Language Switcher Fallback

Second level menu content

Service search

On this page you will be able to search for services offered by the different ministries and by the institutions under their governance area.

Search

No e-service corresponds to such a combination of filters. Reset filters

Rahvastikuregistri pidamine

04.12.2018
SIM arendab rahvastikuregistrit ja korraldab andmete kaitset, koolitab andmete töötlejaid, teostab järelevalvet, hoiab ja täiendab kartoteekandmebaasi, korraldab andmehõivekannete tegemist ja avaldab statistikat.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
103 319 000 - - -
Regulation

Ühistranspordi alase info väljastamine

11.03.2019
Võimaldab reisijatel ja ühistranspordialase info töötlejatel saada ajakohast ja korrektset infot ühistranspordi kohta
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
65 969 700 - 0.08h 0.08h
Regulation

Kinnistusraamatu XML teenus

10.02.2017
XML teenus on mõeldud kasutajatele, kellel on vajadus teha Kinnistusraamatust suuremal hulgal päringuid või hoida andmeid oma andmebaasis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
47 499 300 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

ID- tarkvara

21.03.2017
Kasutaja arvutis olev tarkvara dokumentide allkirjastamiseks, krüpteerimiseks ja ID-kaardi PIN koodide vahetamiseks. ID-tarkvara: DigiDoc Klient DigiDoc Krüpto ID-haldusvahend
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
46 378 000 - - -
Regulation

Andmevahetus ning päringud äriregistrist ametiasutustele

10.02.2017
Äriregistrist on x-tee kaudu võimalik vahetada andmeid ning teha tasuta andmepäringuid erinevatel ametiasutustel (nt e-notar, kinnistusraamat, Maksu- ja Tolliamet jt).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
35 707 800 - - -
Regulation

Äriregistri XML teenus

10.02.2017
Teenus on mõeldud nendele kasutajatele, kellel on vajadus teha äriregistrist suurel hulgal päringuid ja hoida andmeid oma andmebaasis.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
34 970 800 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Päring ühistranspordi alase info väljastamiseks

03.04.2017
Sõiduplaanide, peatuste paikenemine jm ühistranspordiga seotud info.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
16 111 400 - - -
Regulation

eID kasutajatugi

07.03.2017
Lahenduste pakkumine erinevatele probleemidele, mis on seotud eID (ID-kaart, Mobiil-ID) kasutamisega.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
15 302 900 38 0.08h -
Regulation

Päringute sooritamine äriregistri teabesüsteemis

10.02.2017
Äriregistri teabesüsteemis saab teha päringuid juriidiliste isikute kehtivate ja ajalooliste andmete kohta. Teabesüsteemi andmed pärinevad äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri andmetest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
8 000 210 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Päringute sooritamine kinnistusraamatu teabesüsteemis

10.02.2017
Teabesüsteemist saab otsida infot kinnistute kohta (kinnistute üldandmeid, pindala, omanikke, piiranguid ning kinnistuid koormavate piiratud asjaõiguste ja hüpoteekide andmeid).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
6 379 710 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Andmevahetus ning päringud kinnistusraamatust ametiasutustele

10.02.2017
Kinnistusraamatust on x-tee kaudu võimalik vahetada andmeid ning teha päringuid erinevatel ametiasutustel (nt e-notar, maaamet, politsei, ehitisregister jt).
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
5 519 820 - - -
Regulation

Päringute esitamine Patendiameti kaubamärkide andmebaasi

25.07.2018
Patendiameti kaubamärkide andmebaasist saab otsida infot Eestis registreeritud kaubamärkide, esitatud kaubamärgi registreerimise taotluste ja Eestis kehtivate või õiguskaitse saamiseks esitatud rahvusvaheliste kaubamärkide kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 984 150 - - -
Regulation

Päring teega seotud andmete väljastamiseks (teeregister)

11.03.2019
Juurdepääs Maanteeameti poolt ettevalmistatud avalikult kasutatavate teedega seotud aruannetele või aruande koostamine vastavalt kasutaja vajadusele.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 864 560 - - -
Regulation

