel tõendatakse selle vastavust kehtivatele nõuetele.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
237 - 80.00h 30.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
22.05.2020
Teenus võimaldab peale vedurijuhi väljaõppe üldkoolituse läbimist taotleda vedurijuhiluba.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 - 2.90h 360.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
03.07.2020
Jalgratta juhtimisõiguse taotlemiseks nõutava teooria- ja sõidueksami läbimine.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
101 - 15.00h -
Regulation
03.07.2020
Tunnistus tõendab, et isik on läbinud ohutusnõuniku koolituskursuse ohtlike veoste valdkonnas taseme- või täienduskoolituse kogemust omavas õppeasutuses ja sooritanud eksami.
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
61 - 6.08h -
Regulation
Osaliselt tasuline
22.05.2020
Reguleerijaid võib koolitada vaid Maanteeameti tunnustuse alusel. Tunnustuse saamiseks esitab koolitaja taotluse Maanteeametile. Kliendi poolt välisriigis omandatud reguleerija kvalifikatsiooni tunnustamine tegutsemiseks Eestis.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
10 - 8.00h -
Regulation
03.07.2020
Välisriigis omandatud teedeehituse ja liiklusohutuse auditeerimise alase kvalifikatsiooni vastavuse tõendamine.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 - 3.00h 1440.00p
Regulation
Osaliselt tasuline
25.05.2020
Klient taotleb Maanteeameti luba kasutada nõuetest erinevaid liikluskorraldusvahendeid. Eesmärk leida kasutusel olevatele lahendustele uusi alternatiivseid võimalusi ning võtta õnnestunud lahendused laiemasse kasutusse.
Kõik teenuse kanalid
Statistika
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
7 100 120.00h -
Regulation
Sellisele filtrite kombinatsioonile ei vasta ükski e-teenus Algseadista filtrid
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.