Riigiasutuste arveldused portaalis E-riigikassa

10.02.2017
E-riigikassa on Interneti rakendus, mille vahendusel riigiasutustel on võimalik tööpäevadel sooritada makseid, jälgida laekumisi ning esitada ja saada teatiseid ja aruandeid.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
2 329 800 - - -
Regulation

Tee registreerimine ja andmete muutmine teeregistris ning kasutajatoe osutamine

11.03.2019
Avalikult kasutatava tee omaniku poolt esitatud teedeandmete õigsuse kontroll ja sisetamine teeregistrisse. Teeomanikke nõustamine andmete sisestamisel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 449 260 - - -
Regulation

Eesti väljaanded Rahvusraamatukogu digitaalarhiivis DIGAR

03.12.2018
DIGAR (www.digar.ee ja dea.digar.ee) võimaldab kasutada Eesti raamatuid, ajakirju, ajalehti, kaarte, noote jt säilituseksemplari seaduse alusel kirjastajatelt laekunud või raamatukogus (või teistes mäluasutustes) digiteeritud väljaandeid.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
1 298 320 - - -
Regulation

Hädaabiteadete vastuvõtmine ja töötlemine hädaabinumbril 112

11.03.2019
Euroopa ühtsele hädaabinumbrile 112 saabunud hädaabiteadete vastu võtmine ning kiirabi, pääste ja politsei hädaabiteadete töötlemine ning neile ohuhinnangu andmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
986 417 94 1.59h 2.30h
Regulation

Valijate nimekirjade koostamise ja kättetoimetamise korraldamine

04.12.2018
SIM korraldab rahvastikuregistri andmete alusel valijakaartide ja valijate nimekirjad koostamist, trükkimist ning kättetoimetamist. Isik saab taotleda elektoonilist valijakaarti.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
756 818 - - -
Regulation

Kodanikul on võimalik saada informatsiooni oma riigikaitseliste kohustuste ja andmete kohta veebikeskkonnast või taotluse alusel

25.04.2019
Kodanikul on võimalik saada informatsiooni oma riigikaitseliste kohustuste ja andmete kohta veebikeskkonnast või taotluse alusel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
683 094 - - -
Regulation

Standardiseeritud finants-, personali- ja palgaarvestus alane aruandlus

10.02.2017
Teenus võimaldab riigiasutustel saada igapäevaseks juhtimiseks vajalikku informatsiooni finants-, personali- ja palgaarvestuses teostatud toimingute kohta
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
665 257 76.5 - -
Regulation

Liiklusregistriga seotud infopäringule vastamine

22.02.2018
Liiklusregistriga seotud otseste avalike teenuste päringutele vastamine telefoni ja e-posti teel.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
532 346 79.8333 - -
Regulation

Digiarhiivi (digipildi) teenus

10.02.2017
Pildipangas olevad digitaalsed dokumendid on integreeritult terviseloo dokumentidega tervishoiu teenuse osutajatele kättesaadavad.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
414 990 - - -
Regulation

Sõiduki ajutine või lõplik liiklusregistrist kustutamine

11.03.2019
Sõiduki ajutine kustutamine registrist mitte pikemalt kui 24 kuud, mille korral ei rakendu omanikule või vastutavale kasutajale registris olekust tulenevad kohustused. Sõiduki lõplik registrist kustutamine Liiklusseaduses sätestatud alustel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
316 232 78.35 5.20h -
Regulation
Osaliselt tasuline

Sõiduki registreerimine liiklusregistris

11.03.2019
Eestisse toodud ja/või Eestis esmaselt kasutusele võetud sõiduki registreerimine liiklusregistris
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
285 693 76.9 7.00h -
Regulation
Osaliselt tasuline

Rahvusbibliograafia teenus Rahvusraamatukogus

20.11.2018
Rahvusteavikute kohta andmete kogumine, säilitamine ja kättesaadavaks tegemine rahvusbibliograafia andmebaasis; andmete levitamine masinloetavas vormingus nende taas- ja ristkasutuse eesmärgil.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
251 730 - - -
Regulation

Sõiduki registreerimiseelne tehnonõuetele vastavuse kontroll

11.03.2019
Kontrolli käigus tuvastatakse sõiduki vastavus esitatud dokumentidega, kontrollitakse esitatud dokumentide õigsust ja sõiduki tehnilise osa vastavust kehtivatele tehnonõuetele. Koostatakse registreerimiseks vajalik kontrolli akt.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
245 772 38 6.00h -
Regulation
Osaliselt tasuline

Ostuarvete digiteerimine ja e-arvete haldusteenus riigiasutustele

10.02.2017
Riigiasutuste paber ja PDF ostuarved digitaliseeritkase ning koos e-arvetega menetletakse ostuarvete haldamise keskkonnas
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
239 105 80.3333 - -
Regulation

Juhtimisõiguse taotlemine ja taastamine teooria- ja sõidueksami sooritamise tingimusega

11.03.2019
Teooria- ja sõidueksami läbiviimine mootorsõiduki (AM, A1, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE, T -kategooria) ja trammi juhtimisõiguse taotlemisel.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
237 165 62.6667 6.00h -
Regulation
Osaliselt tasuline

28.02.2017
Avaliku sektori asutused (lepingupartnerid) ning avalikku teenust osutavad juriidilised isikud, sihtasutused ja mittetulundusühingud saavad saata riigiportaali eesti.ee kalendrisse, e-postile või SMS-iga teavitusi
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
200 006 - - -
Regulation

Sõiduki registriandmete muutmine, mh omanikuvahetuse vormistamine (ost-müük)

08.04.2019
Sõiduki omaniku või muu õigustatud isiku taotluse alusel sõidukiga seotud registriandmete muutmine registris, sh sõiduki omanikuvahetus, (vastutava) kasutaja lisamine, muutmine või ära jätmine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
192 345 - 1.63h -
Regulation
Osaliselt tasuline

Patsientide tervisega seotud andmete teenus patsientidele

10.02.2017
Tervise infosüsteemis olevate dokumentide vaatamise, sulgemise ja avamise võimaldamine, nende dokumentide kasutuse jälgimine (logid). Eesti Haigekassa andmekogudest retseptide ja raviarvete andmete nägemine. Tervisetõendi taotlemine.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
177 217 - - -
Regulation

NutriData

10.02.2017
Toitumise analüüsi programm (toidupäevik), toidu koostise andmebaas ja andmesisestus platvorm tootjatele
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
164 957 - - -
Regulation

Süstla Vahetuse Infosüsteem (SVIS)

10.02.2017
Kahjude vähendamise teenuste (süstlavahetus ja nõustamine) andmete kogumine esmasetest ja admin.allikatest.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
153 913 - - -
Regulation

Päringud muuseumide andmekogust

10.02.2017
Veebilehel www.muis.ee on võimalik teostada otsinguid muuseumikogudes leiduvate kultuuriväärtusega objektide kohta, tutvuda nende kirjeldustega ning saata muuseumidele objektide kohta tagasisidet
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
144 785 - - -
Regulation

25.04.2019
Füüsiline või juriidiline isik, kellel on metsa majandamisel metsaseadusega kohustuseks pandud metsateatise esitamine.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
144 745 - - -
Regulation

Muuseumi laudas elavate loomade külastamine

10.02.2017
Võimalus tutvuda muuseumi laudas elavate loomadega ning sõita hobuse ja ponidega
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
131 700 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Rahvusraamatukogu digitaalne värav – otsinguportaal

20.11.2018
Otsinguportaal võimaldab ühelt platvormilt kasutada Rahvusraamatukogu andmekogusid ja teenuseid ning annab kasutajale juurdepääsu võõrkeelsete teadusinfo andmebaaside tekstidele, e-raamatutele ja e-ajakirjadele väljaspool raamatukogu.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
129 501 - - -
Regulation

Ajutiste näituste külastamine

10.02.2017
Võimalus külastada põllumajanduse ja maaelu arengut tutvustavaid ajutisi näitusi ja väljapanekuid (ligipääsetavad ka erivajadustega inimestele)
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
129 011 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Püsiekspositsioonide külastamine

10.02.2017
Võimalus külastada põllumajanduse ja maaelu arengut tutvustavaid püsinäitusi ja väljapanekuid (ligipääsetavad ka erivajadustega inimestele)
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
129 011 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Päringute esitamine Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide andmebaasi

25.07.2018
Saab esitada päringuid Eestis jõustamiseks esitatud Euroopa patentide, Eestis kehtivate Euroopa patentide ja Eestis kehtivuse lõpetanud (sh tühistatud) Euroopa patentide kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
118 513 - - -
Regulation

Interaktiivne Eesti koolide kaart

10.02.2017
Koolikaart võimaldab tutvuda Eesti koolivõrguga.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
116 169 - - -
Regulation

Teenus kiirabi töötajatele

10.02.2017
Erakorralise juhtumi puhul liigub info Häirekeskuse kiirabi brigaadi erkaorralise medistiini osakonna vahel elektroonselt ning on hiljem kättesaadav kiirabiasutusele, patsiendile ja pere- ning eriarstidele.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
109 857 - - -
Regulation

Loomade andmete vaatamine

10.02.2017
Veiste, lammaste, kitsede ja sigade registriandmete otsimine ja vaatamine
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
108 508 - - -
Regulation

Riigiasutustele personali-, palga- ja finantsarvestuseks ühtse majandustarkvara SAP teenus

10.02.2017
Teenusega saab teostada raamatupidamise-, personali-, palga-, ostutehingute ja müügitheingute arvestust. Jälgida eelarvete täitmist.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
96 745 73.3333 - -
Regulation

Infoteadete vastuvõtmine ja töötlemine abi- ja infotelefonidel

11.03.2019
Võetakse vastu, analüüsitakse, dokumenteeritakse ja edastatakse Häirekeskuse abi- ja infotelefonidele 1313, 1524, 1510 ja 1345 saabunud teated.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
94 390 - 1.24h 1.34h
Regulation

Tervisetõendi teenus

10.02.2017
Patsient saab elektroonselt koostada tervisedeklaratsiooni, taotleda tervisetõendit. Tervisetõendi väljastaja saab teha otsuse ja vormistada tervisetõendi elektroonselt. Tervisetõend on kättesaadav koheselt mootorsõidukijuhi lubade väljastajale.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
90 121 - - -
Regulation

Päringute esitamine Eesti patenditaotluste ja patentide andmebaasi

25.07.2018
Saab esitada päringuid Patendiametile esitatud Eesti siseriiklike patenditaotluste ja siseriiklikku menetlusse esitatud rahvusvaheliste patenditaotluste ning nende kummagi alusel välja antud patentide kohta.
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
89 257 - - -
Regulation

Haridusprogrammides osalemine

10.02.2017
Võimalus osaleda muuseumitundides ja õpitöötubades (teemadeks Eesti teraviljad, lina, muna, kartul, mesi, hobune, vill jm)
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
79 554 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Rahvusraamatukogu teavikute laenutamine

20.11.2018
Rahvusraamatukogu kogudes leiduvate teavikute laenutamine Rahvusraamatukogu kasutajale koju või lugemissaalis kasutamiseks, asutustele ja institutsioonidele tööalaseks kasutamiseks või näitustel eksponeerimiseks.
All service channels
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
76 059 - - -
Regulation

Giiditeenuse tellimine

10.02.2017
Võimalus tutvuda muuseumi ja muuseumi pakutavate tegevustega põhjalikumalt kasutades giiditeenust
Statistics
Osutatud teenuste arv Rahulolu Otsene ajakulu klientidele Kogu ajakulu klientidele
71 517 - - -
Regulation
Osaliselt tasuline

Pages

No e-service corresponds to such a combination of filters. Reset filters
EU logos
Arendusprojekt on ellu viidud ja rahastatud Majandus- ja taristuministri käskkirjaga 16.10.15 nr 15-0329 "Toetuse andmine rakendusasutuse tegevusteks avalike teenuste koosvõime loomiseks" kinnitatud "Avalike teenuste koosvõime loomine" programmi raames.